elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń ITS i aktywnych przejść dla pieszych w Świnoujściu w latach 2024 – 2025”

07-06-2024, 14:53

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Świnoujście
Wojska Polskiego ,72-600 Świnoujście
tel. 913212425
e-mail: [email protected]
http:// www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń ITS i aktywnych przejść dla pieszych w Świnoujściu w latach 2024 – 2025”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913212425

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń ITS i aktywnych przejść dla pieszych w Świnoujściu w latach 2024 – 2025”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f5e85ee-218b-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00357590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030040/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Świnoujście w latach 2024 - 2027

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie (zwanej dalej „Platformą”).
2. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [email protected];
5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: [email protected]; Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
7. W sprawach merytorycznych związanych z danym postępowaniem Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykorzystanie na Platformie przycisku: Wiadomości.
8. W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02
9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że:
1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą: Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;
1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście,
mail: [email protected];
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu,
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.17.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 803000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 764000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń ITS i aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Świnoujście w latach 2024 – 2025

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie czynności wynikających z zakresu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy tj. „Konserwacja i utrzymania serwerowni oraz ściany wizyjnej w budynku BCO”.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.

Wykonawca będzie świadczył usługi objęte prawem opcji w terminie przewidzianym na realizację przedmiotu umowy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji.

Zamawiający może skutecznie złożyć wiążące Wykonawcę oświadczenie o skorzystaniu z praw opcji najpóźniej w 8 miesiącu trwania umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane dla każdej części osobno wg następujących zasad:
1) cena (C) – 60 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

najniższa cena ofertowa brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa brutto w ofercie ocenianej

2) termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów (T1) – 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów”:

Ocena punktowa w kryterium „termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów” (T1) w badanej ofercie dokonana zostanie na podstawie przyznanych punktów wg poniższego kryterium:
20 pkt. – gdy czas usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów zostanie przez wykonawcę określony w ofercie na mniej lub równo 6 godzin (≤ 6),
6 pkt. – gdy czas usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów zostanie przez wykonawcę określony w ofercie w przedziale – od powyżej 6 do 12 godzin włącznie (<6;12≥),
2 pkt – gdy czas usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów zostanie przez wykonawcę określony w ofercie w przedziale - od powyżej 12 do 24 godzin (<12;24≥).


Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie terminu usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów, Zamawiający przyjmie, że podał termin maksymalny, tj. 24 godziny i przyzna Wykonawcy 2 pkt.

W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie czasu dłuższego niż określony przez Zamawiającego limit czasu (24 godziny) Zamawiający przyjmie, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, w efekcie czego oferta zostanie odrzucona.

3) termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED (T2) – 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED”:
Ocena punktowa w kryterium „termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED” (T2) w badanej ofercie dokonana zostanie na podstawie przyznanych punktów wg poniższego kryterium:
20 pkt. – gdy czas wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED zostanie przez wykonawcę określony w ofercie na mniej lub równo 6 godzin (≤ 6),
6 pkt. – gdy czas wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED zostanie przez wykonawcę określony w ofercie przedziale – od powyżej 6 do 12 godzin włącznie (<6;12≥),
2 pkt – gdy czas wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED zostanie przez wykonawcę określony w przedziale - od powyżej 12 do 24 godzin (<12;24≥).

Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie terminu wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED Zamawiający przyjmie, że podał termin maksymalny, tj. 24 godziny i przyzna Wykonawcy 2 pkt.
W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie czasu dłuższego niż określony przez Zamawiającego limit czasu (24 godziny) Zamawiający przyjmie, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, w efekcie czego oferta zostanie odrzucona.
3. Całkowita liczba punktów, jaka zostanie przyznana ofercie, zostanie obliczona wg wzoru
S = C + T1 + T2
gdzie:
S – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C – punkty uzyskane z kryterium ceny (60%),
T1 – termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów (20%),
T2 – termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED (20%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów (T1)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED (T2)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100).
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
2.1. wykonał należycie w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej: jedną usługę związaną z konserwacją i utrzymaniem bieżącym sygnalizacji świetnej skrzyżowań ulic miejskich, funkcjonujących w ramach systemu sterowania ruchem o wartości wykonanej usługi nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy).
2.2. jedną usługę polegającą na obsłudze i programowaniu sterowników sygnalizacji funkcjonujących w ramach systemu sterowania ruchem, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
2.3. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
- minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. t.j. 2024 r. poz. 725) lub im odpowiadające uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.);
- minimum dwiema osobami odpowiedzialnymi za eksploatację sygnalizacji świetlnej posiadającymi wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nie wyższych niż 1 kV;
- minimum dwiema osobami odpowiedzialne za sporządzenie oraz optymalizację części programowej sterowników przeznaczonych do pracy na dowolnego typu skrzyżowaniach z sygnalizacją uliczną oraz w systemach monitoringu i centralnego sterowania ruchem ulicznym (np. AsterIT/S lub równoważnego), realizowanych w ramach co najmniej jednej usługi obejmującej utrzymanie systemu sterowania ruchem,
- minimum jedną osobą posiadającą certyfikat producenta obszarowych adaptacyjnych systemów sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnych (np. SCATS lun równoważnych), poświadczający wiedzę i doświadczenie w zakresie konfiguracji i obsługi tychże systemu,
- minimum jedną osobą posiadającą aktualny certyfikat producenta sterowników przeznaczonych do pracy na dowolnego typu skrzyżowaniach z sygnalizacją uliczną oraz w systemach monitoringu i centralnego sterowania ruchem ulicznym (np. AsterIT/S lub równoważnego) oraz poświadczającą doświadczenie w zakresie programowania, obsługi oraz naprawy tych sterowników.

Zamawiający pod pojęciem „równoważny” rozumie możliwość pełnego wykorzystania przez Wykonawcę wszystkich funkcji systemu i oprogramowania będącego na wyposażeniu Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w tiret 3-5 przez jedną.

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:
- minimum jednym podnośnikiem samochodowym z koszem o wysokości podnoszenia minimum 10 m,
- minimum jednym zestawem do lokalizacji uszkodzeń kabli,
- minimum jednym reflektometrem do kabli,
- minimum po jednym urządzeniu do pomiarów: rezystancji izolacji kabli/ przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu, parametrów wyłączników RCD.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
2.3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2.4. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;
2.5. wykaz narzędzi, urządzeń technicznych i pomieszczeń.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. Rozdziału VIII SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu.
W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1 Rozdziału VIII SWZ.

Oferta powinna zawierać:
1.1. Wypełniony formularz ofertowy wykonawcy – (załącznik nr 1 do SWZ);
1.2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (załącznik nr 2 do SWZ); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
1.3. Zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
1.4. Wypełniony załącznik nr 6.2 do SWZ („Wykres wycenionych elementów”)
1.5. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).
1.7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia). Wymagane jest wówczas załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego
i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do wystawcy.

UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie nie może ograniczać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia w skutecznym przedstawieniu żądania zapłaty kwoty wadium gwarantowi/poręczycielowi w terminie jego ważności. Przez ww. brak ograniczeń rozumie się, że gwarant uzna żądanie zapłaty kwoty wadium przesłane drogą elektroniczną na wskazany w gwarancji adres poczty elektronicznej przed upływem terminu związania ofertą lub uzna za złożone skutecznie żądanie nadane u operatora pocztowego przed upływem terminu związania ofertą (decydującą dla uznania złożenia żądania zapłaty kwoty wadium będzie data stempla pocztowego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z nich.
2. Oferta powinna zawierać:
- dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 58 ustawy Pzp).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia kompletny katalog przewidywanych zmian umowy zawarto w § 14 załącznika nr 6 do SWZ Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-16