Przetarg

„Dostawa oświetlenia płyty boiska projektorami LED”

08-09-2023, 13:25

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Łagiewnicka 76,41-608 Świętochłowice
e-mail: zamowienia@mpuk.eu
http:// www.mpuk.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oświetlenia płyty boiska projektorami LED”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łagiewnicka 76

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-608

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpuk.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpuk.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oświetlenia płyty boiska projektorami LED”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be2c352f-4e37-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale 16 SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 rozdziału 12 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego zamowienia@mpuk.eu oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzu oferty.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez Platformę przetargową.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 rozdziału 13 SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MPUK/DN/ZP/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem na istniejących masztach oświetleniowych
( rysunek masztu nr 1, 2, 3 ) 64 szt. projektorów LED wraz z systemem sterowania zgodnie z rysunkiem nr 4. Miejsce montażu teren OSiR SKAŁKA w Świętochłowicach ul. Bytomska 40.
1) Opis płyty boiska:
- boisko główne posiada 4 maszty 20 m, na każdym z masztów należy zamontować 16 projektorów LED,
- opis masztów i mocowań – rysunek nr 1,2,3,
- boisko – wymiary 105x68m ,
- wysokość montażu opraw – 20m ,
- posadowienie masztów wg planu zagospodarowania terenu – rysunek nr 5,
- współczynnik utrzymania 0.85,
- pozycje obserwatorów dla obliczeń wskaźnika olśnienia GR wg UEFA,
- wskaźnik olśnienia GR< 1%),
- siatka obliczeniowa wg PN-EN 12193 – odległość punktów co 5m,
- wysokość punktów obliczeniowych 0m,
2) Wymagane parametry oświetlenia:
- średnie natężenie poziome min. 500/300lx,
- równomierność min. Emin/Eśr=0.7,
- wskaźnik olśnienia max. 50,
- moc zainstalowana nie większa niż: 500lx – 60.5kW, 300lx – 37.6kW,
- max. Scx wszystkich opraw dla jednego masztu = 3.15m2,
3) Wymagania dotyczące projektorów
- projektor LED do obiektów sportowych,
- asymetryczny rozsył światła kąt asymetrii 58° lub/i 63° lub/i 67°,nie dopuszcza się opraw o rozsyle symetrycznym lub asymetrycznym z kątem odchylenia powyzej +/-5° ze względu na zanieczyszczenie nieboskłonu światłem niepożądanym,
- zewnętrzny układ zasilania sterowany DALI, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK08.
- obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043),
- klosz: płaski z hartowane szkło o grubości 4 mm,
- osłona stała: Matowa (pomalowana proszkowo na kolor antracytowy),
- sposób mocowania zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2,
- niski współczynnik migotania (< 1%), Oprawa wyposażone w LED 5700K o wskaźniku oddawania barw: 70,
- waga: max. 22,4 kg,
- współczynnik oporu (Scx): max. 0.196 m²,
- strumień świetlny oprawy: min. 114000 lm,
- skuteczność oprawy: min. 117 lm/W,
- nominalna żywotność (B10):L80 50000h przy 25°C,
- moc oprawy: max. 950W,
4) Układ sterowania oświetleniem
- sterownik - sterowanie DALI umożliwiający dowolnie konfigurowane oświetlenia,
- możliwość wyboru scen oświetlenia,
- sterowanie pracą (zał/wył) z panelu sterującego (odpowiednio zaprogramowanego) z elewacji złącza ZKS jak i poprzez telefon, tablet,
- sterownik musi umożliwiać płynną regulację natężenia oświetlenia od 0% do 100%, po wybraniu odpowiedniej sceny świetlnej.
- sterownik należy wyposażyć w punkt dostępowy Wi-Fi,
- schemat sterowania rysunek nr 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę oświetlenia płyty boiska projektorami LED o wartości minimum 300.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-18 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-17