Przetarg

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

16-11-2023, 12:55

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Tunelowa 2,41-600 Świętochłowice
tel. 32 346 08 78
e-mail: zamowienia@mpglswietochlowice.pl
http:// www.mpglswietochlowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243271937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tunelowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 346 08 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpglswietochlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpglswietochlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33153778-8398-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33153778-8398-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@mpglswietochlowice.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzu oferty lub w innych dokumentach przekazanych Zamawiającemu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (w zakresie niepodlegania wykluczeniu) należy złożyć pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w pkt XIII i XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. zwane dalej Administratorem.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby: ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice, telefonicznie pod nr tel. 32 245 40 21 mailowo na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpglswietochlowice.pl.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@mpglswietochlowice.pl.
4. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez Administratora w
interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
6. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa.
7. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do
państw trzecich.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami Ustawy Pzp do wzięcia udziału w postępowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
• ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z PZP;
• z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
12. Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, Administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/DZP/ZR/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1 – Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i pomocniczych (płyty, profile, płytki, stolarka drzwiowa,
wykładziny i inne).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilości, rodzaj, parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe) zawiera
załącznik nr 1A do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia określonych materiałów (zgodnie z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego) do punktów Zamawiającego, współudziału w rozładunku oraz w ich złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
4. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do punktów Zamawiającego, w maksymalnym terminie do 3 dni
roboczych od chwili złożenia zamówienia.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań w zakresie dostaw zawiera załącznik nr 2
do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
6. Informacje dodatkowe dla Części 1 zawiera pkt III.4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44170000-2 - Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi

44112200-0 - Wykładziny podłogowe

44221200-7 - Drzwi

44111100-2 - Cegły

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do części 1 zamówienia Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert:
Cena (A) – waga 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2 – Sukcesywna dostawa materiałów malarskich (farby, kleje, rozpuszczalniki i inne).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilości, rodzaj, parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe) zawiera
załącznik nr 1B do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia określonych materiałów (zgodnie z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego) do punktów Zamawiającego, współudziału w rozładunku oraz w ich złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
4. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do punktów Zamawiającego, w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań w zakresie dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
6. Informacje dodatkowe dla Części 2 zawiera pkt III.4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44810000-1 - Farby

44832000-1 - Rozpuszczalniki

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do części 2 zamówienia Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert:
Cena (A) – waga 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 3 – Sukcesywna dostawa materiałów dekarskich i podobnych (papa, rynny i inne).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilości, rodzaj, parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe) zawiera
załącznik nr 1C do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia określonych materiałów (zgodnie z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego) do punktów Zamawiającego, współudziału w rozładunku oraz w ich złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
4. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do punktów Zamawiającego, w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań w zakresie dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
6. Informacje dodatkowe dla Części 3 zawiera pkt III.4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do części 3 zamówienia Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert:
Cena (A) – waga 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pod rygorem nieważności oferta musi być:
1) złożona w formie elektronicznej (opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym;
2) złożona za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wraz z Szczegółowym formularzem
cenowym - Załączniki nr 1A, 1B i 1C, w zakresie części, na którą składana jest oferta.
3. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) należy dołączyć:
1) szczegółowy formularz cenowy (Załącznik nr 1A, 1B i 1C), który stanowi integralną część formularza oferty – wypełniony
dla danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie
wskazanym w rozdziale IX SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenie, składają odrębnie Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy
wykluczenia.
Ww. oświadczenie będzie stanowić dowód brany pod uwagę podczas weryfikacji sytuacji podmiotowej Wykonawcy i w
związku z tym Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części
zamówienia, przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
4) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonymi projektowanymi postanowieniami
umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
5) oświadczenia o spełnianiu wymogów wynikających z RODO zgodnie z treścią zawartą we wzorze formularza oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
6) oświadczenie o obowiązku podatkowym - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ - jeżeli dotyczy;
7) oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zgodnie z treścią zawartą w formularzu
oferty (zalecane, nie wymagane) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
8) informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia, zgodnie z
treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ – jeśli dotyczy,
oraz jeżeli dotyczy:
9) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt XVI.11.3) SWZ;
10) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego;
11) wykaz pozycji równoważnych wraz z ich opisem (producent/wytwórca, parametry techniczne i jakościowe) lub normami.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w XVI.11.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów.
5. Zapisy XVI.11.9) SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodne z pkt XVI.11.10) SWZ. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z
dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 Ustawy (pkt XVI.11.2) SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż
oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik/lider
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian podane są w projektowanych
postanowieniach umowy (PPU) - Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej Części: sukcesywnie, w terminie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 02.01.2024 r.) do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).