Przetarg

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw oświetleniowych w miejscowości Łaszczów

26-05-2022, 13:14

Dane kontaktowe

Gmina Łaszczów
Chopina 14,22-650 Łaszczów
e-mail: przetargi@laszczow.pl
http:// https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw oświetleniowych w miejscowości Łaszczów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łaszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368954

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina 14

1.5.2.) Miejscowość: Łaszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-650

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw oświetleniowych w miejscowości Łaszczów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fffe9c3d-dcda-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00178802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035851/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa oświetlenia ulicznego o długości 3,5 km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
- Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu.
- składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal w formie załączników. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych(za wyjątkiem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą) za
pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail przetargi@laszczow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty i formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę zaszyfrować. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone wyżej, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGN 271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw w miejscowości Łaszczów.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV ): 45316110-9, 45231400-9
2. Zakres prac obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Tomaszowskiej, ul. Chopina, ul. Piłsudskiego, ul. 3 Maja, ul. Jana Pawła II oraz wymiana słupów i opraw oświetleniowych na Al. Armii Krajowej w tym:
- demontaż istniejących słupów oświetlenia ulicznego
- rozbiórka istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- montaż słupów oświetleniowych , opraw oświetleniowych i uziemień,
- wykonanie linii kablowych zasilających szafy oświetleniowe,
- montaż szaf oświetleniowych,
- wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- inne elementy ujęte w załącznikach Nr 7, 8 i 9 do SWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna – załącznik nr 7 do SWZ, przedmiary robót – załącznik nr 8 do SWZ i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SWZ
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1500000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
W zakresiezdolności technicznej lub zawodowej;
- Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na kwotę min. 100000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą , który złożył ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1500000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 6 do SWZ) wraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
dołączyć do oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te powinny
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zaliczka w wysokości wynagrodzenia całkowitego pomniejszonego o kwotę wskazaną w pkt 2 – płatna w ciągu 7 dni od podpisania umowy
2. 1 575 000,00 zł – płatne powykonawczo w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru końcowego oraz dokumentami, o których mowa w ust. 6, przelewem na konto bankowe wykonawcy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej umowie.
(UWAGA: Zamawiający zastrzega, że kwota wskazana w pkt 2 ulegnie proporcjonalnemu zimniejszemu w przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy będzie niższe niż wartość zadania, na które Zamawiający uzyskał promesę z programu Polski Ład).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności spowolnienia lub wstrzymania wykonywania niniejszej umowy, ze względu na:
1) wystąpienia wyjątkowych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności klęsk żywiołowych;
2) wykryte warunki archeologiczne, geologiczne lub terenowe, w szczególności wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, istnienie nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych;
3) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć (w szczególności konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz);
4) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w takcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji;
5) konieczność wykonania innych prac na tym samym obiekcie uniemożliwiających wykonywanie prac realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia;
6) konieczność wykonania zamówień dodatkowych warunkujących prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego;
7) uzyskanie odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji prac przez właścicieli;
8) zmiany terminów realizacji Projektu w umowie o dofinansowanie;
9) wydłużenie terminów dostaw materiałów niezbędnych do realizacji umowy, jeżeli te wydłużenie wynika z niezależnych od Wykonawcy okoliczności, a nie ma możliwości zamówienia dostaw u innego dostawcy z uwagi na sytuację rynkową lub inne okoliczności;
10) błędy w dokumentacji projektowej, powodujące konieczność jej zmiany;
11) zmianę zakresu zamówienia;
12) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia:
1) spowodowanej koniecznością ograniczenia zakresu przez Zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego i których Zamawiający nie mógł przewidzieć. W takim przypadku, zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu o zakres, który nie będzie wykonywany na skutej tej okoliczności.
2) spowodowanej udzieleniem zamówienia dodatkowego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami;
1) niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;
2) pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy;
3) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych, w sytuacji gdy przewidywane materiały/ rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla Zamawiającego.;
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
5. Pełny opis rodzaju i zakresu dopuszczalności zmian umowy zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zaszyfrowaną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na adres Gminy Łaszczów - /55oajc13bi/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-10