Przetarg

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina”

22-09-2022, 14:52

Dane kontaktowe

GMINA JEZIORA WIELKIE
36 ,88-324 Jeziora Wielkie
e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl
http:// https://jeziorawielkie.bipgmina.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEZIORA WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 36

1.5.2.) Miejscowość: Jeziora Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-324

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jeziorawielkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jeziorawielkie.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd129aed-3a70-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016743/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jeziorawielkie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jeziorawielkie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s;2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel
IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) Włączona obsługa
JavaScript;5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie
.pdf.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe
złożenie podpisu elektronicznego:1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet
Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.2) Uruchomienie oprogramowania do
składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w
wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz
obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający
(ezamawiający.pl) do wyjątków (exceptionsite list) w Javie. Uwaga: wymaga to
uprawnieńadministracyjnychnakomputerze.3) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz
aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w
platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu
rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.4) Przed
uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera.Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą
Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-poniższe
kroki Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100
MB w txt, rtf, pdf, odt, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, jpg, jpeg, tif, rar, zip.Zamawiający określa
informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:1) Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:1) Składając ofertę
w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na
Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument".Zamawiający nie
przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeziora Wielkie,
Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, tel. 52 3187221
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: abi@osdidk.pl lub pisemnie na adres:
Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Jeziora Wielkie oraz spółka Otwarty
Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel
Platformy Zakupowej, na której Gmina Jeziora Wielkie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod
adresem: https://jeziorawielkie.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 komputera typu serwer wraz z oprogramowaniem, 1 serwera plików NAS, 1 zasilacza awaryjnego UPS wraz z dodatkowym pakietem akumulatorów, 2 przełączników sieciowych oraz 1 szafy serwerowej typu rack 19” wraz z wyposażeniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 jego zakres (ilość i minimalne parametry techniczne) szczegółowo określa załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31213300-5 - Szafy kablowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48610000-7 - Systemy baz danych

48620000-0 - Systemy operacyjne

48822000-6 - Serwery komputerowe

48823000-3 - Serwery plików

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie i prawidłowo wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego jednego typu – komputer stacjonarny (desktop) albo komputer przenośny (laptop), o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej 50 szt. z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o którym mowa są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane lub są wykonywane dostawy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonane nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie i prawidłowo wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego jednego typu – komputer stacjonarny (desktop) albo komputer przenośny (laptop), o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej 50 szt. z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o którym mowa są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane lub są wykonywane dostawy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonane nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
1) pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
2) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zastanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współprace tych Wykonawców.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ
2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty wspólne tj. oferta (załącznik nr 2 do SWZ) podpisują wszyscy członkowie konsorcjum oraz pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum
b) dokumenty, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 9) Składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:
a) w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody od Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu wykonania przedmiotowej inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach II Osi Programu – zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
b) z powodu innych, niż wskazane w ppkt. a i b, nieprzewidzianych okoliczności faktycznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie,
c) z powodów technicznych lub technologicznych uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającą z tych okoliczności;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia o cechach lub parametrach technicznych wyższych niż zaproponowane w ofercie, w przypadku braku ich dostępności na rynku, przy czym ceny zawarte w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie. Zamawiający ma zaakceptować pisemnie proponowane przez Wykonawcę parametry.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Zmiany, o których mowa w ust. 2 umowy, mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie wówczas, gdy okoliczności będące podstawą przesunięcia terminu realizacji powstały z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
6. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://jeziorawielkie.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22