elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Dostawa oświetlenia płyty boiska projektorami LED”

08-09-2023, 13:25

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Łagiewnicka 76,41-608 Świętochłowice
e-mail: [email protected]
http:// www.mpuk.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oświetlenia płyty boiska projektorami LED”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łagiewnicka 76

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-608

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpuk.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oświetlenia płyty boiska projektorami LED”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be2c352f-4e37-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale 16 SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 rozdziału 12 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego [email protected] oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzu oferty.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez Platformę przetargową.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 rozdziału 13 SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MPUK/DN/ZP/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem na istniejących masztach oświetleniowych
( rysunek masztu nr 1, 2, 3 ) 64 szt. projektorów LED wraz z systemem sterowania zgodnie z rysunkiem nr 4. Miejsce montażu teren OSiR SKAŁKA w Świętochłowicach ul. Bytomska 40.
1) Opis płyty boiska:
- boisko główne posiada 4 maszty 20 m, na każdym z masztów należy zamontować 16 projektorów LED,
- opis masztów i mocowań – rysunek nr 1,2,3,
- boisko – wymiary 105x68m ,
- wysokość montażu opraw – 20m ,
- posadowienie masztów wg planu zagospodarowania terenu – rysunek nr 5,
- współczynnik utrzymania 0.85,
- pozycje obserwatorów dla obliczeń wskaźnika olśnienia GR wg UEFA,
- wskaźnik olśnienia GR< 1%),
- siatka obliczeniowa wg PN-EN 12193 – odległość punktów co 5m,
- wysokość punktów obliczeniowych 0m,
2) Wymagane parametry oświetlenia:
- średnie natężenie poziome min. 500/300lx,
- równomierność min. Emin/Eśr=0.7,
- wskaźnik olśnienia max. 50,
- moc zainstalowana nie większa niż: 500lx – 60.5kW, 300lx – 37.6kW,
- max. Scx wszystkich opraw dla jednego masztu = 3.15m2,
3) Wymagania dotyczące projektorów
- projektor LED do obiektów sportowych,
- asymetryczny rozsył światła kąt asymetrii 58° lub/i 63° lub/i 67°,nie dopuszcza się opraw o rozsyle symetrycznym lub asymetrycznym z kątem odchylenia powyzej +/-5° ze względu na zanieczyszczenie nieboskłonu światłem niepożądanym,
- zewnętrzny układ zasilania sterowany DALI, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK08.
- obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043),
- klosz: płaski z hartowane szkło o grubości 4 mm,
- osłona stała: Matowa (pomalowana proszkowo na kolor antracytowy),
- sposób mocowania zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2,
- niski współczynnik migotania (< 1%), Oprawa wyposażone w LED 5700K o wskaźniku oddawania barw: 70,
- waga: max. 22,4 kg,
- współczynnik oporu (Scx): max. 0.196 m²,
- strumień świetlny oprawy: min. 114000 lm,
- skuteczność oprawy: min. 117 lm/W,
- nominalna żywotność (B10):L80 50000h przy 25°C,
- moc oprawy: max. 950W,
4) Układ sterowania oświetleniem
- sterownik - sterowanie DALI umożliwiający dowolnie konfigurowane oświetlenia,
- możliwość wyboru scen oświetlenia,
- sterowanie pracą (zał/wył) z panelu sterującego (odpowiednio zaprogramowanego) z elewacji złącza ZKS jak i poprzez telefon, tablet,
- sterownik musi umożliwiać płynną regulację natężenia oświetlenia od 0% do 100%, po wybraniu odpowiedniej sceny świetlnej.
- sterownik należy wyposażyć w punkt dostępowy Wi-Fi,
- schemat sterowania rysunek nr 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę oświetlenia płyty boiska projektorami LED o wartości minimum 300.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-18 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-17