elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy

16-11-2023, 13:16

Dane kontaktowe

Gmina Brusy
Na Zaborach 1,89-632 Brusy
tel. 52 3969300
fax. 52 3969303
e-mail: [email protected]
http:// www.brusy.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brusy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Na Zaborach 1

1.5.2.) Miejscowość: Brusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3969300

1.5.8.) Numer faksu: 52 3969303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brusy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcb02dca-846d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040371/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcb02dca-846d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Zamawiający przekazuje link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia w Załączniku Nr 6 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: [email protected].
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Cd. w zakładce: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 27. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz Brus, z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
 inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: [email protected]; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU” prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr ZP.271.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU.
2. Zamówienie w szczególności polega na zakupie i dostarczeniu oraz montażu 7 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o następującej mocy:
1) Budynek socjalno – sportowy w Czyczkowach, ul. Bukowskiego 1, 89-632 Brusy – 10 kW (pokrycie dachu – blacha na rąbek)
2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach – hydrofornia w miejscowości Czyczkowy,
dz. 93 obręb Czyczkowy -27kW (montaż na gruncie)
3) Świetlica wiejska w Lubni, ul. Leśna 4, 89-632 Brusy – 14kW (pokrycie dachu – dachówka ceramiczna)
4) Remiza OSP w Lubni, ul. Spółdzielcza 1, 89-632 Brusy – 15kW (pokrycie dachu – blachodachówka)
5) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 89-634 Leśno – 27kW (pokrycie dachu – papa)
6) Świetlica wiejska w Męcikale, ul. Pocztowa 3, 89-632 Brusy – 11kW (pokrycie dachu – dachówka ceramiczna)
7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach – oczyszczalnia, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy – 50 kW (montaż na gruncie).
3. Zakres przedmiotu może ulec następującym zmianom:
1) planowana moc instalacji do wykonania na poszczególnych budynkach może zostać zmieniona na wyższą bądź niższą np. jeżeli w wyniku przeprowadzonej wizji nieruchomości okaże się to niezbędne dla prawidłowego jej wykonania,
2) planowana lokalizacja instalacji do wykonania na poszczególnych budynkach może zostać zmieniona na inną np. jeśli w wyniku przeprowadzonej wizji nieruchomości okaże się, że instalacja nie może zostać zamontowana.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeprowadzenia wizji i weryfikacji budynków oraz instalacji elektrycznej
i wykonaniu na tej podstawie dokumentów niezbędnych do montażu instalacji fotowoltaicznych dla wskazanych budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Brusy wraz z ich podłączeniem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi
2) sprawdzenie i udokumentowanie stanu technicznego pokrycia dachowego na każdym
z budynków, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna,
3) sprawdzenie i udokumentowanie stanu instalacji elektrycznej, a w przypadku gdy konieczna będzie jej modernizacja, zgłoszenie tego Zamawiającemu,
4) opracowania dokumentacji do montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej - należy opracować przez uprawnione do tego osoby, schematy instalacji elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV. Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5) przed wykonaniem montażu Wykonawca:
a) przeprowadzi wizję nieruchomości,
b) zweryfikuje połać dachu na budynku pod kątem możliwości montażu paneli fotowoltaicznych, tj. wolnej powierzchni niezbędnej do zamontowania paneli fotowoltaicznych i orientacji dachu względem stron świata celem doboru optymalnej powierzchni zapewniającej najlepszy efekt pozyskiwanej energii ze słońca oraz przekaże informacje Zamawiającemu,
c) oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych,
d) przedłoży zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,
e) ustali lokalizację instalacji paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów wraz z miejscem włączenia do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku oraz wykona zdjęcia tych miejsc,
f) uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie lokalizacji montażu przedmiotowych instalacji,
6) Wykonania niezbędnych ekspertyz.
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe
do projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
7) przeprowadzenia procesu podłączenia mikroinstalacji prosumenckiej do sieci elektroenergetycznej (wypełnianiu wniosków do właściwego OSD celem zgłoszenia mikroinstalacji prosumenckiej do podłączenia),
8) przygotowania teczki odbiorowej (odrębnej dla każdej instalacji) w 1 egz. zawierającej:
 dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych urządzeń i materiałów,
oraz dopuszczenie ich do użytkowania,
 instrukcję użytkowania w języku polskim,
 kartę gwarancyjną, warunki gwarancji oraz paszport techniczny urządzenia,
 oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji zamontowanej instalacji oraz utrzymania gwarancji,
9) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie użytkowania i bieżącej konserwacji zamontowanej instalacji.
Uwagi:
1) Dopuszcza się zastosowanie paneli o wadze większej niż 21,5 kg.
2) Dopuszcza się zastosowanie falowników bez wyświetlaczy.
3) Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.
4) Planowana moc instalacji fotowoltaicznych na poszczególnych obiektach nie przekracza mocy przyłączeniowych tych obiektów.
5) Dopuszcza się zastosowanie paneli fotowoltaicznych w technologii shingled.
6) Dopuszcza się zakres napięcia roboczego MPPT 200-1000V dla falowników o większej mocy (powyżej 10kW) oraz zakres 140V-980V dla falowników o mocy do 10kW.
7) Dopuszcza się użycie konstrukcji wsporczej pod panele PV zgrzewanej do papy dachu, jeśli stan pokrycia na istniejącym dachu na to pozwoli.
5. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowej specyfikacji instalacji fotowoltaicznych - Załącznik Nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31712331-9 - Fotoogniwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 100 pkt przy zastosowaniu wzorów:

a) jako kryterium cena należy rozumieć wartość brutto przedstawioną w formularzu oferty

najniższa oferowana cena spośród
złożonych ofert
cena oferty = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 60 %
cena oferty badanej

b) jako kryterium gwarancja na moduły fotowoltaiczne należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w formularzu oferty w latach, w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na panele fotowoltaiczne. Wartość musi mieścić się w przedziale od 10 do 25 lat. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym wartości powyżej 25 lat do obliczenia punktacji w kryterium zamawiający przyjmie okres 25 lat. Oferta wykonawcy, który zaoferuje poniżej 10 lat zostanie odrzucona.

okres gwarancji na moduły
w ofercie badanej
gwarancja na moduły = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 10 %
najwyższy oferowany okres gwarancji
na moduły spośród złożonych ofert

c) jako kryterium Gwarancja na falownik należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w latach przedstawioną w formularzu oferty, w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na uszkodzenia falownika. Wartość musi mieścić się w przedziale od 5 do 25 lat. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym wartości powyżej 25 lat do obliczenia punktacji w kryterium zamawiający przyjmie okres 25 lat. Oferta wykonawcy, który zaoferuje poniżej 5 lat zostanie odrzucona.

okres gwarancji na falownik
w ofercie badanej
gwarancja na falownik = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 10 %
najwyższy oferowany okres gwarancji
na falownik spośród złożonych ofert

d) jako kryterium Gwarancja na konstrukcję należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w latach przedstawioną w formularzu oferty w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na uszkodzenia konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych oraz innych elementów instalacji fotowoltaicznych z wyłączeniem tych o których mowa w kryterium „Gwarancja na falownik” oraz „Gwarancja na moduły fotowoltaiczne”. Wartość musi mieścić się w przedziale od 10 do 25 lat. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym wartości powyżej 25 lat do obliczenia punktacji w kryterium zamawiający przyjmie okres 25 lat. Oferta wykonawcy, który zaoferuje poniżej 10 lat zostanie odrzucona
okres gwarancji na konstrukcję
w ofercie badanej
gwarancja na konstrukcje = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 10 %
najwyższy oferowany okres gwarancji
na konstrukcję spośród złożonych ofert
e) jako kryterium Rękojmia należy rozumieć wartość długości okresu rękojmi wyrażoną w miesiącach gdzie minimalna wartość to 36 miesiące. Oferta wykonawcy, który zaoferuje poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona.

okres rękojmi w ofercie badanej
okres rękojmi = ------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 10 %
najwyższy oferowany okres rękojmi
spośród złożonych ofert
Ocena łączna X= a) + b) +c) + d) + e)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na moduły fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na falownik

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na konstrukcję

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 5 następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 5.
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Cd. komunikacji:
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] (nie dotyczy składania ofert).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, którego propozycję stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców oddzielnie.
2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - Załącznik Nr 4 do SWZ).
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (Słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brusach: Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddz. w Brusach 59 8144 0005 2005 0500 1267 0002 z adnotacją: „Wadium nr sprawy ZP.271.26.2023” (decyduje data uznania wpłaty na koncie zamawiającego). Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawcy.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać:
1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana;
2) dokładne określenie przedmiotu postępowania,
3) kwotę zobowiązania,
4) termin ważności.
8. Pozostałe formy wniesienia wadium winny zawierać wszystkie elementy wynikające z odnośnych i obowiązujących przepisów.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), składa każdy z wykonawców oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art. 455 ustawy PZP oraz:
1) konieczności wykonania aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,
2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
a) na którą Strony nie miały wpływu,
b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
4) sądowej waloryzacji zamówienia,
5) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych,
6) zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót w danej branży w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SWZ (powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptacje Zamawiającego.
2. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy
1) zmiany podwykonawców, w przypadku:
a) wprowadzenia podwykonawcy,
b) zmiany podwykonawcy,
c) rezygnacji podwykonawcy,
d) zmiany wartości lub zakresu dostaw lub robót wykonywanych przez podwykonawców.
2) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) gdy przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania obiektów, stanu pokrycia dachowego obiektów, który uniemożliwi lub opóźni montaż instalacji itp,
b) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia w stosunku do parametrów określonych w szczegółowej specyfikacji instalacji fotowoltaicznych, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
c) przedłużania się terminu uzgodnień i pozwoleń osób trzecich,
d) przerw w realizacji dostaw lub prac montażowych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
e) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady ciągłe oraz temperatura poniżej 0oC trwające powyżej 3 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
Cd. zmian w Informacjach dodatkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl na formularzu ofertowym, zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmian umowy
j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
k) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w §2 ust. 3
l) zmiany warunków dofinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje zewnętrzne,
m) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 PZP.
3) zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w specyfikacji instalacji fotowoltaicznych, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 PZP,
4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) rezygnacji Zamawiającego z wykonania części zamówienia (zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy),
b) określonym w §2 ust. 3 umowy,
c) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych obiektu,
5) zmiany wynagrodzenia, w przypadku
a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej części,
b) w przypadkach określonych w pkt. 3), jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia,
c) wprowadzenia zmian określonych w pkt. 4), jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 30% pierwotnej wartości zamówienia,
d) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455PZP, jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia,