Przetarg

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie ujęcia wody w Chełmnie

26-05-2022, 08:17

Dane kontaktowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Nad Groblą 2,86-200 Chełmno
e-mail: zwik@zwik.chelmno.pl
http:// www.zwik.chelmno.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW
na terenie ujęcia wody w Chełmnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870327210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nad Groblą 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmno

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwik@zwik.chelmno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.chelmno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW
na terenie ujęcia wody w Chełmnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dc8907b-dcb5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032957/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie ujęcia wody w Chełmnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik.chelmno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik.chelmno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów opisano w rozdziale 33 SWZ. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ opisano w rozdziale 14. Sposób oraz termin i miejsce składania ofert opisano w rozdziale 18 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@rt-net.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie ujęcia wody w Chełmnie”,
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP-4/2022.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan
a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 15 RODO
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - na podstawie art. 18 RODO
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie ujęcia wody w Chełmnie.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje, dostawę, montaż i podłączenie instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisanego w niniejszej SWZ, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej
3) W zakresie wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania, m.in. takie jak:
a. dostawa oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji, okablowania i urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej,
b. wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,
c. Przeprowadzenie pomiaru wydajności wybudowanej instalacji fotowoltaicznej (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),
d. próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci,
e. geodezyjne roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
f. wykonanie przejść kablowych przez przegrody (strop, dach, ściany), prowadzenia w terenie oraz zabezpieczenie ich,
g. montaż instalacji odgromowych chroniących zbudowane instalacje,
h. montaż zabezpieczenia i wyłącznika PPOŻ dla instalacji oraz wyraźne jego oznaczenie,
i. montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto), w tym umożliwiający przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień,
j. budowa ogrodzenia, montaż oświetlenia i kamery monitoringu,
k. opracowanie instrukcji obsługi i instrukcji przeciwpożarowej instalacji,
l. dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoż.
m. wykonanie niezbędnych prac porządkowych po realizacji prac.
n. uruchomienie oraz przeprowadzenie testów ruchowych jak również prób odbiorczych,
o. dokonanie zgłoszenia (w porozumieniu z Użytkownikiem instalacji fotowoltaicznych) mikroinstalacji Operatorowi sieci i Sprzedawcy energii elektrycznej oraz w razie konieczności uaktualnienia (dostosowania) mocy przyłączeniowej właściwego obiektu.
p. przeszkolenie użytkowników i przekazanie instalacji fotowoltaicznej Zamawiającemu,
q. przekazanie użytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej

4) Całość robót należy wykonać w oparciu o:
a. dokumentację projektową (projekt budowlany),
b. szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
c. obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, odpowiednie normy;
d. wytyczne nadzoru inwestorskiego, konstrukcyjnego i autorskiego;
e. przeprowadzoną wizję w terenie.

5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium “długość okresu gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych;
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2.
b. spełniają warunki, udziału w postępowaniu dotyczące;
-Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w kraju w którym ma swoją siedzibę (KRS, CEiDG).
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
- Zdolności technicznej lub zawodowej:
doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie
instalacji fotowoltaicznych, każda o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających
czy wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.
(nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie.
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
• Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
• wykazu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony według załącznika
nr 4.
• Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące że
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty. kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Kierownik budowy -
posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie
instalacji fotowoltaicznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej
specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2.
• wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5;
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne dokumenty oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.
3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SWZ.
wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. Z
treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie
chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 z dnia 11września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych Dotyczące podstaw wykluczenia z
postępowania -załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych
Dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełniania zdolności technicznej: a) dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b)oświadczenie Wykonawcy w formie wykazu wykonanych robót załącznik nr 4 do SWZ Wykaz podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie spełniania zdolności technicznej: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5; do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) dowód wniesienia wadium,
b) kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru robót,
dokumentacji oraz przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
5.000,00 zł. Słownie: pięć tysięcy złotych.
2. Forma wadium
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w rozdz. 9 SWZ.
Ponadto, tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków
konsorcjum). 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani do zawiązania
konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o
niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę
konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 1) wskazanie pełnomocnika Wykonawców tworzących
konsorcjum; 2) wskazanie celu gospodarczego jakim jest realizacja zamówienia 3) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera
(upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i
każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców
realizujących wspólnie umowę). 4) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy o
wykonanie niniejszego zamówienia publicznego wraz z okresem rękojmi za wady;5) określenie sposobu współdziałania
Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z
nich. 4. Niespełnienie wymagań określonych powyżej potraktowane będzie jako uchylanie się od podpisania umowy, o
którym mowa w art. 263 u.p.z.p.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 2)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów
miedzy Stronami3) zmiany w zakresie wynagrodzenia tj. w przypadku gdy zmiana wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT)4) Siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy są możliwe zgodnie z zapisami Specyfikacji Zamówienia i są one możliwe w zakresie: 1)
zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy
zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie
mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy
uważać się będzie w szczególności: powódź, obfite opady śniegu, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 2) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po
rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych,
przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchówi niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub
uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi
przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i
technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 4) działania organów administracji
publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań
umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy
lub Zamawiającego, 5) Zamawiający jest uprawniony także do zmiany terminu zakończenia umowy w sytuacji nie
otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej i wykonalnej zmienionej decyzji
pozwolenia na budowę. 6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania umowy, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu 7) konieczności wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych
programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa 8) zmiany danych związanych z obsługą
administracyjnoorganizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 9) zmiany danych teleadresowych, zmiany
osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej tj.
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na https://platformazakupowa.pl/pn/zwik.chelmno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09