Przetarg

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa studni wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci w Gminie Zaklików

07-02-2024, 14:54

Dane kontaktowe

Gmina Zaklików
Zachodnia 15,37-470 Zaklików
e-mail: zamowienia@zaklikow.pl
http:// www.zaklikow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa studni wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci w Gminie Zaklików

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zaklików

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zachodnia 15

1.5.2.) Miejscowość: Zaklików

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-470

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zaklikow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa studni wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci w Gminie Zaklików

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff231591-c5ac-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00096225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00041700/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa studni ujęcia wody Karkówka

1.1.20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gielnia etap 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zaklikow.ezamawiajacy.pl/pn/zaklikow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej: https://zaklikow.ezamawiajacy.pl/pn/zaklikow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych w formie elektronicznej przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie. Dokumentacja prowadzonego postępowania zamieszczona na Platformie jest ogólnodostępna - każdy z Wykonawców może zapoznać się i pobrać udostępnione dokumenty oraz zadać pytanie w postępowaniu bez konieczności założenia konta na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
 podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
 komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
 wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;
 podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
 certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”).
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa studni wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci w Gminie Zaklików” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gielnia etap 1”.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych gospodarstw indywidualnych zlokalizowanych w obrębie inwestycji. Ścieki sanitarne z budynków zostaną odprowadzone systemem kanałów grawitacyjnych do pompowni ścieków, a następnie przewodami kanalizacji tłocznej do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej na istniejącym kanale o średnicy 200 mm. Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się rurociągami grawitacyjnymi litymi PVC ø 200, 160 klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) oraz przewodami kanalizacji tłocznej PE90 i PE63. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie betonowe ø 1200, PP ø 425. Pompownie ścieków P1, P2, P3, oraz studnie rozprężne. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy:
1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym:
a) roboty pomiarowe
b) roboty ziemne
c) montaż kanałów grawitacyjnych na podsypce piaskowej
d) montaż studni rewizyjnych
e) montaż studni kanalizacyjnych systemowych
f) budowa kompletnych przepompowni ścieków P1, P2 i P3 wraz z zasilaniem energetycznym
g) wykonanie wymaganych przewiertów
h) ułożenie rur osłonowych
i) wykonanie wymaganych badań i prób
2) Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej, w tym:
a) a) roboty pomiarowe
b) roboty ziemne
c) montaż kanałów tłocznych na podsypce piaskowej
d) wykonanie wymaganych przewiertów
e) montaż studni rewizyjnych
f) wykonanie wymaganych badań i prób
3) Odwodnienie wykopów
4) Utwardzenie i ogrodzenie terenu przy przepompowniach
5) Monitoring przepompowni
6) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wymaganych uzgodnień i odbiorów (w zależności od wymagań: ZDP w Stalowej Woli, Wody Polskie, PPIS w Stalowej Woli, PPSP w Stalowej Woli, Lasy Państwowe, zarządcy poszczególnych sieci), protokołów odbioru przyłączy i innych dokumentów niezbędnych do zakończenia zadania inwestycyjnego i uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (zgłoszenia zakończenia robót) w PINB w Stalowej Woli.
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
a) dla części 1 przedmiotu zamówienia:
− Projekty budowlane,
− Projekty wykonawcze,
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
− Przedmiary robót,
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym odpowiednio w kolejności wagi dokumentu: w projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym oraz STWIORB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 33

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zrównanie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności w specjalności instalacyjnej sanitarnej

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa studni ujęcia wody Karkówka”.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację inwestycji w formule zaprojektuj – wybuduj, w szczególności:
1) opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej S-3 bis oraz likwidację studni S3,
2) wykonanie prac i badań geologicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem,
3) opracowanie dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych studni S-3 bis,
4) opracowanie dokumentacji geologicznej z likwidacją studni S-3
5) opracowanie dokumentacji obudowy studni wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, w tym:
a) Projekt Wstępny – w którym określone zostaną podstawowe dane dla inwestycji (ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji oraz wskazaniem proponowanych dostawców do akceptacji Zamawiającego).
b) Projekt Budowlany – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) a także z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. oraz z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany powinien zawierać opis rozruchu technologicznego
c) Projekt Wykonawczy – dla celów realizacji robót. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w Wymaganiach Zamawiającego a także z uwzględnieniem zapisów Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
d) Dokumentację powykonawczą
e) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji
f) Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenie o zakończeniu budowy
6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z uwzględnieniem postanowień PFU wraz z załącznikami, w tym warunków technicznych przyłączenia do sieci, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót, pozwolenia na użytkowanie i innych wymaganych dla wykonania przedmiotu zamówienia (jeżeli są wymagane)
7) wykonanie robót budowlanych obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1 wraz z dostawą niezbędnych instalacji, urządzeń, sprzętu, w szczególności wykonanie obudowy studni oraz podłączenia do istniejącej sieci, likwidacja studni S-3,
8) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni głębinowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej, instalacji zasilającej i sterowniczej,
9) wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania zobowiązań określonych w punktach poprzedzających.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
− Programie funkcjonalno - użytkowym (PFU),
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na opisie i zakresie wskazanym PFU oraz, biorąc pod uwagę zawodowy charakter działalności Wykonawcy, uwzględnić w wycenie przedmiotu zamówienia wszystkie elementy niezbędne do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, jakim jest budowa studni ujęcia wody wraz z włączeniem do istniejącej sieci, zgodnie z opisem zawartym w PFU, w tym: opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i technologicznej, uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku (uzyskanie zgód na eksploatację) studni ujęcia wody w msc. Karkówka. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy usług lub robót nieujętych w PFU, a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli elementy te były wymagane obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71351910-5 - Usługi geologiczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 31

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zrównanie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności instalacyjnej sanitarnej

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe geologa

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
co najmniej dwa zamówienia, z których każde:
 polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości min. 3,0 km wraz z przepompownią ścieków,
 miało wartość min. 1 000 000 zł (jeden milion) brutto każde.
Z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) w zakresie części 2 zamówienia:
co najmniej dwa zamówienia, z których każde:
 polegało na budowie1 lub przebudowie studni głębinowej ujęcia wody pitnej o głębokości wiercenia minimum 50 m wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
 miało wartość min. 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) brutto każde.
Z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia
i skierują do jego realizacji:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
 min. jedną osobą(która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót branżowych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie1sieci kanalizacji sanitarnej,
 min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych
b) w zakresie części 2 zamówienia:
 min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję Projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
 min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję Projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych
 min. jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe w specjalności geologicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję geologa przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie1 lub przebudowie2 studni głębinowej o głębokości wiercenia minimum 50 m,
 min. jedną osobą(która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót branżowych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie1 lub przebudowie2 studni głębinowej o głębokości wiercenia minimum 50 m,
 min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego odpowiednio w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) lit a) lub lit b) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego odpowiednio w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) lit a) lub lit b) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1.1. w zakresie części 1 zamówienia: 25 000,00 PLN(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
1.2. w zakresie części 2 zamówienia: 5 000,00 PLN(słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
BSZK w Kraśniku o/Zaklików
numer konta:07 8717 1093 2012 1200 0101 0006
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IN.271.1.2024 - część 1 lub część 2”.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
e) sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z wadium jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.4 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.4.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
5) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,
7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;
8) zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy może nastąpić w przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub dodatkowych, na podstawie protokołu konieczności potwierdzającego zasadność ich wykonania podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego,
9) obniżenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zaklikow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja6PGR/2023/1446/PolskiLad.
Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.
Opis inwestycji wynikający z wniosku o dofinansowanie.
Celem operacji jest wsparcie rozwoju Gminy Zaklików, w której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie poprzez budowę studni głębinowej ujęcia wody w Karkówce oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gielni wraz z montażem systemu monitoringu przepompowni. Część projektu dotycząca studni głębinowej składa się z następujących elementów: prace geologiczne wraz ze sporządzeniem dokumentacji geologicznej i projektowej; transport docelowy i powrotny, wiercenie studni, filtrowanie otworu, pompowanie studni oraz włączenie jej do infrastruktury istniejącego ujęcia wody. W ramach części dotyczącej kanalizacji zostanie wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna oraz przepompownie ścieków wraz z monitoringiem.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ
i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.3 SWZ(jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ(jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt 9.8 SWZ (jeżeli dotyczy)
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.12 SWZ(jeżeli dotyczy)
7) Dowód wniesienia wadium(w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu)
8) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
9) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(jeżeli dotyczy).
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jednakże z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia dotyczy realizacji robót na działkach o zróżnicowanej formie zagospodarowania zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z istniejącym stanem zagospodarowania terenu, stanem technicznym istniejących obiektów oraz istniejącymi nasadzeniami drzew. Teren jest ogólnodostępny i możliwy do samodzielnego dokonania wizji lokalnej.