Przetarg

Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

08-02-2024, 12:53

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Stefana Artwińskiego 3,25-734 Kielce
e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl
http:// https://www.onkol.kielce.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001263233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Artwińskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@onkol.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkol.kielce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fb05f73-c65d-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: mariusz.klimczak@onkol.kielce.pl
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.2411.38.2024.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w tym:
- zorganizowanie placu budowy;
- wykonanie robót modernizacyjnych zgodnie z dokumentacją wraz z ich inwentaryzacją geodezyjną,
- wykonanie robót modernizacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną,
- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczo-odbiorowej zrealizowanych robót oraz instrukcji użytkowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
- Przedmiarze – stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;
- Projekcie Technicznym – stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
- Rysunki i schematy – stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonana zostanie według kryteriów oceny określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę:

a. polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji Stacji Zasilania wraz z wymianą transformatora lub transformatorów o wartości robót minimum 1.500.000,00 pln brutto,
b. polegającą na wykonaniu co najmniej 3 linii kablowych średniego napięcia.

UWAGA
(1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
(2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
(3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
(4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
(5) w przypadku, o którym mowa w pkt 4 Uwag, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienie przez jedną robotę budowlaną więcej niż jednego warunku wskazanego powyżej.

W celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej, Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty po kursie średnim NBP wskazanym w tabeli opublikowanej w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpi w dniu, w którym NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający dokona przeliczenia po kursie z tabeli kursów średnich opublikowanej w dniu najbliższym po tym dniu.

2) dysponuje lub będzie dysponował:

a. co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności elektrycznej, elektroenergetycznej posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156 opz. 118 z późn. zm.), wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- o którym mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 1 lit. a) oraz lit. b) - Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór Wykazu robót stanowi Załącznik nr 6A do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz robót dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
- o którym mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 2 lit. a) – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 6B do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, pod rygorem nieważności.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Kosztorysy szczegółowe w wersji elektronicznej (np. norma), opracowane w oparciu o załączone do SWZ przedmiary robót.
Uwaga: Kosztorysy ofertowe należy opracować ściśle wg załączonych do SWZ przedmiarów robót. Każda samowolna zmiana podstaw wyceny oraz ilości nakładów w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, wprowadzona przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie jego oferty. Propozycję takich zmian może dokonać tylko za zgodą Zamawiającego. Również dopisanie dodatkowej pozycji kosztorysowej bądź pominięcie pozycji kosztorysowej ujętej w przedmiarze robót bez uzgodnienia z Zamawiającym jest zabronione. Zamawiający opublikuje na własnej stronie internetowej ewentualne uzgodnione zmiany, które obowiązywać będą wszystkich Wykonawców. Roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym.
2) Pełnomocnictwo – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ponadto, w przypadku dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, dopuszcza się przekazanie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca, lub notariusz, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku poleganiu na zdolnościach podmiotów trzecich Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby i Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku polegania na zdolnościach któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenia zamówienia należy podać dane poszczególnych Wykonawców z zaznaczeniem ich roli oraz zakresu wykonywanych usług zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w polskiej walucie w wysokości 18 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);
2. Wadium będzie można wnieść w jednej lub kilku następujący formach:
1) pieniądzu w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO SA O/Kielce 81 1240 1372 1111 0010 5060 7571. w tytule podając numeru przetargu.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione przelewem na konto uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
5. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądzu, złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców miejsca w którym będą realizowane roboty budowlano-instalacyjne w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 lutego 2024 r. Spotkanie otwierające odbędzie się o godzinie 9 00 - sala nr 304 w budynku Administracyjnym Zamawiającego (Ul Prezydenta Artwińskiego nr 3c w Kielcach).
O planowanym udziale należy poinformować P. Wojciecha Kopyckiego, na adres email: wojciech.kopycki@onkol.kielce.pl z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Wykonawca po odbyciu wizji lokalnej otrzyma potwierdzenie, którego kopię elektroniczną winien załączyć do oferty.
Uwaga! Osoby uczestniczące w wizji lokalnej po stronie Wykonawcy muszą posiadać aktualne uprawnienia eksploatacyjne do 15 kV. Uprawnienia należy okazać przed przystąpieniem do wizji.
Zamawiający informuje, iż wizja lokalna jest obowiązkowa.