Przetarg

Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze

12-08-2021, 15:51

Dane kontaktowe

MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA
Powstańców Śląskich 5-7 ,41-800 Zabrze
e-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
http:// https://miastozabrze.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccd59862-fb69-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001642/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Eksploatacja i konserwacja oświatlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.miastozabrze.pl Menu podmiotowe: Urząd Miejski; Menu przedmiotowe: Zamówienia Publiczne; Postępowanie: BZP.271.50.2021.MZ

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.),
zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 1. ADMINISTRATOR DANYCH. Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w
Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. 2. Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCH Z
Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul.
Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 3. INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod
adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl 2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,pisemnie na
adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor
ochrony danych”.4. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 4.1.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego. 4.2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów
ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 4.3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy
z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem. 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Pani/Pana dane mogą
zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności
świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi ITw zakresie
ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A.
zsiedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie
Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni
operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione
podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 6.1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, nie krócej niż - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4
ustawy Pzp - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a
później – w razie konieczności obrony uzasadnionych interesów Zamawiającego w związku z
niniejszym postępowaniem lub umową o realizację zamówienia publicznego. 6.2. Po spełnieniu celu,
dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej. c.d. w sekcji 3.16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. z sekcji 3.15. 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE
DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 7.1. Na zasadach określonych
przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 1) na podstawie art. 15
RODO dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) na podstawie art. 16 RODO sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, 3) usunięcia swoich danych osobowych, 4) na podstawie art.
18 RODO ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 7.2. Nie wszystkie Pani/Pana
żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy od przesłanek
prawnych uprawniających do przetwarzania danych. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy
mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, czy
też nie będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do wniesienia sprzeciwu. W szczególności nie
przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lu e
RODO, 2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8. PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z Pani/Pan udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego a obowiązek ich podania wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.10.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. Nie będzie Pani/Pan podlegać
decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała
wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana
dane osobowe nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.50.2021.MZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 243902,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zabrze. Wykaz punktów oświetlenia ulicznego objętych eksploatacją i konserwacją zawiera Załącznik Nr 6 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31223000-5 - Oprawy do lamp

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45314310-7 - Układanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena i koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) Cena waga 60 %
2) Termin zakończenia zgłoszenia waga 40 %
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą punktowo 1% = 1 pkt. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według zasad określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Zamawiający wymaga, aby w zakresie potencjału technicznego Wykonawca dysponował w celu realizacji zamówienia:
• co najmniej 1 podnośnikiem samochodowym o wysięgu co najmniej 14m,
• co najmniej 1 agregatem prądotwórczym o mocy minimum 5 kW,
• co najmniej 1 samochodem pomiarowym do lokalizacji uszkodzeń,
• co najmniej 1 aparatura przenośna do lokalizacji trasy kabla oraz podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu.
B.- Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:
Kierownik zadania – 1 osoba
• kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uprawnienia elektryczne „E” i „D” do 1kV w zakresie eksploatacji, konserwacji, remontów, obsługi, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Elektromonter – 4 osoby
• kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia elektryczne „E” do 1kV w zakresie eksploatacji, konserwacji, remontów, obsługi, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Pomiarowiec – 2 osoby
• kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia elektryczne „E” i „D” do 1kV w zakresie uprawnień pomiarowych: Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej. Próby napięciowe oraz pomiary rezystancji izolacji kabli i urządzeń elektroenergetycznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, a Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
- wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone
w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 300 000,00 PLN (brutto). Zamawiający będzie realizował zamówienie według rzeczywistych potrzeb do wysokości ww. kwoty.
Zamawiający poglądowo przekazuje Wykonawcom informację, że wartość wszystkich robót z tabeli cen jednostkowych skalkulował na kwotę w wysokości 61 413,58 PLN (brutto).
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.09.2021 r.
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi