elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Kałęczyn, Olszewka, Niesłuchy, Ślubowo, Sarnowa Góra

09-07-2024, 10:48

Dane kontaktowe

Gmina Sońsk
Ciechanowska ,06-430 Sońsk
e-mail: [email protected]
http:// www.sonsk.biuletyn.net

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Kałęczyn, Olszewka, Niesłuchy, Ślubowo, Sarnowa Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sońsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciechanowska

1.5.2.) Miejscowość: Sońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sonsk.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Kałęczyn, Olszewka, Niesłuchy, Ślubowo, Sarnowa Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-524169a6-68aa-414b-90e0-61a204da5b59

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00402980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025495/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sońsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-524169a6-68aa-414b-90e0-61a204da5b59

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem :
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.59.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sońsk w ilości – 7 sztuk we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Roboty będą wykonywane przy drogach gminnych, w związku z czym Wykonawca jest zobowiązany zorganizowania ich w taki sposób, aby nie narażać życia i zdrowia oraz nie powodować uciążliwości komunikacji w tych miejscach.
2) Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację dotyczącą lamp solarnych: instrukcję obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim oraz inne dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty itp.
3) Lampy uliczne powinny spełniać minimalne wymogi:
Panel solarny bifacjalny:
a) 2 panele o mocy po ≥120W, Łącznie min. 240W/18V
b) Materiał – Ogniwa monokrystaliczne
c)Uchwyt / stelaż panelu PV - Stelaż stalowy ocynkowany. Uchwyt umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi.

Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePo4):
a) Pojemność >210 Ah, 3,2 V
b) Umiejscowienie – Zabudowana w oprawie lampy
c) Ilość cykli ładowania ≥ 1 800

Głowica lampy (oprawa):
a) Strumień świetlny ≥7 900 lm
b) Moc świetlna ≥ 45W,
c) Wydajność LED ≥175 lm / W
d) Diody LED ≥120 szt.
e) Regulator ładowania MPPT - Zabudowany w oprawie lampy
f) Temperatura pracy od – 15 º C do + 50º C
g) Czujnik ruchu
h) Czas świecenia (pełne naładowanie) ≥3 noce
i) Wysokość montażu ≥5,5 m
j) Rok produkcji oprawy – nie wcześniej niż w 2024 roku.

Elementy lampy solarnej:
a) Wysięgnik stalowy, ocynkowany, niemalowany, minimum 1m, musi dawać możliwość wewnętrznego (wewnątrz wysięgnika) przeprowadzenia przewodu łączącego oprawę z panelem PV. Wysięgniki lub uchwyty montażowe opraw muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła pod kątem od 10º do 20 º w celu właściwego doświetlenia terenu. Wysięgnik winien stanowić osobny element oprawy oświetleniowej. Diody LED w oprawie powinny zaczynać się w odległości nie mniejszej niż 100 cm od słupa.
b) Słupy - Słup stalowy, stożkowy, ocynkowany, niemalowany, bez wnęki rewizyjnej o wysokości powyżej 6 m. do 7m z uchylną podstawą, która pozwala na położenie słupa bez demontażu od fundamentu przeznaczony do montażu solarnych opraw oświetleniowych wraz z panelem solarnym. Zawieszone na słupie urządzenia (kompletna oprawa LED, wysięgnik, panele PV wraz ze stelażem) nie mogą przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia słupa masą oraz powierzchnią wiatrową - wskazanego przez jego producenta.
c) Fundament - betonowy, prefabrykowany przeznaczony do mocowania słupów oświetleniowych. Montaż/osadzenie fundamentu należy wykonać w podłożu zgodnym z parametrami określonymi przez producenta fundamentu oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
d) Sterowanie – min. 4 tryby pracy oprawy. Możliwość programowania indywidualnych trybów pracy adekwatnie do pory roku i potrzeb klienta:
- czas i moc świecenia w określonych godzinach po zmierzchu, przerwa nocna
- opóźnienie załączenia po zachodzie słońca
- czujnik ruchu pozwalający na zwiększenie natężenia światła w przypadku wykrycia ruchu
e) Oznaczenie roku produkcji oprawy przez producenta na jej obudowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31521000-4 - Lampy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek:
1) w zakresie zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prawidłowo wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i montażu oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto.

2) w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 (jedną) osobą:
- posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
- która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych
określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Możliwość dokonania zmian w Umowie została określona w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-17 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-17 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-15