elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Usługi dzierżawy i utrzymania włókien światłowodowych

10-06-2024, 15:32

Dane kontaktowe

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Aleja Jana Pawła II 13,00-828 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// https://www.pfron.org.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi dzierżawy i utrzymania włókien światłowodowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: PFRON

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012059538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-828

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pfron.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowy fundusz celowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi dzierżawy i utrzymania włókien światłowodowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd2e48e9-2321-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00359545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00226245/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dzierżawa połączeń światłowodowych dla wszystkich lokalizacji PFRON w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/936698

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/936698

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności składanie Ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1.1. platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” lub „Platformą zakupową” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/936698 (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia w tym SWZ i informacje dla Wykonawców, składanie Ofert, wycofanie Oferty lub Wniosku, informacje o postępowaniu, korespondencja, zawiadomienia, informacje), lub
1.2. poczty elektronicznej: [email protected] (korespondencja, zawiadomienia, informacje, wnioski oprócz Ofert i załączników do Oferty);
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie przesyłania odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia Ofert, itp., odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Informacje zwrotne Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oprócz Ofert i załączników do Oferty za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected].
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie zakupowej przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Więcej informacji o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w Rozdziale IX
SWZ.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania Ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę paliw, akcesoriów samochodowych i usług mycia samochodów (dalej: Postępowanie”), Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
2. Tożsamość administratora
Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.
3. Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
5. Cele przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Postępowania oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Źródło danych osobowych
Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy za jego pośrednictwem.
8. Kategorie danych osobowych
Zakres danych dotyczących przedstawicieli Wykonawcy obejmuje dane osobowe przedstawione w ofercie, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
9. Okres, przez który dane będą przechowywane
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz zasadami archiwizacji dokumentacji obowiązującymi u administratora.
10. Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe
Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługę publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych, usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, np. organom publicznym. Niezależnie od powyższego odbiorcami danych osobowych mogą być wszyscy zainteresowani przebiegiem Postępowania, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Ciąg dalszy znajduje się w Rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/04/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i utrzymanie włókien światłowodowych (tzw. ciemnych włókien) wraz z ich serwisem między czteroma warszawskimi lokalizacjami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej łącznie jako „Lokalizacje”) ujętych pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (dalej jako „OPZ”).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i zasady świadczenia usługi dzierżawy i utrzymania włókien światłowodowych (tzw. ciemnych włókien) wraz z ich serwisem do czterech Lokalizacji zawiera Załącznik nr 1 i 7 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej w Lokalizacjach PFRON o których mowa w pkt 2 powyżej. Wniosek o odbycie wizji lokalnej należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pfron (szczegóły składania dokumentów w Rozdziale IX SWZ) lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected] (w treści wiadomości należy podać nazwę i numer postępowania).
We Wniosku należy podać których Lokalizacji Wniosek dotyczy.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę składającego wniosek o odbyciu wizji i o jej terminie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron lub [email protected] Minimalna liczba dni pomiędzy dniem złożenia wniosku przez Wykonawcę a terminem wizji ustalonym przez Zamawiającego, to 2 dni robocze. Wnioski o odbycie wizji lokalnej Wykonawcy powinni składać nie później niż na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert. Wnioski, które wpłyną od Wykonawców po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Wykonawcy uczestniczący w wizji lokalnej będą zobowiązani do pisemnego potwierdzenia w protokole z wizji swojego udziału w wizji lokalnej wraz ze wskazaniem informacji o podmiocie z ramienia, którego dana osoba uczestniczy w wizji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający w ramach Umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji (dalej jako „Opcja”):
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi dzierżawy, utrzymania i serwisu łączy światłowodowych lub zmiany Lokalizacji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Paragrafie 4 ust. 1 Załącznika nr 7 do SWZ (przy czym zmiana Lokalizacji odbywać się będzie w obrębie tego samego miasta).W przypadku konieczności zmiany Lokalizacji dla świadczonej usługi, musi istnieć po stronie Wykonawcy możliwość techniczna jej wykonania, o której Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z Opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie na adres
e-mail wskazany w Paragrafie 11 ust. 2 Załącznika nr 7 do SWZ. W przypadku braku możliwości technicznej po stronie Wykonawcy lub zmiany Lokalizacji bez dodatkowego wynagrodzenia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze świadczenia usługi dzierżawy, utrzymania i serwisu łączy światłowodowych we wskazanej Lokalizacji.
2. Rezygnacja z Lokalizacji lub zmiana Lokalizacji Zamawiającego dotyczyć będzie maksymalnie jednej Lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający w dalszej części Umowy, w stosunku do zastrzeżonego powyżej prawa Zamawiającego, będzie posługiwał się określeniem „Opcja”.
3. Szczegóły dotyczące Opcji zawarte są w Paragrafie 1 Projektowanych Postanowień Umowy (dalej: „PPU”), stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy Pzp nie podlegają wykluczeniu i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie spełnienia ww. warunku Wykonawcy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 2 usługi dzierżawy tzw. „ciemnych włókien” światłowodowych, przy czym:
- wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 70 000,00 zł brutto;
- każda z tych usług świadczona była nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy
UWAGA:
i. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu wykazywania konkretnej usługi określonej wyżej;
ii. przez jedną usługę, Zamawiający rozumie usługę wykonaną (wykonywaną) na podstawie jednego kontraktu / jednej umowy;
iii. w przypadku, kiedy wyżej opisane usługi stanowią część usług o szerszym zakresie czy wartości, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, których wykonanie (wykonywanie) jest konieczne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
iv. w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i wartości wymaganej usługi (co najmniej 12 miesięcy i 70 000,00 złotych brutto), dotyczą części umowy już zrealizowanej (to jest od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres i wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
v. w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 2.4. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda wskazania w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów wystawionym przez podmiot je udostępniający:
7.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
7.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi/dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, który je udostępnił, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VI SWZ (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ);
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.4. SWZ. Usługi powinny być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane.
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według Załącznika nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Oferty – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta podpisywana będzie przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestrowych. Z uwagi na wymóg złożenia oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej profilem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 99 paragraf 1 k.c., Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie;
5. (jeżeli dotyczy) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Rozdziałem XII pkt 9 SWZ;
6. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 4 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z Ofertą.
UWAGA: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego – Wykonawca składa dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzające brak podstaw do wykluczenia każdego z nich odrębnie.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w artykule 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, którzy na gruncie ustawy Pzp są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział zmiany umowy w Paragrafie 10 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/936698

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stosuje również środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835, z późn. zm.), dalej: „ustawa sankcyjna”.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.