elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap II i etap III

16-11-2023, 09:28

Dane kontaktowe

GMINA PĘPOWO
ul. Stanisławy Nadstawek 6,63-830 Pępowo
e-mail: [email protected]
http:// www.pepowo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap II i etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PĘPOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050592

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisławy Nadstawek 6

1.5.2.) Miejscowość: Pępowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-830

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pepowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap II i etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1f8d676-838a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00496691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010940/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap II

1.1.10 Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pepowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pepowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawca
składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 2. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platforma zakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Szyfrowanie na platforma
zakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.3. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku” W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu
w formacie XAdES.4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez
wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”6. W
celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą
platformazakupowa.pl Zamawiający dopuszcza kontakt przy użyciu poczty elektronicznej
[email protected] jako kanału pomocniczego w sytuacjach awaryjnych.6. Szczegółowe informacje
techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 6.5, 7 i 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami rozdziału 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami rozdziału 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego ulic Rolniczej, Ogrodowej i Kwiatowej

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje budowę oświetlenia ulicznego, które należy podłączyć do istniejących obwodów oświetleniowych nr SI ÷ SIII wyprowadzonych z szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej na ul. Rolniczej przy dz. nr 131/102 poprzez wpięcie projektowanych odcinków linii kablowych oświetleniowych do istniejących słupów. Zakres zadania obejmuje budowę 18 punktów świetlnych z oprawami oświetleniowymi ze źródłem LED 72W montowanych na słupach aluminiowych H=8m z wysięgnikiem o dł. 1,5m, podwyższeniu ~1m i kącie podniesienia 5° (zestaw anodowany inox) na fundamencie prefabrykowanym, na odcinkach:
- ul. Rolnicza (SI/6-SI/15),
- ul. Kwiatowa (SI/16-SI/19),
- ul. Ogrodowa (SIII/14-SIII/17).
Uwaga: zamówienie obejmuje część dokumentacji projektowej.

Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
- organizację i zabezpieczenie placu budowy, zaopatrzenie w media, opłacenie wszystkich wynikających z procesu budowlanego i używanego sprzętu opłat, jak również opłacenie niezbędnych badań koniecznych do przeprowadzenia procesu odbioru i uporządkowanie terenu po wykonaniu umowy,
- powiadomienie dysponentów sieci położnych w obrębie placu budowy o rozpoczęciu robót budowlanych oraz o ich zakończeniu oraz pokrycie kosztów nadzoru nad pracami w strefach kontrolowanych tych sieci;
- zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych,
- obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną;
- wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych gminy Pępowo,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł;
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – o ile dotyczy;
- projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tych projektów,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
15.1.1. Cena 60%
15.1.2. Termin gwarancji i rękojmi 40%

Razem 100 % = 100 pkt

15.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie w skali do 100 punktów, w następujący sposób:
P = Pc + Pg
P = punkty za ofertę
Pc = punkty za cenę
Pg = punkty za termin gwarancji i rękojmi


Punktacja:
-punkty za cenę:
Pc -ilość punktów za cenę,
Pc = 60 % = 60pkt
Pc = (Cncb/Cbob) x 60pkt x 100%, gdzie:
Cncb -cena najniższa brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbob -cena brutto oferty badanej

-punkty za termin gwarancji i rękojmi:
Pg –ilość punktów za termin gwarancji i rękojmi
Pg = 40 % = 40 pkt

Punktacja za termin gwarancji i rękojmi –gwarancja i rękojmia obejmuje:
- 60 miesięcy = 0 pkt x 100% = 0 pkt
- 72 miesiące= 20 pkt x 100% =20 pkt
- 84 miesiące= 40 pkt x 100% = 40 pkt

Wykonawca wskazuje ewentualne zaoferowanie dłuższego terminu gwarancji i rękojmi w załączniku nr 1 do SWZ –formularz oferty. Wykonawca chcący zaoferować wydłużony termin gwarancji i rękojmi wybiera odpowiedni punkt w formularzu oferty. Brak wpisu w formularzu oferty traktowany będzie jako oferowanie tylko i wyłącznie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi a Wykonawca otrzyma za kryterium gwarancji 0 pkt.

15.3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Budowa ulicy Rolniczej, Ogrodowej, Kwiatowej i Konarzewskich wraz z infrastrukturą
Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje budowę:
pakiet nr 1
- ul. Rolnicza dz. nr 131/112, 131/120, 693/1, 70/2, 178/23 – budowa ul. Rolniczej z kostki brukowej betonowej wraz chodnikami od skrzyżowania z ul. Promienistą do skrzyżowania z ul. Kwiatową włącznie – 0,27 km (0+446 - 0+718),
- ul. Ogrodowa dz. nr 131/118, 131/120 – budowa ul. Ogrodowej z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikami – 0,24 km (0+363-0+600)
- ul. Kwiatowa, dz. ewid. 131/112 – budowa ul. Kwiatowej z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikami – 0,19 km (0+000-0+193)
- kanalizacja deszczowa: ul. Rolnicza (WD7 – WD1), ul. Ogrodowa (wpusty uliczne przy istniejącej KD: WU59-WU70), ul. Kwiatowa (KD46- KD 44, wpusty uliczne przy istniejącej KD 34.1),
pakiet nr 2
- ul. Konarzewskich, dz. ewid. 148/4, 149/2, 150/2, 135/4, 136/2, 37/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/6, 142/4, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 134 - budowa ul. Konarzewskich z kostki brukowej betonowej wraz ciągiem pieszo- jezdnym - 0,37 km (0+000-0+370)
- kanalizacja deszczowa: ul. Konarzewskich (KD14-KD24).

Uwaga: zamówienie obejmuje część dokumentacji projektowej.

Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
- organizację i zabezpieczenie placu budowy, zaopatrzenie w media, opłacenie wszystkich wynikających z procesu budowlanego i używanego sprzętu opłat, jak również opłacenie niezbędnych badań koniecznych do przeprowadzenia procesu odbioru i uporządkowanie terenu po wykonaniu umowy,
- powiadomienie dysponentów sieci położnych w obrębie placu budowy o rozpoczęciu robót budowlanych oraz o ich zakończeniu oraz pokrycie kosztów nadzoru nad pracami w strefach kontrolowanych tych sieci;
- zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych,
- obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną;
- wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych gminy Pępowo,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł;
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – o ile dotyczy;
- projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tych projektów,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

34953300-5 - Chodniki

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
15.1.1. Cena 60%
15.1.2. Termin gwarancji i rękojmi 40%

Razem 100 % = 100 pkt

15.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie w skali do 100 punktów, w następujący sposób:
P = Pc + Pg
P = punkty za ofertę
Pc = punkty za cenę
Pg = punkty za termin gwarancji i rękojmi


Punktacja:
-punkty za cenę:
Pc -ilość punktów za cenę,
Pc = 60 % = 60pkt
Pc = (Cncb/Cbob) x 60pkt x 100%, gdzie:
Cncb -cena najniższa brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbob -cena brutto oferty badanej

-punkty za termin gwarancji i rękojmi:
Pg –ilość punktów za termin gwarancji i rękojmi
Pg = 40 % = 40 pkt

Punktacja za termin gwarancji i rękojmi –gwarancja i rękojmia obejmuje:
- 60 miesięcy = 0 pkt x 100% = 0 pkt
- 72 miesiące= 20 pkt x 100% =20 pkt
- 84 miesiące= 40 pkt x 100% = 40 pkt

Wykonawca wskazuje ewentualne zaoferowanie dłuższego terminu gwarancji i rękojmi w załączniku nr 1 do SWZ –formularz oferty. Wykonawca chcący zaoferować wydłużony termin gwarancji i rękojmi wybiera odpowiedni punkt w formularzu oferty. Brak wpisu w formularzu oferty traktowany będzie jako oferowanie tylko i wyłącznie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi a Wykonawca otrzyma za kryterium gwarancji 0 pkt.

15.3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1.1. Część I zamówienia:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:
*1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie, dobudowie oświetlenia ulicznego/drogowego/parkowego w ilości co najmniej 7 punktów świetlnych (latarni). Wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku,

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców , tj.:
* kierownikiem robót branży elektrycznej.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami o określonych w niniejszym punkcie kwalifikacjach.


5.1.2. Część II zamówienia:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony przez wykonawców łącznie.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:
*1 robotę polegającą na wykonaniu utwardzeń z kostki brukowej o łącznej powierzchni min. 1000 m2 oraz
*1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji służącej do odprowadzania wód opadowych, roztopowych i/lub ścieków o łącznej długości min. 200 mb. Wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku,

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców , tj.:
* kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
* kierownikiem robót branży sanitarnej

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami o określonych w niniejszym punkcie kwalifikacjach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej SWZ

6.3.3. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SWZ, także odpowiednio oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.3.4. Wykonawca powierzający wykonanie części zamówienia podwykonawcy na zasadach określonych w art. 462 ustawy PZP przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SWZ, także odpowiednio oświadczenie podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy.

6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3.2. lit. a niniejszej SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:

6.4.1. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy z odpowiednim zastosowaniem terminów, o których mowa w pkt 6.4.1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część I zamówienia:

- wykaz robót budowlanych w którym Wykonawca wskaże, że wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie, dobudowie oświetlenia ulicznego/drogowego/parkowego w ilości co najmniej 7 punktów świetlnych (latarni). wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4a do niniejszej SWZ. W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie potwierdza spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1.1. ppkt. d warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz załączenia referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. referencji – inne dokumenty.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej SWZ.

Część II zamówienia:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

- wykaz robót budowlanych w którym Wykonawca wskaże, że wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu utwardzeń z kostki brukowej o łącznej powierzchni min. 1000 m2 oraz 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji służącej do odprowadzania wód opadowych, roztopowych i/lub ścieków o łącznej długości min. 200 mb, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4b do niniejszej SWZ.

W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie potwierdza spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1.2. ppkt. d warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz załączenia referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. referencji – inne dokumenty.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej SWZ.

UWAGI! - dotyczy wszystkich części zamówienia:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy
2. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub działania w imieniu wykonawcy osoby, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt. 9 niniejszej SWZ.
4. Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z pkt. 13 SWZ: dla części I zamówienia (1 egzemplarz), dla części II zamówienia (8 egzemplarzy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium

9.1. Dla części I zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.2. Dla części II zamówienia Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100 zł).
a) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 299 z późn. zm.).
b) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP o/Gostyń
Nr rachunku: 15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.
c) Wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść w oryginale w postaci elektronicznej. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
d) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
e) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
f) Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
g) Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 58 ust. 5 ustawy Pzp).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
udzielone przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie. Umocowanie może wynikać z treści
zawartej umowy konsorcjum albo zostać przedłożone oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
W przypadku złożenia oferty przez ww. podmioty oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SWZ składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 128 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich
złożenia.
3. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów
selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje wypłatę pierwszej transzy wynagrodzenia – wkład własny Zamawiającego - w formie zaliczki w
wysokości nie mniejszej niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto na zasadach określonych we wstępnej promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wskazana zaliczka, nie jest zaliczką w rozumieniu art. 442 ustawy PZP.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporządzenie aneksu z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa
w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót
2) Zmiana wynagrodzenia i warunków płatności wynagrodzenia
3) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych
4) Zmiana Podwykonawcy i/lub wprowadzenie Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie
realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy
5) Zmiana reguł określonych w § 13 może nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania nowych wytycznych i
interpretacji dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
6) Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1
i ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegółowy zakres zmian, o których mowa powyżej oraz przesłanki ich dokonania określa § 10 wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
3. Warunki dokonania zmian:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na
które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,
3) wniosek, musi zawierać:
- opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
4. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i
informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę
żądania zmiany, w tym propozycji rozliczenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany.
7. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pepowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni