Przetarg

Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych

16-11-2023, 09:45

Dane kontaktowe

Powiat Krośnieński
Piastów 10b ,66-600 Krosno Odrzańskie
e-mail: e.talar@powiatkrosnienski.pl
http:// www.bip.powiatkrosnienski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krośnieński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastów 10b

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.talar@powiatkrosnienski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatkrosnienski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9273593c-845a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00496772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024939/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9273593c-845a-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym
informacje i wymogi techniczne, określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Do podpisywania i przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Każda ze stron pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej "RODO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.
2. W związku z realizacją Przedmiotu umowy każda ze stron niniejszej umowy może gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać, utrwalać albo w inny sposób przetwarzać dane osobowe, dostarczane przez drugą Stronę, niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, które można powiązać z konkretnymi osobami, w tym w szczególności dane osobowe pracowników, podwykonawców, dostawców obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska służbowego, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Każda ze stron umowy oświadcza ponadto, że:
1) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy będą przetwarzane
w celu realizacji Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;
2) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, będą przechowywane przez czas, określony przepisami prawa, związanymi z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostaną zniszczone albo zwrócone drugiej stronie Umowy;
3) wykonuje we własnym zakresie względem osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowiązki informacyjne, wynikające z art. 13 i 14 RODO.
4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez stronę umowy danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2, oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.powiatkrosnienski.pl/147/RODO/.
5. Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do:
1) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,
2) wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikającymi z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej,
3) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, której informacja lub źródło informacji dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.00025.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych, jak również odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim na własny koszt Wykonawcy, na warunkach określonych zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zgodne z:
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847 ze zm.);
2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mirskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych z dnia 9 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1885);
3) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047);
4) obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 202 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dostawę oprogramowania do zarządzania zamówieniami tablic rejestracyjnych, umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilości do 1000 sztuk tablic rejestracyjnych. Realizacja dodatkowego zakresu przedmiotu umowy „ilość w opcji” będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego i stanowi jego uprawnienie. Dostawa przedmiotu umowy przez Wykonawcę w ilości opcjonalnej następować będzie na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego dopiero po zrealizowaniu dostaw w ilości podstawowej.
Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę na piśmie o skorzystaniu z prawa opcji
w terminie do dnia 15.12.2024 r. Po tym terminie uznaje się, że Zamawiający rezygnuje z prawa opcji.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru po cenach określonych w formularzu ofertowym. Ceny dla zamówienia podstawowego i zamówienia z tytułu opcji Wykonawca określi na jednakowym, stałym poziomie. Wykonawca nie będzie iścić praw jeżeli Zamawiający w ogóle nie skorzysta z prawa opcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu zrealizowania części zamówienia.
Zamawiający zastrzega minimalny poziom realizacji zamówienia w wysokości 70% wartości zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta Wykonawcy będzie obliczana ze wzoru:
P = C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp.

1. Warunek posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.

2. Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny dokument potwierdzający posiadanie stosownego zezwolenia właściwego Marszałka Województwa na działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, czyli wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne zgodnie z art. 75a i 75ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)

3. Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.

4. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał minimum dwie dostawy polegające na dostawie tablic rejestracyjnych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) - załącznik nr 9.
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 7.
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 8.
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
Dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75 a i 75 ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał minimum dwie dostawy tablic rejestracyjnych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) Wykonawca składa:
1) Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
2) Pisemne zobowiązanie podmiotów – załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy),
Wykonawca składa pisemne zobowiązanie wyłącznie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dokument ten jest niezbędny do dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i ustalenia, w jakim zakresie Wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego oraz jaki zakres tego potencjału został Wykonawcy udzielony.
Uwaga: Zobowiązanie składane jest w oryginale i podpisane elektronicznie podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby.
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
4) W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – załączniki nr 11 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania
Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w
przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z
oryginałem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o której mowa w art. 454 ustawy Pzp.
2. W trakcie trwania umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz zmian wskazanych w § 5 wzoru umowy.
3. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5. Możliwa jest zmiana treści niniejszej Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty w postępowaniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22