Przetarg

DSR-ZP-III.271.13.2023-Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej – zamówienie nr 3

19-01-2023, 11:13

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104,90-926 Łódź
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
http:// https://uml.lodz.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
DSR-ZP-III.271.13.2023-Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej – zamówienie nr 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DSR-ZP-III.271.13.2023-Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej – zamówienie nr 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b446077b-9594-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007564/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.68 Montaż instalacji ogniw PV na wybranych obiektach gminnych - cz. 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uml

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: [Numeracja zgodna z SWZ]
16.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Systemu pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uml.
16.3 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani
logowania do Systemu.
16.4 Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: składanie ofert, przekazywanie dokumentów,
oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania”. Zadawanie pytań przez
Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [Numeracja zgodna z SWZ]
16.7 Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
16.7.1 posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
16.7.1.1 w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
16.7.1.1.1 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
16.7.1.1.2 przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
16.7.1.1.3 Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie
najnowszych wersji przeglądarek;
16.8 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu e-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
16.9 Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
16.10 Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
16.11 Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w
kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
16.12 Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem
Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
16.13 Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
16.14 Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności ofert, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
16.15 Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:
16.15.1 Oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako
zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert.
16.15.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
16.16 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się nr referencyjnym
postępowania: DSR-ZP-III.271.13.2023
16.17 Dokumentacja postępowania dostępna jest w Systemie w zakładce „Dokumentacja postępowania”.
16.18 Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): [Numeracja zgodna z SWZ]
35.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
35.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl
35.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
35.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
35.1.4 Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
35.1.5 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
35.1.5.1 ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
35.1.5.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
35.1.5.3 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
35.1.5.4 ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
35.1.6 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
35.1.6.1 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
35.1.6.2 zawarcia umowy;
35.1.6.3 rozliczenia finansowo- księgowego.
35.1.7 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych,
Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów
międzynarodowych.
35.1.8 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku
następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania
oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej
dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów w tym zakresie do 25 lat.
Ciąg dalszy w pkt. 35.1.9 - 35.1.12 i 35.2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej – zamówienie nr 3.
Wykaz budynków podlegających montażowi instalacji fotowoltaicznej:
Placówka - Adres
1) PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 -ul. Lubeckiego 5
2) PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 220 -ul. Jaracza 68
3) SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 3 -ul. Tkacka 34/36
4) SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4 -ul. Krzywickiego 20
5) SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 6 ul. Dziewanny 24
6) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 -ul. Emilii Plater 28/32
7) XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -ul. Zelwerowicza 38/44
8) XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -ul. Eliasza Chaima Majzela 4
9) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 -ul. Zacisze 7/9
10) ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-TECHNICZNYCH ul. Kopcińskiego 5/11
11) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 184 -ul. Syrenki 19a

Zakres prac:
1) Etap I - obejmujący
a) opracowanie:
• projektów budowlano - wykonawczych branży elektrycznej z obliczeniami konstrukcyjnymi nośności dachów,
• planów BIOZ,
• Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
• przedmiarów robót,
• kosztorysów inwestorskich,
b) pozyskanie dla opracowanych dokumentacji technicznych niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem, wraz z
pozyskaniem pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych,
Przewidziany maksymalny czas realizacji prac etapu I: zgodnie ze złożoną ofertą max. 60 dni.
2) Etap II - obejmujący wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, polegających na wykonaniu:
• montażu konstrukcji wsporczych pod instalacje PV,
• montażu paneli PV na przygotowanych konstrukcjach,
• montażu instalacji DC i AC,
• montażu inwerterów,
• wykonania układów zabezpieczeń,
• połączenia z istniejącymi instalacjami elektrycznymi w budynkach,
• przebudowy istniejących rozdzielnic wraz z wymianą aparatów zabezpieczających,
• przebudowy istniejącej instalacji odgromowej obiektów (jeżeli będzie konieczne),
• instalacji odgromowych zamontowanych generatorów fotowoltaicznych,
• uruchomienia instalacji wraz z przeszkoleniem personelu placówki,
• dokumentacji powykonawczej wraz z pozytywną weryfikacją wniosku o przyłączenie instalacji do sieci PGE Dystrybucja.
3) Etap III - serwisowanie instalacji w okresie 5 lat (od protokolarnego odbioru prac), z wymianą wadliwych komponentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie okresu wykonania dokumentacji technicznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[Numeracja zgodna z SWZ]
10.1.4.1 Warunek zdolności zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.:
1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy (robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz min 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych
Uwaga:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1646).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób,
które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
10.2 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: [Numeracja zgodna z SWZ]
11.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [Numeracja zgodna z SWZ]
11.5.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
11.5.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
11.5.1.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
11.5.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
11.5.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia
11.5.1.5. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
– zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
9.2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą”, z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych wyklucza się:
9.2.1 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9.2.2 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9.2.3 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

[Numeracja zgodna z SWZ]
13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
13.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego(Dz. U. z 2022 r. poz. 835), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują
zgodnie z pkt. 10.1 SWZ.
13.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt.
11.3 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
13.5 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie
Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.5 SWZ przy
czym:
- podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.5.2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 10.1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załączniku nr 10 do SWZ).
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w zakresie zmiany terminów, o których mowa
w umowie spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron
w tym m.in.:
a) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,
b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, w szczególności:
I. niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności ciągłe opady deszczu lub śniegu trwające dłużej niż 5 dni,
uniemożliwiające realizację robót zgodnie z przyjętą technologią;
II. przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy
administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień lub wstrzymywania robót budowlanych z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, a wynikających
z przepisów prawa obowiązującego np. w związku z koniecznością realizacji przepisów o ochronie przyrody,
III. braku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej w terminie określonym umową, w związku z wydłużonym okresem
oczekiwania na dostawę komponentów instalacji,
IV. braku dostępności personelu wykonującego instalację, w związku z pandemią COVID 19 lub innymi przypadkami
losowymi.
Pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 5 dni od
powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w Dziennik Budowy (obowiązek wpisu do Dziennika
Budowy nie dotyczy terminu przekazania terenu budowy). Przedłużenie terminu, o którym mowa w umowie nastąpi o okres
proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu.
W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww. 5-dniowego terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z
wnioskiem o zmianę terminów umownych.
2. Okoliczności opisane w pkt. a i b stanowiące podstawę zawarcia aneksu nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek
roszczeń majątkowych ze strony Wykonawcy, który niniejszym oświadcza, że przyjmuje ryzyko pojawienia się opisanych
zdarzeń przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszą umową.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie
powyższa zmiana.
4. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Systemu. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji użytkownika Wykonawcy” (Instrukcja obsługi Portalu e-Usługi SmartPZP), dostępnej na stronie Systemu pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uml w zakładce e-learning.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje:
1) złożenia oferty warunkowanego odbyciem przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniem przez Wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego (art. 131 ust. 2 ustawy Pzp),
2) zawarcia umowy ramowej,
3) składania ofert wariantowych i częściowych,
4) rozliczania w walutach obcych,
5) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
7) wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty,
8) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
9) prawa opcji
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
W ciągu 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
1) Etap I:
-zakończenie – max. 60 dni od dnia zawarcia umowy (zgodnie z kryterium oceny ofert),
2) Etap II:
-prace określone w § 1 ust 2 pkt. 2) lit a i b) wzoru umowy: zakończenie - 110 dni od dnia zawarcia umowy,
-prace określone w § 1 ust 2 pkt. 2) lit c - k wzoru umowy: zakończenie - 150 dni od dnia zawarcia umowy,
3) Etap III:
raz do roku, serwisowanie instalacji w okresie 5 lat (od protokolarnego odbioru prac) z wymianą wadliwych komponentów.