elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni”

28-03-2024, 14:57

Dane kontaktowe

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ,81-382 Gdynia
e-mail: [email protected]
http:// https://bip.um.gdynia.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-382

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190563879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witomińska 29

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-311

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
NIP 5862312326, REGON 191675557
działająca w imieniu własnym oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy porozumienia, w imieniu i na rzecz:
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, (zwanej dalej „PEWIK GDYNIA”), finansującego budowę i rozbiórkę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w zakresie określonym w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1.1 do SWZ) pn.: „Rozbudowa ul. Rolniczej poprzez budowę drogi rowerowej w Gdyni” – branża sanitarna tom IV/2 „Budowa i rozbiórka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5da355df-eb6a-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00264992

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033431/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa drogi rowerowej w ul. Rolniczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/public/postepowanie?postepowanie=54666737

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy Portal Smart PZP, która jest dostępna pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Szczegóły wymagań technicznych i organizacyjnych zostały opisane w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UI.271.1.9.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Opisem Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i obejmującym: 1.1 dokumentację projektową, 1.2 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 1.3 - dyspozycje wykonania robót budowlanych, 1.4 porozumienie z ENERGA OPERATOR, 1.5 – wytyczne do elementów małej architektury, 1.6 – oznakowanie TRISTAR, oraz uwzględnieniem dyspozycji pkt 3.6 i 3.7. SWZ;
2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego, oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub złożenia zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 229 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
A. doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ulicy/ulic lub drogi/dróg wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, o wartości inwestycji co najmniej 1 500 000,00 zł netto; robota, o której mowa powyżej powinna swym zakresem obejmować co najmniej roboty drogowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne;
UWAGA NR 1: Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn.zm.).
b) jedną robotę budowlaną zawierającą wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni min. 500 m2;
UWAGA NR 2: do części A lit. a), b), powyżej: każde wykazane zadanie może potwierdzać spełnianie kilku warunków jednocześnie.
B. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
a) 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy i kierownika robót,
b) 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót,
c) 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót,
d) 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, która pełnić będzie funkcję kierownika robót.

UWAGA NR 3: Zamawiający wymaga, aby funkcję kierownika budowy pełniła osoba, która sprawować będzie funkcję kierownika robót drogowych.
UWAGA NR 4: Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach, z zastrzeżeniem Uwagi nr 5.
UWAGA NR 5: Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą dla specjalności wymienionych w ppkt c) i d) powyżej, pod warunkiem posiadania przez tę osobę uprawnień opisanych w ppkt c) i d).
UWAGA NR 6: Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 334) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. Z ofertą: oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.2 SWZ (jeżeli dotyczy).

II. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wskazanych przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

III. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, wymienione w pkt 10.2.2.2 SWZ,
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Z ofertą: Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

II. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
W przypadku powołania się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 5a do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.15. Dokumenty/Oświadczenia składające się na ofertę:
12.15.1. Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ;
12.15.2. Tabela elementów, stanowiąca załącznik nr 2a do SWZ;
12.15.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
12.15.4. Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy);
12.15.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.2.3 SWZ, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
12.15.6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
12.15.7. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
12.15.7.1. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
12.15.7.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty;
12.15.7.3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
12.15.7.4. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
12.15.8. Dowód wniesienia wadium. Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

18.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100).
18.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
18.3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
18.3.1. pieniądzu;
18.3.2. gwarancjach bankowych;
18.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
18.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2023 poz. 462).
18.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A.
PL 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
18.5. Wadium wnoszone w formie wymienionej w pkt 18.3.2 – 18.3.4 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel).
18.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
18.7. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2023 poz. 462) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
18.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z rozdziałem XI SWZ. Odnośnie wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pkt 18.8 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w okolicznościach przewidzianych ustawą Pzp a także zmian przewidzianych w Projektowanych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Portal SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/public/postepowanie?postepowanie=54666737

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Informacja do punktu 4.2.10.) ogłoszenia:
6.1. Zamawiający wymaga zakończenia robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 7 tygodni od daty zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych odpowiednio decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub skuteczne zawiadomienia o zakończeniu robót.
Zawiadomienie o zakończeniu robót uznaje się za skuteczne nie wcześniej niż po upływie terminu 14 dni od złożenia zawiadomienia we właściwym Organie, pod warunkiem niewniesienia przez Organ sprzeciwu, lub przed tym terminem pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę zaświadczenia, o jakim mowa w przepisie art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6.3. Zamawiający wymaga pielęgnacji trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego robót i pielęgnacji nasadzeń w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego robót.
6.4. Odbiór końcowy nastąpi w dniu przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę odpowiednio decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznych zawiadomień o zakończeniu robót.

II. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach określonych w:
1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).