Przetarg

Zakup i dostawa urządzeń i osprzętu sieciowego realizow. w ramach zadania inwestyc. pn. Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w R-miu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT

15-04-2022, 12:15

Dane kontaktowe

Powiat Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7,26-600 Radom
e-mail: inwestycje@spradom.eu
http:// www.spradom.finn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa urządzeń i osprzętu sieciowego realizow. w ramach zadania inwestyc. pn. Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w R-miu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@spradom.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa urządzeń i osprzętu sieciowego realizow. w ramach zadania inwestyc. pn. Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w R-miu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3f63769-bc8f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007123/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup i dostawa urządzeń i osprzętu sieciowego realizow.w ramach zadania inwest.pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zawarte są w Rozdziałach XVI, XIX i XX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail:
powiat@radompowiat.pl, inspektorem ochrony danych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul.
T.Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew. 181email: bkubik@spradom.eu,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na pod. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;2)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy;posiada Pani/Pan prawo do:żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;nie przysługuje Pani/Panu
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
zapisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia post.o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy informujemy iż:w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. skorzystanie
przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia post o udzielenie zam. publ lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.45.2022.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i osprzętu sieciowego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31214100-0 - Przełączniki

32413100-2 - Rutery sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1) Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu
następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60). C = (Cn / Cb) x 60 pkt, gdzie: C – ilość punktów za kryterium
"Cena", Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych Cb – cena badanej oferty. 2. Ocena w zakresie kryterium
„Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych
do uzyskania – 40). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: - oferta, w której wskazany przez Wykonawcę
termin dostawy zamówienia wyniesie: 14 dni – otrzyma 40 pkt., 30 dni – otrzyma 30 pkt., 60 dni – otrzyma 20 pkt., 90 dni – otrzyma
10 pkt., 120 dni – otrzyma 0 pkt., gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”. Zamawiający wybierze ofertę, która
otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów,
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + T, gdzie: P - liczba punktów uzyskanych przez ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli umocowanie do reprezentowania nie
wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
b) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX
SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego w ofercie z powodu braku
jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez
Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim
przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty
(oświadczenie producenta o niedostępności zaoferowanego sprzętu, opinia o niegorszych parametrach technicznych
sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu wymaga zgody Zamawiającego, którą
Zamawiający udzieli niezwłocznie gdy otrzyma wymagane dokumenty.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej przez niego części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-24

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.