Przetarg

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Lutomiersk

08-02-2024, 14:41

Dane kontaktowe

Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II nr 11,95-083 Lutomiersk
tel. (0-43) 677-050-11
fax. (0-43) 677-50-94
e-mail: ug@lutomiersk.pl
http:// http://www.lutomiersk.info

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Lutomiersk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lutomiersk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II nr 11

1.5.2.) Miejscowość: Lutomiersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-083

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-43) 677-050-11

1.5.8.) Numer faksu: (0-43) 677-50-94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutomiersk.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Lutomiersk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc06b4cc-c67e-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050363/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc06b4cc-c67e-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
1.2
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2.W
ykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
8.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa §12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia (regulamin dostępny jest pod linkiem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy
iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lutomiersk reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk; e-mail: ug@lutomiersk.pl, tel. 43 677 50 11.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
email: iod@lutomiersk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• realizacji umów zawartych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO;
• w innych przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom współpracującym z
Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
• podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
• w zakresie stanowiącym informację publiczną – Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką
informacją lub zostaną opublikowane na stronie BIP Administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Kryteria
ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub
Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu
realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych.
6) Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem
ustawowym lub dobrowolnym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiR.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.
Przedmiotem zamówienia jest Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Lutomiersk.
1.1.
Zamówienie dotyczy dostawy wraz z montażem. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED na terenie Gminy Lutomiersk w ilości 278 szt. wg załączonego zestawienia (Załącznik nr 8a do SWZ).
1.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 8 do SWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w innych dokumentach:
Załacznik 6 – Projekt umowy
Załącznik 7 – Pismo z PGE_Wytyczne
Załącznik 8a – Zestawienie lamp (zestawienie ilościowe)
Załącznik 8b – Dokumentacja graficzna_Mapy Lutomiersk
Załącznik 9 – Pismo z PGE_Uzgodnienie dokumentacji
3.
Dodatkowe wymagania, zalecenia i uwagi Zamawiającego:
1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w OPZ. Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także prac instalacyjno - montażowych. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia;
2) harmonogram prac, zabezpieczenia, oznakowania oraz wszelkie wątpliwości należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru);
3) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie samodzielnie podejmować decyzji i wykonywać prace będące przedmiotem zamówienia w sposób odbiegający od opisanego w dokumentach zamówienia (w tym w OPZ);
4) wszelkie użyte materiały lub urządzenia muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru przed wbudowaniem; bez uprzedniej akceptacji planowanego do wbudowania materiału lub urządzenia Wykonawca nie ma prawa wbudować takiego produktu;
5) materiały rozbiórkowe pochodzące z prac przeprowadzonych w ramach zamówienia stanowić będą własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni to w cenie ofertowej i zobowiązany jest do zagospodarowania materiałów rozbiórkowych w sposób przewidziany art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779) z zastrzeżeniem, iż zdemontowany osprzęt będący na majątku PGE (np. Zdemontowane oprawy oświetleniowe, wysięgniki) Wykonawca przekaże własnym kosztem demontażu, zabezpieczenia i transportu do wskazanego przez PGE magazynu i uzyska właściwe pokwitowanie potwierdzające powyższe, które następnie przekaże Zamawiającemu;
6) w cenie oferty należy uwzględnić wskazane w OPZ koszty: m.in. opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi oraz uiszczenie opłat z tym związanych, świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanych opraw w okresie udzielonej gwarancji;
7) umieszczanie na terenie prac tablic, plakietek, naklejek reklamowych lub urządzeń reklamowych możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

4.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie osobami posiadającymi wskazane poniżej uprawnienia i kwalifikacje zawodowe:
1) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia (kierownik robót).
Zamawiający, określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 220 );
2) minimum jedną osobą (nadzorującą prace na wysięgniku) posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne „D”, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym:
- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
- pomiarów do 1 kV,
3) co najmniej dwoma osobami (pracującymi na wysięgniku) posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne ,,E” uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu:
- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
4.1.
1) Prace związane z zainstalowaniem, podwieszeniem, eksploatacją, naprawą i demontażem przewodów i opraw oświetlenia na infrastrukturze elektroenergetycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacji.
2) Prace związane z zainstalowaniem, naprawą i demontażem przewodów i opraw oświetlenia na infrastrukturze elektroenergetycznej winny być wykonane zgodnie z technologią „Prac pod napięciem" PPN, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach (jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa) - po wyłączeniu napięcia dla sieci 0,4 kV. W przypadku wystąpienia awarii na przewodzie oświetlenia, której usunięcie wymaga wyłączenia napięcia, Administrator oświetlenia zgłasza telefonicznie do dyspozytora Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym potrzebę wyłączenia napięcia w linii elektroenergetycznej, której infrastruktura została wykorzystana do zainstalowania opraw lub przewodu oświetlenia, na której doszło do awarii. Wyłączenie napięcia realizowane jest przez służby energetyczne Rejonu Energetycznego niezwłocznie (tryb awaryjny) w terminie wzajemnie uzgodnionym w trakcie zgłaszania.
6) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedłoży Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru właściwe dokumenty potwierdzające, iż prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe opisane powyżej.
7) Zamawiający kategorycznie zabrania wykonywania jakichkolwiek prac związanych z realizacją zamówienia przez osoby nieposiadjące opisanych powyżej uprawnień i kwalifikacji.

5.
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie prac powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie.
UWAGA!
Zamawiający podkreśla, iż prace prowadzone będą przy drogach, na których będzie odbywał się ruch pojazdów i pieszych. W związku z tym Wykonawca musi zachować szczególną ostrożność i uwagę podczas prowadzonych prac. Odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami:
1) cena oferty brutto (C) - 60 %
2) okres gwarancji i rękojmi (G) – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące:
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku oraz wykaże, że:
d1) wykonał w sposób należyty oraz prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie zbliżone do przedmiotu zamówienia, obejmujące swoim zakresem wymianę opraw oświetlenia ulicznego w ilości co najmniej 150 opraw oświetleniowych (dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED) wraz z podaniem daty, wartości wykonania prac i podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienie zostało wykonane należycie (referencje).
Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED może występować jako odrębne zamówienie bądź też w ramach Inwestycji związanej z modernizacją, wymianą, budową/przebudową oświetlenia ulicznego, w zakresie której wystąpiła dostawa wraz z montażem określonej przez Zamawiającego ilości sztuk opraw oświetleniowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: d) wykazu zrealizowanych dostaw (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazane w wykazie dostawy muszą spełniać warunki określone w części II, rozdziale II, ust. 1.1 pkt d1) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy złożyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do
wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w części I
rozdział III ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie, Zamawiający żąda załączenia oświadczenia, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-16