elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Zabezpieczenie energii elektrycznej z mobilnych agregatów prądotwórczych o planowanej mocy 2300 kVA, wraz z paliwem, okablowaniem, sprzętem i obsługą techniczną

17-05-2023, 15:21

Dane kontaktowe

Agencja Mienia Wojskowego
Nowowiejska 26A ,00-911 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// https://amw.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zabezpieczenie energii elektrycznej z mobilnych agregatów prądotwórczych o planowanej mocy 2300 kVA, wraz z paliwem, okablowaniem, sprzętem i obsługą techniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabezpieczenie energii elektrycznej z mobilnych agregatów prądotwórczych o planowanej mocy 2300 kVA, wraz z paliwem, okablowaniem, sprzętem i obsługą techniczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d4ab98b-f47a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00522498/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.32 Zabezpieczenie energii elektrycznej z mobilnych agregatów prądotwórczych wraz z paliwem, okablowaniem, sprzętem i obsługą techniczną podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone
jestwjęzyku polskim.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
wyłącznieprzyużyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za
pośrednictwemelektronicznejplatformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”)
podadresem:https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy
użyciupocztyelektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, za wyjątkiem
przypadkówwskazanychw SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy
składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy. Strona internetowa
prowadzonegopostępowaniahttps://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.Wykonawca zamierzający wziąć
udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i
utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny
pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions). Wykonawca przystępując do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie
Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OL.
2616.153.2023 oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza
rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w
przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może
dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może
potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu
email
oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz
pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu
pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki
organizatora”.
5) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
zamieszczenia na Platformie.
6) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać
Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min.
2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta
(sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
7. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę (składane
przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez
Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki
„Pytania/informacje”.Dalszy ciąg w sekcji IX-Pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związkuz
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takichdanych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danychDz.Urz.UEL119 z 04.05.2016,
str.1),dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych
osobowychjest że: administratoremPani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z
siedzibą przyul. Nowowiejskiej 26 A,00-911 WarszawaAdministrator wyznaczył Inspektorem Ochrony
Danych, zktórym może się Pani/Pankontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez
pocztęelektroniczną na adres:[email protected] lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego,
ul.Nowowiejska 26A, 00-911Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;Pani/Pana
daneosobowe przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowegopostępowania o udzieleniezamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ichprzetwarzania jest obowiązekprawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówieńpublicznych spoczywający naZamawiającym;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osobylub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18
oraz art.74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp,przez okres4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;Obowiązekpodania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiemustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu oudzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawyPzp;Wodniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pan/i:•na podstawie art.15 RODO
prawodostępu do danychosobowych Pani/a dotyczących;•na podstawie art.16 RODO prawo do
sprostowanialub uzupełnieniaPani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lubuzupełnienia niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszaćintegralnościprotokołu oraz jego załączników.•na podstawie art.18 RODO prawo
żądania odadministratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o którychmowa w art.18ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania wodniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub wcelu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesupublicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania
danychosobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.•prawo do wniesienia
skargido PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danychosobowych Pani/adotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/u:•w związku z
art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych;•prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;•na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art.6 ust.1 lit.cRODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u
obowiązkuinformacyjnymwynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazanezostanąZamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośredniopozyskaod wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OL.2616.153.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie energii elektrycznej z mobilnych agregatów prądotwórczych o planowanej mocy 2300 kVA, wraz z paliwem, okablowaniem, sprzętem i obsługą techniczną podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air SHOW 2023 w Radomiu odbywających się w dniach 26-27.08.2023 r.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia, będący załącznikiem nr 1 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71314100-3 - Usługi elektryczne

09134100-8 - Olej napędowy

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość skorzystania z opcji, polegającej na:
a) dostarczeniu i rozstawieniu dodatkowych agregatów prądotwórczych o maksymalnej mocy do 500 kVA, (co wiąże się z dodatkową dostawą urządzeń i sieci energetycznych z osprzętem oraz wykonaniem instalacji energetycznej z jej uruchomieniem, demontażem sieci wraz osprzętem).
b) dodatkowych mobilnych masztach oświetlenia terenu w ilości do 5szt.
Maksymalna wartość opcji – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Szczegółowe określenie opcji wraz z określeniem okoliczności skorzystania z opcji – zgodnie z postanowieniami § 1 Projektowanych postanowień umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-21 do 2023-05-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto oferty (parametr C) - waga 100%,

Punkty za wykonanie zamówienia zostaną przyznane w sposób następujący:
najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia dla danej części zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej dla danej części zamówienia


Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.
Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 4 realizacji zabezpieczenia energetycznego imprez plenerowych o mocy zainstalowanych agregatów min 2300 kVA każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2) wykaz co najmniej 4 realizacji zabezpieczenia energetycznego imprez plenerowych o mocy zainstalowanych agregatów min 2300 kVA każda dostaw a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy potwierdzające brak podstawy wykluczenia (w związku z artykułem 119 ustawy) wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
6) Inne
• Wypełniony i podpisany (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału), formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ).
• Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy, za zgodą obu Stron, w okolicznościach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy pod adresem:https://amw.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiającego, także mailowo na adres: [email protected] z dopiskiem: „Postępowanie nr DZP- OL.2616.153.2023”.
Zapytania kierowane na inne adresy mailowe Zamawiającego – nie będą rozpatrywane.
12. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku
dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
13. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej są
sporządzane, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2542)
– zwane dalej jako „Rozporządzenie” – w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), odsyłającym do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.) oraz zgodnie z formatami podpisu elektronicznego określonymi w tych przepisach
prawa – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .xades, .pades, .txt, .xls, .xlsx, .zip.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
14. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się
podpis w formatem PAdES,
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca sięb) odnośnie podpisu osobistego:
dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml”
zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się lub otaczającym.
c) odnośnie podpisu zaufanego:
wielkość dokumentów nie może przekraczać 10
MB (Szczegółowe informacje
dotyczące podpisu
zaufanego
można
uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)
Jeżeli jest to możliwe, zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego – wewnętrznego – który polega na tym, że jest
zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
15. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość
otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.