elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

16-11-2023, 12:55

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Tunelowa 2,41-600 Świętochłowice
tel. 32 346 08 78
e-mail: [email protected]
http:// www.mpglswietochlowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243271937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tunelowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 346 08 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpglswietochlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33153778-8398-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33153778-8398-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: [email protected] oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzu oferty lub w innych dokumentach przekazanych Zamawiającemu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (w zakresie niepodlegania wykluczeniu) należy złożyć pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w pkt XIII i XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. zwane dalej Administratorem.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby: ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice, telefonicznie pod nr tel. 32 245 40 21 mailowo na adres poczty elektronicznej: [email protected].
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej [email protected].
4. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez Administratora w
interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
6. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa.
7. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do
państw trzecich.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami Ustawy Pzp do wzięcia udziału w postępowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
• ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z PZP;
• z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
12. Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, Administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/DZP/ZR/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1 – Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i pomocniczych (płyty, profile, płytki, stolarka drzwiowa,
wykładziny i inne).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilości, rodzaj, parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe) zawiera
załącznik nr 1A do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia określonych materiałów (zgodnie z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego) do punktów Zamawiającego, współudziału w rozładunku oraz w ich złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
4. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do punktów Zamawiającego, w maksymalnym terminie do 3 dni
roboczych od chwili złożenia zamówienia.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań w zakresie dostaw zawiera załącznik nr 2
do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
6. Informacje dodatkowe dla Części 1 zawiera pkt III.4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44170000-2 - Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi

44112200-0 - Wykładziny podłogowe

44221200-7 - Drzwi

44111100-2 - Cegły

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do części 1 zamówienia Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert:
Cena (A) – waga 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2 – Sukcesywna dostawa materiałów malarskich (farby, kleje, rozpuszczalniki i inne).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilości, rodzaj, parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe) zawiera
załącznik nr 1B do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia określonych materiałów (zgodnie z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego) do punktów Zamawiającego, współudziału w rozładunku oraz w ich złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
4. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do punktów Zamawiającego, w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań w zakresie dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
6. Informacje dodatkowe dla Części 2 zawiera pkt III.4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44810000-1 - Farby

44832000-1 - Rozpuszczalniki

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do części 2 zamówienia Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert:
Cena (A) – waga 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 3 – Sukcesywna dostawa materiałów dekarskich i podobnych (papa, rynny i inne).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilości, rodzaj, parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe) zawiera
załącznik nr 1C do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia określonych materiałów (zgodnie z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego) do punktów Zamawiającego, współudziału w rozładunku oraz w ich złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
4. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do punktów Zamawiającego, w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań w zakresie dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
6. Informacje dodatkowe dla Części 3 zawiera pkt III.4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do części 3 zamówienia Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert:
Cena (A) – waga 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pod rygorem nieważności oferta musi być:
1) złożona w formie elektronicznej (opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym;
2) złożona za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wraz z Szczegółowym formularzem
cenowym - Załączniki nr 1A, 1B i 1C, w zakresie części, na którą składana jest oferta.
3. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) należy dołączyć:
1) szczegółowy formularz cenowy (Załącznik nr 1A, 1B i 1C), który stanowi integralną część formularza oferty – wypełniony
dla danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie
wskazanym w rozdziale IX SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenie, składają odrębnie Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy
wykluczenia.
Ww. oświadczenie będzie stanowić dowód brany pod uwagę podczas weryfikacji sytuacji podmiotowej Wykonawcy i w
związku z tym Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części
zamówienia, przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
4) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonymi projektowanymi postanowieniami
umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
5) oświadczenia o spełnianiu wymogów wynikających z RODO zgodnie z treścią zawartą we wzorze formularza oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
6) oświadczenie o obowiązku podatkowym - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ - jeżeli dotyczy;
7) oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zgodnie z treścią zawartą w formularzu
oferty (zalecane, nie wymagane) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
8) informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia, zgodnie z
treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ – jeśli dotyczy,
oraz jeżeli dotyczy:
9) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt XVI.11.3) SWZ;
10) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego;
11) wykaz pozycji równoważnych wraz z ich opisem (producent/wytwórca, parametry techniczne i jakościowe) lub normami.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w XVI.11.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów.
5. Zapisy XVI.11.9) SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodne z pkt XVI.11.10) SWZ. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z
dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 Ustawy (pkt XVI.11.2) SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż
oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik/lider
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian podane są w projektowanych
postanowieniach umowy (PPU) - Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej Części: sukcesywnie, w terminie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 02.01.2024 r.) do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).