Przetarg

„Tereny inwestycyjne- utworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle Końskowola- zaprojektuj i wybuduj” realizowana w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Końskowola”

15-04-2022, 12:01

Dane kontaktowe

Gmina Końskowola
Pożowska ,24-130 Końskowola
e-mail: zamowienia@konskowola.info.pl
http:// https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Tereny inwestycyjne- utworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle Końskowola- zaprojektuj i wybuduj” realizowana w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Końskowola”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskowola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pożowska

1.5.2.) Miejscowość: Końskowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konskowola.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Tereny inwestycyjne- utworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle Końskowola- zaprojektuj i wybuduj” realizowana w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Końskowola”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5a1a2c7-bc9b-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008649/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Tereny inwestycyjne- utworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle Końskowola- zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej:
https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl w zakładce: „Korespondencja”. Zamawiający dopuszcza
możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@konskowola.info.pl 1. Komunikacja w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 tj.).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl. 6. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 10. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 11. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 1.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.1. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
1.2. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 1.3. Włączona obsługa JavaScript;
1.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 13. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,
2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również
dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie, Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze, 3) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę, 4) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera. 14. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola, Końskowola, ul. Pożowska 3a, tel. 81 881 62 01, ugkonskowola@post.pl jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Tereny inwestycyjne- utworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle Końskowola- zaprojektuj i wybuduj””, znak: ZP.271.1.4.2022
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
 ich sprostowania - art. 16 RODO**
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
􀀀 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
􀀀 ich sprostowania - art. 16 RODO**
􀀀 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
6. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
􀀀 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
􀀀 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
􀀀 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienia
*W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
**prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamierzenia budowlanego w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Końskowoli przy ul. Żyrzyńskiej, w tym:
wykonanie wszelkich prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [ZRID] lub innych wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, zgłoszeń a następnie wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem zgłoszeń i pozwoleń na użytkowanie dla potrzeb:
- budowy drogi gminnej A. KDG 14 od km 0+003,50 (krawędź jezdni drogi powiatowej nr 2507L) do km 0+605,55 (krawędź jezdni drogi powiatowej nr 2507L);
- przebudowy zatoki autobusowej w drodze powiatowej nr 2507L w obrębie początku drogi gminnej A.KDG.14

- budowę drogi dojazdowej dla wozów strażackich do budynku pompowni wodociągowej
- budowy oświetlenia w w/w drogach
- budowy kanału technologicznego w/w drogach
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w w/w drogach
- budowy sieci kanalizacji deszczowej w w/w drogach
- budowy zbiornika retencyjno odparowującego wód deszczowych Z1 w rejonie skrzyżowania drogi gminnej A KDG 14 i drogi powiatowej nr 2507L
- budowy sieci wodociągowej w/w drogach wraz z hydrantami
- montaż hydrantów na istniejącej sieci wodociągowe wzdłuż DP nr 2507L
- budowa pompowni wodociągowej PW w tym:
• - budowa zbiorników wodociągowych – 1 kpl.
• - budowa komory zasuw
• - budowa budynku hydroforni wraz z wyposażeniem
• - sieci i kable na terenie PW
• - droga dojazdowa i place na terenie PW
• - ogrodzenie działki PW
• - zasilanie PW w energię
UWAGA:
Zamawiający informuje że dla części inwestycji w branży sanitarnej posiada już dokumentację projektowo-wykonawczą, którą wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas realizacji inwestycji. Dokumentacja ta obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – obręb Końskowola i Młynki (projekt budowlano-wykonawczy „Ekoprojekt Wojciech Kowal”)– stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Zakres ten objęty jest posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest w PFU, dokumentacji projektowo-wykonawczej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest także we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja i rękojmia [G] 40%= 40 pkt.
2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt
C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt
Sposób obliczania punktów dla kryterium rękojmia i gwarancja:
Rękojmia i gwarancja dotyczy wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 m-cy.
Zamawiający informuje, iż poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wskaże okres rękojmi i gwarancji krótszy niż 60 m-cy, to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu rękojmi i gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu rękojmi i gwarancji 60 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów
w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 60-66 miesięcy 0 pkt
 67-73 miesięcy 20 pkt
 74 -80 miesięcy 40 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium rękojmia i gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

c. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum
4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy mogą spełniać łącznie.

d. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże że:

 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 500 mb.
 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji linii oświetlenia ulicznego o długości minimum 500 m
 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1000 m wartości
 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na budowie/przebudowie sieci wodociągowej o długości 500 m
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
2) roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie

Doświadczenie może być zrealizowane w ramach jednego zadania lub w ramach kilku odrębnych inwestycji. Zamawiający wskazuje, że w celu wykazania przez wykonawcę posiadania doświadczenia nie dopuszcza sumowania kilku odcinków jednej branży co oznacza, że w celu wykazania doświadczenia w ramach danej inwestycji wykonawca musi się wykazać realizacją pojedynczego odcinka sieci/drogi/oświetlenia o minimalnej długości wskazanej powyżej przez zamawiającego.


 Dysponowanie co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcje projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcje Kierownika budowy/robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych liczonym od dnia uzyskania uprawnień.
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej z 3- letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy branży telekomunikacyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę minimum 4 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu -załącznik nr 4 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby oraz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego–załącznik Wykonawcy;
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
6) zobowiązania podmiotów do udostępnienia zasobów w przypadku, gdy Wykonawca
wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów –sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz- zgodnie z rozdziałem XII.
8) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów. Dane te wykonawca wskazuje w ofercie.
7. Przed zawarciem umowy konieczne jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej części.
8. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Projektanta oraz Kierowników Budowy/ Robót (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).
9. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ramach wynagrodzenia kosztów wykonania dokumentacji projektowej dot. inwestycji realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz złożenia kosztorysów w zakresie robót budowlanych wykonania kanalizacji sanitarnej dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę sporządzonych zgodnie z przedmiarami robót, znajdującymi się w zał. nr 1 do SWZ. Kosztorysy w pozostałym zakresie objętym formułą „zaprojektuj i wybuduj’ należy przedłożyć Zamawiającemu przed uzyskaniem pozwolenia na budow.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu,
4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Końskowola nr rachunku: Nr 93 8741 0004 0000 2206 2000 0190. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zamówienia i części którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu – Wadium, znak sprawy ZP.271.1.4.2022
6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powyżej.
7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
9. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola.
10. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
11. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, w tym poświadczonej przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na interes Zamawiającego (np. roboty zamienne, nowsza, korzystniejsza technologia),
e) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, dotyczy to także działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze, wojny), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
f) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
i) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
2) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ),
3) wykonania robót zamiennych lub robót w nowszej technologii w stosunku do zaprojektowanej a pozwalających na zaoszczędzenie czasu, kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
4) robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w dokumentacji proj,-technicznej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych powierzenie wykonania robót innemu wykonawcy nie jest możliwe, a oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz spowodowałoby istotną niedogodność dla zamawiającego– co zostanie poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. Wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości. Konieczność wykonania robot zamiennych lub zamówienia dodatkowego musi być potwierdzona w protokole konieczności wykonania robot wraz z uzasadnieniem, wystawionym przez Wykonawcę, zarekomendowanym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
5) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane z uwagi na ich zbędność dla prawidłowego wykonania umowy lub gdy wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej)
6) Zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: amawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://gminakonskowola. ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-31