Przetarg

Wykonanie 5-letnich przeglądów elek. w lok. miesz.,użytkowych, garażach, boksach garażowych administr. przez ZGN Praga-Południe w 2022 r.na terenie: Część I(AN 1 i 7), Cześć II(AN 5), Część III(AN 6)

15-04-2022, 11:58

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Walewska 4,04-022 Warszawa
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
http:// https://www.zgnpragapld.waw.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie 5-letnich przeglądów elek. w lok. miesz.,użytkowych, garażach, boksach garażowych administr. przez ZGN Praga-Południe w 2022 r.na terenie: Część I(AN 1 i 7), Cześć II(AN 5), Część III(AN 6)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Walewska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-022

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie 5-letnich przeglądów elek. w lok. miesz.,użytkowych, garażach, boksach garażowych administr. przez ZGN Praga-Południe w 2022 r.na terenie: Część I(AN 1 i 7), Cześć II(AN 5), Część III(AN 6)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-838f2172-bbdb-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017237/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeglądy elektryczne w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zgnpragapld.waw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie w postępowaniu ofert, dokumentów i oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE. 2. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub2) postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysłanych przez Zamawiającego.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 załączników).5. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu
na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania za-równo dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Pobranie EPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w pkt 36 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/U/7/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku na terenie AN – 1, AN -7 (Część I),

2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.
1) czynności związane z wykonaniem 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; dalej: „Prawo budowlane”),
2) sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym (min. lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowanych, garażach czy boksach garażowych) oraz jej estetyki zgodnie z aktualnymi przepisami,
3) wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wg PN HD-60364-4-41:2009,
4) Wskazane ilości lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży/boksów garażowych, instalacji odgromowych mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie wskazanych ilości, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Zakres prac określają:
a) zakres prac do wykonania w ramach wykonanej raz na 5 lat okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej załącznik nr 2 do SWZ.
b) wykaz adresowy budynków (dla każdej części) w których należy dokonać przeglądy załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac sporządzony na podstawie wykazu adresowego (Załącznik nr 3 do SWZ) uwzględniający kolejność wykonywania kontroli od upływającego okresu ważności poprzednich badań wskazanych w wykazie adresowym, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram będzie uaktualniany co dwa miesiące, przy czym ostatnia aktualizacja harmonogramu nastąpi do końca września.
5. W ciągu całego okresu obowiązywania umowy, prace zlecane będą w formie jednostkowych zleceń, na podstawie uzgodnionego harmonogramu prac. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zlecenia w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71314100-3 - Usługi elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: (Z) - Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku na terenie AN – 5 (Część II).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.
1) czynności związane z wykonaniem 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; dalej: „Prawo budowlane”),
2) sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym (min. lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowanych, garażach czy boksach garażowych) oraz jej estetyki zgodnie z aktualnymi przepisami,
3) wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wg PN HD-60364-4-41:2009,
4) Wskazane ilości lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży/boksów garażowych, instalacji odgromowych mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie wskazanych ilości, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Zakres prac określają:
a) zakres prac do wykonania w ramach wykonanej raz na 5 lat okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej załącznik nr 2 do SWZ.
b) wykaz adresowy budynków (dla każdej części) w których należy dokonać przeglądy załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac sporządzony na podstawie wykazu adresowego (Załącznik nr 3 do SWZ) uwzględniający kolejność wykonywania kontroli od upływającego okresu ważności poprzednich badań wskazanych w wykazie adresowym, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram będzie uaktualniany co dwa miesiące, przy czym ostatnia aktualizacja harmonogramu nastąpi do końca września.
5. W ciągu całego okresu obowiązywania umowy, prace zlecane będą w formie jednostkowych zleceń, na podstawie uzgodnionego harmonogramu prac. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zlecenia w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71314100-3 - Usługi elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: (Z) - Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku na terenie AN – 6 (Część III).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.
1) czynności związane z wykonaniem 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; dalej: „Prawo budowlane”),
2) sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym (min. lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowanych, garażach czy boksach garażowych) oraz jej estetyki zgodnie z aktualnymi przepisami,
3) wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wg PN HD-60364-4-41:2009,
4) Wskazane ilości lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży/boksów garażowych, instalacji odgromowych mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie wskazanych ilości, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Zakres prac określają:
a) zakres prac do wykonania w ramach wykonanej raz na 5 lat okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej załącznik nr 2 do SWZ.
b) wykaz adresowy budynków (dla każdej części) w których należy dokonać przeglądy załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac sporządzony na podstawie wykazu adresowego (Załącznik nr 3 do SWZ) uwzględniający kolejność wykonywania kontroli od upływającego okresu ważności poprzednich badań wskazanych w wykazie adresowym, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram będzie uaktualniany co dwa miesiące, przy czym ostatnia aktualizacja harmonogramu nastąpi do końca września.
5. W ciągu całego okresu obowiązywania umowy, prace zlecane będą w formie jednostkowych zleceń, na podstawie uzgodnionego harmonogramu prac. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zlecenia w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71314100-3 - Usługi elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: (Z) - Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 ustawy.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż:
1) na część I: 70.000,00 zł,
2) na część II: 100.00,00 zł
3) na część I: 80.000,00 zł.
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę:
 aby złożyć ofertę na Część I (AN 1-, AN-7):
a) dwóch usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej:
• dwie usługi polegające na wykonaniu/wykonywaniu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w lokalach mieszkalnych lub użytkowych lub garażach lub boksach garażowych zgodnie z art 62 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021.0.2351 z późn. zm) o wartości nie mniejszej niż 75.000,00 zł brutto każda z usług, potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonaniu/wykonywaniu lub są wykonywane należycie.
*(lub wykonywanych) oznacza, że Wykonawca może wykazać się pracami, które na dzień składania ofert nadal trwają, lecz zakres tych prac (tj. wartość 75.000,00 zł) musi się odnosić do okresu, którego zakończenie nie może przekraczać terminu składania ofert. Wykonawca nie może wykazywać się zakresem prac (wartość 75.000,00 zł) ,w których prace dopiero będą wykonywane;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej:
 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP – zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje, przy czym:
• 1 z robotników wykwalifikowanych musi posiadać uprawnienia typu „E” z pomiarami do 1 kV
• 1 z robotników wykwalifikowanych musi posiadać uprawnienia typu „D” i „E” z pomiarami do 1 kV.

 aby złożyć ofertę na Część II (AN-5):
a) dwóch usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej:
• dwie usługi polegające na wykonaniu/wykonywaniu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych lub użytkowych lub garażach lub boksach garażowych zgodnie z art 62 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021.0.2351 z późn. zm) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda z usług, potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonaniu/wykonywaniu lub są wykonywane należycie.
*(lub wykonywanych) oznacza, że Wykonawca może wykazać się pracami, które na dzień składania ofert nadal trwają, lecz zakres tych prac (tj. wartość 100.000,00 zł) musi się odnosić do okresu, którego zakończenie nie może przekraczać terminu składania ofert. Wykonawca nie może wykazywać się zakresem prac (wartość 100.000,00 zł) ,w których prace dopiero będą wykonywane;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej:
 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP – zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje, przy czym:
• 1 z robotników wykwalifikowanych musi posiadać uprawnienia typu „E” z pomiarami do 1 kV
• 1 z robotników wykwalifikowanych musi posiadać uprawnienia typu „D” i „E” z pomiarami do 1 kV.

 aby złożyć ofertę na Część III (AN-6):
a) dwóch usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej:
• dwie usługi polegające na wykonaniu/wykonywaniu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych lub użytkowych lub garażach lub boksach garażowych zgodnie z art 62 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021.0.2351 z późn. zm)o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda z usług, potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonaniu/wykonywaniu lub są wykonywane należycie.
*(lub wykonywanych) oznacza, że Wykonawca może wykazać się pracami, które na dzień składania ofert nadal trwają, lecz zakres tych prac (tj. wartość 80.000,00 zł) musi się odnosić do okresu, którego zakończenie nie może przekraczać terminu składania ofert. Wykonawca nie może wykazywać się zakresem prac (wartość 80.000,00 zł) ,w których prace dopiero będą wykonywane;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej:
 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP – zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje, przy czym:
• 1 z robotników wykwalifikowanych musi posiadać uprawnienia typu „E” z pomiarami do 1 kV
• 1 z robotników wykwalifikowanych musi posiadać uprawnienia typu „D” i „E” z pomiarami do 1 kV.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w szczególności gdy oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;
2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na pod-stawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wy-stawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ;
6) dokumentów wymienionych w ppkt 1 – 5 powyżej dotyczących:
a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na za-sadach określonych w art. 118 ustawy,
b) podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną prze Zamawiającego w SWZ pkt. 14.2.1
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ, o których mowa w pkt 14.2.2a SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) wykazu osób, o którym mowa w pkt 14.2.2.b SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym, w pkt 26, formie określonej w pkt 23 SWZ ofertę składającą się z:
1) wypełnionego Formularza Oferty (dla każdej części oddzielnie) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ;
2) dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt 22 SWZ;
3) wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ – w przypadku:
a) wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
c) w przypadku gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 110 ust. 2, wykonawca wraz z oświadczeniem (stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ) składa dowody na potwierdzenie spełnienia przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy, uchylających podstawy wykluczenia,
4) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
5) oświadczenia wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
6) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającymi zasoby gwaran-tuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

część 1 : 1.200,00 zł
część 2 : 1.700,00 zł.
część 3: 1.300,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej 2. Podmioty składające wspólną ofertę:
1) zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 2) składają pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały
spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 12 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.zgnpragapld.waw.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-24

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.