elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeżów

09-07-2024, 14:08

Dane kontaktowe

GMINA JEŻÓW
ul. Kwiatowa 1,95-047 Jeżów
tel. +48 46 875 53 71
fax. +48 46 875 53 69
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.jezow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeżów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEŻÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kwiatowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Jeżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-047

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 46 875 53 71

1.5.8.) Numer faksu: +48 46 875 53 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeżów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d5f1aa6-338e-11ef-8a31-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060338/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Jeżów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d5f1aa6-338e-11ef-8a31-0e435a8a43bc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl pod adresem:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d5f1aa6-338e-11ef-8a31-0e435a8a43bc
IV.3.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: IV.1.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
IV.1.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
IV.3.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyj. RODO. Zgodnie z art. 13ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - PZP, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Jeżowa działający w imieniu GMINY JEŻÓW Siedziba: Urząd Miejski w Jeżowie Adres: 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1Tel.: +484687553 71 Fax: +4846 8755369 e-mail: [email protected] adres strony internet. Zamawiaj.: www.bip.jezow.pl 1)dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: [email protected], adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Jeżów, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów; 2)Pani/Pana dane osob. przetwarz. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępow. prowadz. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PZP ; 3)odbiorcami Pani/Pana danych osobow. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępow. w oparciu o art. 18 ust. 6, art. 19 oraz art. 74 i art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. - PZP; 4)Pani/Pana dane osobowe będą przechow., zgodnie z art. 74 i 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępow. o udziel. Zamów., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowyw. obejmuje cały czas trwania umowy; 5)zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarz. przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępow. o udziel. Zamów.; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępow. o udziel. zamów. publ.; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmow. w sposób zautomatyz., stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobow. Pani/Pana dotycz.; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostow. lub uzupeł. Pani/Pana danych osobow;(stosownie do treści art. 19 ust.2 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostow. lub uzupeł. danych osobow., o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępow. o udziel. zamów. ani zmianą postanowień umowy w spr. zamów. publ. w zakresie niezgodnym z ustawą; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane są przetwarz., z uprawn. do sprostow. lub uzupeł. danych osob., o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integral. protokołu oraz jego załączników);−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarz. danych osobow. z zastrzeż. przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; (zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, w postępow. o udziel. zamów. zgłosz. żądania ograniczenia przetwarz., o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarz. danych osobow. do czasu zakończenia tego postępow. o udziel. zamów. publ.); −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarz. danych osobowych Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz. danych osobow., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGiFS.271.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II.1.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeżów”,
Przedmiot inwestycji stanowi modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Jeżów poprzez:
1) przebudowę stacji elektroenergetycznej na istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków w Jeżowie w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej dla zapewnienia sprawnego działania urządzeń technologicznych służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowych
2) dostawę i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych do stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Strzelna, Rewica i Kosiska oraz do oczyszczalni ścieków w Jeżowie oraz dostawę mobilnego agregatu prądotwórczego do obsługi przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków pozwalających zapewnić ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Przebudowa stacji elektroenergetycznej wpłynie na poprawę funkcjonowania procesu technologicznego oraz sprawne działanie nowych urządzeń zamontowanych w wyniku zrealizowanego przez gminę w latach 2022-2023 zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Jeżowie.
Zakup agregatów prądotwórczych zapewni awaryjne zasilanie sprzętów o dużej mocy znajdujących się w stacjach uzdatniania wody i w oczyszczalni ścieków, co zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców Gminy Jeżów.
Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno – gospodarczy i tym samym podwyższenie standardów życia mieszkańców gminy Jeżów.
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XI.2.3. Do oceny ofert będzie przyjmowana w kryterium ceny cena brutto ogółem oraz w innym kryterium – okres gwarancji i rękojmi za wady Ki. Sposób oceny ofert dokonany zostanie następująco: Co = Kc (60%) + Ki (40%). Waga kryterium ceny Kc 60% = 60 pkt; Waga kryterium okresu gwarancji i rękojmi za wady 48 m-cy Ki 40% = 40 pkt; okres gwarancji i rękojmi za wady 36 m-cy Ki 0% = 0 pkt. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans
( maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, zaś pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 48 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotycząceIII.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia tego warunku.

III.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia tego warunku.

III.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Określenie warunków:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 PLN.

III.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako Wykonawca wykonał co najmniej jedno zadanie porównywalne do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (obejmujące m.in. roboty elektroenergetyczne na obiektach lub budynkach) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający określa, że wykonanie w/w robót powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie, sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w/w wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Ponadto wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownikiem budowy, kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wymaganych specjalnościach (wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w postaci Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę, z określonym w nim terminem ważności oraz uprawnienia wykonawcze właściwe dla przedmiotu zamówienia:
• kierownika budowy z co najmniej 12 – miesięcznym doświadczeniem zawodowym z okresu ostatnich 5 lat związanym m.in. z wykonaniem robót elektroenergetycznych na obiektach lub budynkach;
• kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 12 – miesięcznym doświadczeniem zawodowym z okresu ostatnich 5 lat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: III. 4.1. POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
III.4.1.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

III.4.1.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (formularz 6).

III.4.1.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

III.4.1.4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

III.4.1.5. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.4.1.6. Oświadczenie wykonawcy (formularz 7) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.),
Pozostałe wymagania określa pkt III.4.1.7., III.4.1.8. swz.
III.4.1.12. Podmiotowe środki dowodowe podmiotów zagranicznych określa pkt III.4.1.12., III.4.1.13. swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.5.1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
III.5.1.1.Nie wymaga się

b) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.5.1.2. Nie wymaga się

c) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej

III.5.1.3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określoną przez zamawiającego zgodnie z wymogami pkt III.1.3. swz.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt III.5.1.3. swz, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

d) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.5.1.4. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (formularz 4). (Zgodnie z wymogami pkt III.1.4. swz).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w/w wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

III.5.1.5. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( formularz 5). (Zgodnie z wymogami pkt III.1.4. swz).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

III.7.1. Formularz Ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
III.7.2. Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia - składane wraz z ofertą. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zaleca się załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium.
III.7.2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (formularz 2) oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (formularz 3) składane wraz z ofertą.
III.7.3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (formularz 2) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (formularz 3) składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.4. Oświadczenia każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzające brak podstaw wykluczeniu (formularz 2) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu (formularz 3) składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.8. Kopię umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie ( jeśli dotyczy) należy zgodnie z art. 59 ustawy Prawo zamówień publicznych złożyć przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana do realizacji.
III.7.9. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych określa pkt III.7.9. swz.8) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (formularz 2) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (formularz 3). III.7.10. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi określone w pkt III.7.10. swz. III.7.11. Podwykonawstwo – udział podwykonawcy w realizacji i zmiana podwykonawcy stosownie do treści art. 462 ustawy Pzp określa pkt III.7.11. swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

VI.1.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości 3000,00 zł w jednej z dopuszczalnych form określonych w pkt VI.1.2. SWZ. Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zaleca się załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium.
VI.1.2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu
• gwarancjach bankowych
• gwarancjach ubezpieczeniowych
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
VI.1.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, BSZŁ O/Jeżów 20 9288 1082 3911 3191 2000 0030 do dnia
24 lipca 2024r., godz. 9:00 (zaleca się załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium), przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zmawiającego. Jeżeli wadium jest wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
VI.1.4. Oferta nie zabezpieczona wadium w formie wymaganej przez Zamawiającego zostanie odrzucona. Stosownie do treści art. 97 ust. 5 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
VI.1.5. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe, a jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, następuje na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami postępowania i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę wadium,
3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …..-do dnia…….”, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
4) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,
5) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Jeżów,
6) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
VI.1.6. Zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ust. 1-6 ustawy Praw zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (formularz 2 i formularz 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.III.7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy). 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winno być dołączone do Oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

XIII.1.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do swz.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Oprócz przypadków zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 4, ust. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.), przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

1) W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia.
2) Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystąpienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego na skutek działania siły wyższej,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z ich technologią,
c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych, inny poziom wód gruntowych od przyjętych w opracowaniu projektowym itp.), skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas potrzebny na usunięcie powstałych utrudnień,
d) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożnością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia,
e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
Ciąg dal. w sek. IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl pod adresem: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d5f1aa6-338e-11ef-8a31-0e435a8a43bc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy sekcji VII pkt 7.4. g) wystąpią opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy,
h) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.
5) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem że zmniejszenie wynagrodzenia umownego po cenach wynikających z formularza ofertowego i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, może być dokonane do wysokości nie mniejszej niż 50% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego ujętego w zawartej umowie.
6) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
7) wystąpienie sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie prowadzenia robót, tj. siły wyższej rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Strona, której siła wyższa uniemożliwi wykonanie umowy zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o tej okoliczności. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła realizować umowy, będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia do czasu, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej, w takim zakresie w jakim wywiązanie się tej strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe;
8) stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie zawarcia niniejszej umowy lub prowadzenia robót w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem;
3.Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 15r ust. 4, ust. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.).
Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość znaków zamieszczanych w ogłoszeniu o zamówieniu należy zaznaczyć, że szczegółowy zakres informacji oraz wymagań Zamawiającego określa swz zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.