Stäubli Łódź Sp. z o.o.
FLIR SYSTEMSFLIR SYSTEMS

Przetarg

DOSTAWA BATERII I AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW

22-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1,61-325 Poznań
tel. 261 548 500
fax. 261 548 555
e-mail: 31blt.przetargi@ron.mil.pl
http:// www.31blt.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 543010-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

31 Baza Lotnictwa Taktycznego: DOSTAWA BATERII I AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, krajowy numer identyfikacyjny 63243177100000, ul. Ul. Silniki  1 , 61-325  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 548 500, e-mail 31blt.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 548 555.
Adres strony internetowej (URL): www.31blt.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.31blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.31blt.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
31 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BATERII I AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW
Numer referencyjny: ZP 27/III/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych (nieużywanych) baterii i akumulatorów do pojazdów zgodnych z normami zawartymi w załączniku nr 5– formularzach cenowych.2. Dla Zadania nr 1 i 2 - dostawa do magazynu służby znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy.Dla Zadania nr 3 – dostawa do magazynu Zamawiającego – magazyn Sł. Czołgowo-Samochodowej, znajdującego się na terenie: 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań oraz do magazynów JW1517, 64-100 Leszno, ul. Racławicka 1, JW 3605, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 2 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać akumulatory każdorazowo na odrębne zamówienie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj akumulatorów oraz numer umowy.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; zamówienie składa się z 3 (trzech) zadań:- Zadanie nr 1 – Akumulatory dla sł. Infrastruktury,- Zadanie nr 2 – Baterie i akumulatory dla sł. TiRW,- Zadanie nr 3 – Akumulatory dla sł. Czołg.-sam.Szczegółowy opis oraz wymagane parametry jakościowe produktów zawarte zostały w zał. nr 5 do SIWZ tj. formularzach cenowych. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, do których Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych pakietów muszą być kompletne.4. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4A i 4B do SIWZ – Projekty umów.4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Towary zamienne (równoważne) muszą posiadać parametry i standardy jakościowe takie same bądź lepsze od wymaganych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych wyrobów spoczywa na Wykonawcy.5. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp do wysokości kwoty brutto:- dla Zadania nr 1 - 20 000,00 zł- dla Zadania nr 2 – 18 000,00 zł,- dla Zadania nr 3 – 95 000,00 złw zakresie asortymentu zawartego w zamówieniu podstawowym.Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 10.12.2020r.Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 5 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.6. Wymaga się by Wykonawca wypełnił kolumny:- w Zadaniach nr 1 i 2 - nr 7 i 8,- w Zadaniu nr 3 – nr 3 i 8,załącznika nr 5 do SIWZ. Informacje te pozwalają jednoznacznie stwierdzić jaki produkt został zaoferowany i umożliwiają porównanie parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego. Nie wpisanie żądanych informacji w w/w kolumnach skutkować może odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.7. Należność za przedmiot zamówienia będzie opłacona przez Zamawiającego w terminie 30 dni, na podstawie przyjętego towaru oraz faktury wystawianej przez Wykonawcę. 8. Klasyfikacja głównego przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV: 31431000-6 (akumulatory ołowiowo-kwasowe)9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.10. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

II.5) Główny kod CPV: 31431000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: - dla Zadania nr 1 i 2 - do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dostawa jednorazowa),- dla Zadania nr 3 – od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020r. (sukcesywnie, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia), Termin realizacji zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji (dla Zadań nr 1, 2 i 3): do 10.12.2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według załącznika 1 do SIWZ; wypełniony i podpisany Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – wg załącznika nr 5 do SIWZ1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg. zał. nr 3 do SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę wynikającą z art. 24 aa ustawyPZP (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, anastępnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla Zadanie nr 1 i 2 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy ze względu na zmianę ustawowej stawki podatku VAT.2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy z powodu okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, działając z należytą starannością w szczególności w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, epidemii, kataklizmów, na pisemnie umotywowany wniosek Wykonawcy lub generalnym załamaniem się rynku w branży będącej przedmiotem umowy. 3. Zamawiający, w sytuacjach wycofania z produkcji artykułów będących przedmiotem umowy, na pisemnie umotywowaną prośbę Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dostawy zamienników. Dostawa produktów zamiennych dopuszczalna będzie tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na podstawie udokumentowanej informacji od Wykonawcy.4. W ramach wartości zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w trakcie realizacji umowy, w poszczególnych pozycjach formularza cenowego.5. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem nieważności.Zadanie nr 3 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy ze względu na zmianę ustawowej stawki podatku VAT.2. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji umowy z powodu okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, działając z należytą starannością w szczególności w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, epidemii, kataklizmów, na pisemnie umotywowany wniosek Wykonawcy. 3. Zamawiający, w sytuacjach wycofania z produkcji artykułów będących przedmiotem umowy, na pisemnie umotywowaną prośbę Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dostawy zamienników. Dostawa produktów zamiennych dopuszczalna będzie tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, na podstawie udokumentowanej informacji producenta, wskazującej datę wycofania z produkcji.4.Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu do 20% ogólnej wartości umowy. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości towaru.5.W ramach wartości zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych, w trakcie realizacji umowy, w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego.6. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ZADANIE NR 1 - BATERIE DLA SŁ. INFRASTRUKTURY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych (nieużywanych) baterii i akumulatorów do pojazdów zgodnych z normami zawartymi w załączniku nr 5– formularzach cenowych.2. Dla Zadania nr 1 i 2 - dostawa do magazynu służby znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy.Dla Zadania nr 3 – dostawa do magazynu Zamawiającego – magazyn Sł. Czołgowo-Samochodowej, znajdującego się na terenie: 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań oraz do magazynów JW1517, 64-100 Leszno, ul. Racławicka 1, JW 3605, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 2 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać akumulatory każdorazowo na odrębne zamówienie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj akumulatorów oraz numer umowy.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; zamówienie składa się z 3 (trzech) zadań:- Zadanie nr 1 – Akumulatory dla sł. Infrastruktury,- Zadanie nr 2 – Baterie i akumulatory dla sł. TiRW,- Zadanie nr 3 – Akumulatory dla sł. Czołg.-sam.Szczegółowy opis oraz wymagane parametry jakościowe produktów zawarte zostały w zał. nr 5 do SIWZ tj. formularzach cenowych. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, do których Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych pakietów muszą być kompletne.4. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4A i 4B do SIWZ – Projekty umów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ZADANIE NR 2 – BATERIE I AKUMULATORY DLA SŁ. TiRW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych (nieużywanych) baterii i akumulatorów do pojazdów zgodnych z normami zawartymi w załączniku nr 5– formularzach cenowych.2. Dla Zadania nr 1 i 2 - dostawa do magazynu służby znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy.Dla Zadania nr 3 – dostawa do magazynu Zamawiającego – magazyn Sł. Czołgowo-Samochodowej, znajdującego się na terenie: 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań oraz do magazynów JW1517, 64-100 Leszno, ul. Racławicka 1, JW 3605, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 2 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać akumulatory każdorazowo na odrębne zamówienie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj akumulatorów oraz numer umowy.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; zamówienie składa się z 3 (trzech) zadań:- Zadanie nr 1 – Akumulatory dla sł. Infrastruktury,- Zadanie nr 2 – Baterie i akumulatory dla sł. TiRW,- Zadanie nr 3 – Akumulatory dla sł. Czołg.-sam.Szczegółowy opis oraz wymagane parametry jakościowe produktów zawarte zostały w zał. nr 5 do SIWZ tj. formularzach cenowych. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, do których Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych pakietów muszą być kompletne.4. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4A i 4B do SIWZ – Projekty umów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadania nr 3 - AKUMULATORY DLA SŁ. CZOŁG. - SAM.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych (nieużywanych) baterii i akumulatorów do pojazdów zgodnych z normami zawartymi w załączniku nr 5– formularzach cenowych.2. Dla Zadania nr 1 i 2 - dostawa do magazynu służby znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy.Dla Zadania nr 3 – dostawa do magazynu Zamawiającego – magazyn Sł. Czołgowo-Samochodowej, znajdującego się na terenie: 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań oraz do magazynów JW1517, 64-100 Leszno, ul. Racławicka 1, JW 3605, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 2 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać akumulatory każdorazowo na odrębne zamówienie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj akumulatorów oraz numer umowy.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; zamówienie składa się z 3 (trzech) zadań:- Zadanie nr 1 – Akumulatory dla sł. Infrastruktury,- Zadanie nr 2 – Baterie i akumulatory dla sł. TiRW,- Zadanie nr 3 – Akumulatory dla sł. Czołg.-sam.Szczegółowy opis oraz wymagane parametry jakościowe produktów zawarte zostały w zał. nr 5 do SIWZ tj. formularzach cenowych. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, do których Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych pakietów muszą być kompletne.4. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4A i 4B do SIWZ – Projekty umów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31431000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: