Przetarg

,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Młodocin Większy, gm. Wolanów”- zadanie 2

08-02-2024, 10:49

Dane kontaktowe

GMINA WOLANÓW
Radomska 20,26-625 Wolanów
e-mail: zamowienia@wolanow.pl
http:// www.bip.wolanow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Młodocin Większy, gm. Wolanów”- zadanie 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLANÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD GMINY WOLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 20

1.5.2.) Miejscowość: Wolanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-625

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Młodocin Większy, gm. Wolanów”- zadanie 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd47b8cd-c660-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00010526/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa oświetlenia drogowego w m. Młodocin Większy, gm. Wolanów- zadanie 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wolanow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej- https://wolanow.ezamawiajacy.pl
Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem https://wolanow.ezamawiajacy.pl bądź poczty elektronicznej określonej w SWZ (z tym
zastrzeżeniem, że adres e-mail nie dotyczy składania oferty). Oferta pod rygorem nieważności musi zostać złożona za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej zamawiającego Market planet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
-Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem
-Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
-Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat,
-Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w powyżej.
-Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
Zamawiający informuje, że:
-Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
-Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
-W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO , zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
-W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.4.2024.ML

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów – zadanie 2 ,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Młodocin Większy, gm. Wolanów”
Określenie przedmiotu zamówienia publicznego:
1. Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia drogowego poniżej 1kV w m-ci Młodocin Większy, gm. Wolanów na terenie dz. nr ewid. 1010/3, 1020/3, 1020/5, Obręb 0014 Młodocin Większy, gm. Wolanów - łączna dł. trasy sieci elektroenergetycznej 258 mb;
2. Budowa przyłącza i sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej oświetlenia drogowego poniżej 1kv w m-ci Młodocin Większy, gm. Wolanów na terenie dz. nr ewid. 951/3, 977, 1021, 1022 obręb 0014 Młodocin Większy, gm. Wolanów- łączna dł. trasy sieci elektroenergetycznej 584,5 mb;
3. Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia drogowego poniżej 1kV w m-ci Młodocin Większy, gm. Wolanów na terenie dz. nr ewid. 1175, 1176/1, 1184, 1185, 1186/1, 1186/2, 1186/3,1187, 1188, 1189/5, 1189/7 obręb: 0014 Młodocin Większy, gm. Wolanów - łączna dł. trasy sieci elektroenergetycznej 252 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
a)Cena- 60,00 pkt (max 60 %);
b) Okres udzielonej gwarancji jakości na cały zakres zamówienia – 40,00 pkt (max 40 %).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE
WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a)doświadczenie wykonawcy:
wykonał w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na roboty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji oświetlenia ulicznego- załącznik nr 5 do SWZ;
Uwaga:
1.Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty stanowiące podstawę wykazania doświadczenia.
2.Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b)kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:
-1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga :
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019,
poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 334).
- 1 osobą posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
- 1 osobą posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
- 1 osobą posiadająca uprawnienia do pracy pod napięciem do 1 kV (PPN).
(Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia należy załączyć na wezwanie Wykonawcy wraz załącznikiem nr 6 do SWZ- Wykonawca najkorzystniejszy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 8 do SWZ;
Uwaga:
W przypadku złożenia jednej oferty Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia w/w oświadczenia
b)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (Wykonawca nie jest zobowiązany składać dokumentów rejestrowych, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w formularzu ofertowym).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a. art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
c. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e. art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),
f. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - wg załącznika 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.Oferta przygotowana na formularzu systemowym na platformie zakupowej Zamawiającego, z którym obligatoryjnie ze względu na zawarte w nim oświadczenia należy załączyć załącznik word pn. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PZP, składany jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oznacza to, że oba formularze (zarówno systemowy, jak również załącznik nr 4 do SWZ) należy podpisać podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z uprawomocnieniem do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli wskazanych w CEiDG lub KRS.
1A. Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II ust. 7 i 8 SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II ust. 9 pkt 2 SWZ.
DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty-załącznik nr 5 do SWZ,
b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1.Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia a także z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą n/w przedmiotowych środków dowodowych:
1) certyfikatu potwierdzającego wykonanie oferowanych opraw oświetleniowych zgodnie z Normami Europejskimi, nadanego
przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.
2)kart technicznych (katalogowych) oferowanych opraw oświetleniowych (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę),
Z KART TECHNICZNYCH (KATALOGOWYCH) OFEROWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WINNA WYNIKAĆ GWARANCJA PRODUCENTA ZGODNIE Z ZAOFEROWANĄ GWARANCJĄ JAKOŚCI NA CAŁY ZAKRES ZAMÓWIENIA UDZIELONĄ PRZEZ WYKONAWCĘ W FORMULARZU OFERTOWYM.
Wykonawca zobligowany jest załączyć do oferty wyłącznie kartę oferowanego produktu, nie szeregu kart produktów oferowanych w katalogu producenta.
GWARANCJA JAKOŚCI NA CAŁY ZAKRES ZAMÓWIENIA STANOWI KRYTERIUM OCENY OFERT.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia DODATKOWO WRAZ Z OFERTĄ oświadczenia o możliwości wydłużenia okresu gwarancji jakości na cały zakres zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy PZP tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. Złożenie więcej niż jednej karty katalogowej będzie powodować odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia).
3) deklaracji zgodności CE/WE/UE,
4) raportu z badań niezależnego laboratorium posiadającego akredytację na terenie Unii Europejskiej, potwierdzającego spełnienie przez moduły LED wymagań normy PN-EN 62471 – „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.
Zamawiający zaleca ponumerowanie złożonych przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z ww. numeracją.
Ułatwi to Zamawiającemu weryfikacje załączonych dokumentów.
5.2.Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia).
5.3.Przedmiotowe środki dowodowe, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowany, podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.4.Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo:
I) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
II) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
I) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
II) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
III) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt 7.1 ppkt 4) SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
I) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
II) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
III) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowany podpisem elektrycznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.
Z dniem 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835; dalej: PrzeciwAgrUkrainaU). Ma to istotne znaczenie nie tylko dla
zamawiających prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia, ale także dla wykonawców. Zamawiający ma obowiązek weryfikacji wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy PrzeciwAgrUkrainaU.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Załącznik nr 7 do SWZ składa:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
c) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP, a także wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, w szczególności w zakresie zmiany: wynagrodzenia, terminu, zmian technologicznych i innych przewidzianych w załączniku nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wolanow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny, tj. kryterium ceny i kryterium okres udzielonej gwarancji jakości na cały zakres zamówienia.