Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. ,,Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów"

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Markuszów
Marka Sobieskiego 1,24-173 Markuszów
tel. 818 818 072
fax. 818 818 064
e-mail: usc_zca@markuszow.pl
http:// http:ugmarkuszow.bip4.e-zeto.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 613367-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Gmina Markuszów: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. ,,Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Markuszów, krajowy numer identyfikacyjny 43101960300000, ul. Marka Sobieskiego  1 , 24-173  Markuszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 818 072, e-mail usc_zca@markuszow.pl, faks 818 818 064.
Adres strony internetowej (URL): http:ugmarkuszow.bip4.e-zeto.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:ugmarkuszow.bip4.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów pok. nr 7, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. ,,Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów"
Numer referencyjny: ZP.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów, która jest realizowana w ramach projektu „Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów”. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:Część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Markuszów” obejmująca:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 26 zestawów instalacji fotowoltaicznych, każdy o mocy min. 3 kWp montowanych u osób fizycznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,2) montaż systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,3) montaż modułów fotowoltaicznych,4) montaż inwertera,5) montaż instalacji elektrycznych,6) montaż zabezpieczeń,7) wykonanie instalacji uziemiającej,8) wykonanie raportu z pomiarów i odbioru instalacji.9) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. za pośrednictwem licznika dwukierunkowego,Część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów” obejmująca:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 4 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),3) wykonanie montażu czopucha do komina,4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,7) wykonanie montażu pomp obiegowych,8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:- załączniku Nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne),- załączniku Nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia–kotły na biomasę),

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2
09310000-5
09330000-1
45317000-2
45317300-5
45311000-0
44112000-8
44212000-9
45331110-0
45331100-7
45321000-3
45330000-9
45300000-0
45111200-0
45331000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: a) w zakresie części 1 zamówienia:zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 10 instalacji – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.b) w zakresie części 2 zamówienia:zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 2 kotłów lub pieców c.o. – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.UWAGA: W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) w zakresie części 1 zamówienia:-karty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 8 do SIWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1 (dla modułu) i pkt 2 (dla inwertera),-certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,-certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak (NH3) zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,b) w zakresie części 2 zamówienia:-kartę katalogową oferowanych kotłów na biomasę podpisaną przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 8 do SIWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 3 (dla kotłów na biomasę),-certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp,-sprawozdanie z badania, na podstawie którego został wystawiony certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN-EN303-5:2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy (zamawiający wymaga złożenia sprawozdania z badań w całości),-certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp.W zakresie oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego (art. 30a ust. 4 ustawy Pzp).W zakresie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki oceniające zgodność Zamawiający informuje, że akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do świadectw, zaświadczeń certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia (art. 30 b ust. 4 ustawy Pzp).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W zakresie części 1:1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw i montażu instalacji:1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;2) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 18 umowy, 3) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności przypadkami wskazanymi w ust. 5 pkt 1-6 – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia,4) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 96 dni (od dnia wszczęcia do dnia udzielenia zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 96 dni,5) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:1) zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu instalacji wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego;2) niezależnych od wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym wykonawca może dostarczyć i zamontować inne urządzenia (urządzenia zastępcze), które spełniają wymogi opisane w SIWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności tych urządzeń w wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;2) siła wyższa w rozumieniu § 18 umowy uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;3) zmiana obowiązującej stawki VAT;4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową (lub interpretacje dotyczące innych płatników ale wydane w identycznym stanie faktycznym) dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).8) zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT,9) wszelkie zmiany które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów,5. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie:-ilości,-miejsca lokalizacji,-ceny,instalacji w porównaniu z ofertą i zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane te instalacje, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji:1) zrezygnuje całkowicie z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju będzie możliwy u innej osoby w miejscu nie wymagającym zmiany stawki podatku VAT (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji bez zmiany wynagrodzenia)2) zrezygnuje całkowicie z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju będzie możliwy u innej osoby w miejscu wymagającym zmiany stawki podatku VAT (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem netto wynikającym z ceny ujętej w ofercie z doliczoną stawka podatku VAT odpowiednią ze względu na miejsce montażu)3) zrezygnuje całkowicie z montażu danej instalacji, a montaż instalacji innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie będzie możliwy u innej osoby (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości)4) zrezygnuje z montażu danego rodzaju instalacji na rzecz montażu instalacji innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w tej samej lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości)5) zmieni decyzję o miejscu montażu instalacji w tej samej lokalizacji (np. z dachu na grunt) w szczególności w efekcie technicznego braku możliwości wykonania instalacji w miejscu planowanym (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego u tego użytkownika za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie netto wykonanej instalacji oraz właściwej dla miejsca montażu stawce VAT)6) w przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron umowy, w szczególności braku możliwości dokonania montażu instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie.6. O zmianach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i ust. 5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na danym budynku. 7. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 i ust. 5, po dokonaniu zmiany załącznika nr 2 do umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli zmiana lokalizacji skutkować będzie zmianą stawki podatku VAT, wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia w zmienionej lokalizacji otrzyma stałe wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:1) zmiany danych teleadresowych,2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);11. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.W zakresie części 2:1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;2) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 18 umowy, 3) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności przypadkami wskazanymi w ust. 5 pkt 1-6 – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia,4) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 96 dni (od dnia wszczęcia do dnia udzielenia zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 96 dni,5) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:1) zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład kotła na biomasę wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego;2) niezależnych od wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym wykonawca może dostarczyć i zamontować inne urządzenia (urządzenia zastępcze), które spełniają wymogi opisane w SIWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności tych urządzeń w wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;2) siła wyższa w rozumieniu § 18 umowy uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;3) zmiana obowiązującej stawki VAT;4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową (lub interpretacje dotyczące innych płatników ale wydane w identycznym stanie faktycznym) dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).8) zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT,9) wszelkie zmiany które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów.5. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie:-ilości,-miejsca lokalizacji,-ceny,instalacji kotłów na biomasę w porównaniu z ofertą i zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane te instalacje, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji:1) zrezygnuje całkowicie z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju będzie możliwy u innej osoby w miejscu nie wymagającym zmiany stawki podatku VAT (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji bez zmiany wynagrodzenia)2) zrezygnuje całkowicie z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju będzie możliwy u innej osoby w miejscu wymagającym zmiany stawki podatku VAT (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem netto wynikającym z ceny ujętej w ofercie z doliczoną stawka podatku VAT odpowiednią ze względu na miejsce montażu)3) zrezygnuje całkowicie z montażu danej instalacji, a montaż instalacji innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie będzie możliwy u innej osoby (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości)4) zrezygnuje z montażu danego rodzaju instalacji na rzecz montażu instalacji innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w tej samej lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości)5) w przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron umowy, w szczególności braku możliwości dokonania montażu instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie.6. O zmianach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i ust. 5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na danym budynku. 7. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 i ust. 5, po dokonaniu zmiany załącznika nr 2 do umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli zmiana lokalizacji skutkować będzie zmianą stawki podatku VAT, wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia w zmienionej lokalizacji otrzyma stałe wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:1) zmiany danych teleadresowych,2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);11. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> ofertę należy złoźyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Markuszów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Markuszów” obejmująca:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 26 zestawów instalacji fotowoltaicznych, każdy o mocy min. 3 kWp montowanych u osób fizycznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,2) montaż systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,3) montaż modułów fotowoltaicznych,4) montaż inwertera,5) montaż instalacji elektrycznych,6) montaż zabezpieczeń,7) wykonanie instalacji uziemiającej,8) wykonanie raportu z pomiarów i odbioru instalacji.9) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. za pośrednictwem licznika dwukierunkowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 09300000-2, 09310000-5, 09330000-1, 45317000-2, 45317300-5, 45311000-0, 44112000-8, 44212000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów obejmująca:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 4 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),3) wykonanie montażu czopucha do komina,4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,7) wykonanie montażu pomp obiegowych,8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331110-0, 45331100-7, 45321000-3, 45330000-9, 45300000-0, 45111200-0, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: