Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,9 kWp na dachu budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie

10-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Sławków
ul. Rynek 1,41-260 Sławków
tel. 32 2931552 w. 41
fax. 322 931 233
e-mail: msekula@slawkow.pl
http:// www.slawkow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 595788-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Gmina Sławków: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,9 kWp na dachu budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sławków, krajowy numer identyfikacyjny 27625755800000, ul. ul. Rynek  1 , 41-260  Sławków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2931552 w. 41, e-mail msekula@slawkow.pl, faks 322 931 233.
Adres strony internetowej (URL): www.slawkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne lub bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne i przetargi lub bip.slawkow.pl/rejestry publiczne/zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne lub bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne i przetargi lub bip.slawkow.pl/rejestry publiczne/zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sławkowa
Adres:
Urząd Miasta Sławkowa Rynek 1 41-260 Sławków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,9 kWp na dachu budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie
Numer referencyjny: ZZ.II.271.23.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,9 kWp na dachu budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie. Zadanie zrealizowane jest w ramach projektu Gminy Sławków pn.: ,,Zamiana pieca węglowego na gazowy i montaż fotowoltaiki na budynku Urzędu Miasta Sławkowa przy ul. Łosińskiej 1" dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach "Metropolitalny Fundusz Solidarności"2. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o następujących parametrach: 1) Charakterystyka elektryczna:a) Moc minimalna modułu: 275Wpb) Typ ogniw: Multikrystaliczne lub Monokrystalicznec) liczba ogniw: 60d) Wydajność/sprawność minimum: 16,9%e) Maksymalne napięcie systemu: 1000V DCf) Tolerancja mocy: wyłącznie dodatnia2) Wymagane parametry: a) odporność na sól zgodnie z normą 61701, b) odporność na amoniak zgodnie z normą 62716, c) Odporność na nacisk modułu: minimum 6000Pad) odporność na ssanie wiatru: minimum 5400Pae) Flash test: wymagany dla każdego modułuf) EL test: wymagany dla każdego modułu.3) Budowa i wymiary panelu:a) Maksymalna długość: 1700mmb) Maksymalna szerokość: 1020mmc) Minimalna grubość: 40mmd) Waga maksymalna: 18,5kge) Gniazdo przyłączeniowe minimum: IP67f) szkło zewnętrzne: hartowane pokryte warstwą antyrefleksyjną z przepuszczalnością światła minimum 94% - potwierdzone oświadczeniem producenta szkła.g) Zabezpieczenie antykradzieżowe - moduły z zalaminowaną na trwale pod szybą naklejką o treści: " Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,9 kWp na dachu budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie. Zadanie zrealizowane w ramach projektu Gminy Sławków pn.: ,,Zamiana pieca węglowego na gazowy i montaż fotowoltaiki na budynku Urzędu Miasta Sławkowa przy ul. Łosińskiej 1" dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach "Metropolitalny Fundusz Solidarności"h) Dach budynku pokryty jest blachą trapezową, konstrukcja powinna być dostosowana do takiego pokrycia.4) System winien być oparty o 2 inwertery fotowoltaiczne. Inwertor musi spełniać wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631-NC RfG. Dane techniczne inwertera:a) Częstotliwość (zakres częstotliwości) 50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz)b) Topologia falownika - beztransformatorowa.c) Zakres temperatury otoczenia od -40 do +600C.3. Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie dokumentacji technicznej oraz zgłoszenie w zakładzie energetycznym - dostawcy energii elektrycznej. Potwierdzeniem zakończenia montażu będzie rozruch i potwierdzenie zgłoszenia do zakładu energetycznego przyłączenia mikro instalacji. 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, pełnowartościowy i w pierwszym gatunku. Moduły fotowoltaiczne powinny pochodzić z bieżącej produkcji. Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty będące podstawą gwarancji producenta i dokumenty wymagane do zgłoszenia mikro instalacji u dostawcy energii elektrycznej.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali oględzin miejsca dostawy i montażu na etapie sporządzania ofert. 6. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi dla panelu: 15 lat na wady ukryte produktu i 25 lat na sprawność modułów nie mniejszą niż 80% mocy początkowej, gwarancja dla inwertera - min. 5 lat, gwarancja na montaż wynosi min. 3 lata. Bieg okresu gwarancji liczony będzie od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311200-2
45261215-4
45315100-9
45223110-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez:1 wykazanie, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej za kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto (sto tysięcy zł brutto) 2 wykazanie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne G1 (grupa 1) (E i D: eksploatacji - E lub dozoru - D) do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci, wydawane przez SEP- Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalacji odnawialnych źródeł energii, wydawany przez UDT- Urząd Dozoru Technicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Wykonawca składa załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących oświadczeń lub dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z Rozdziału V pkt 4 podpunkt 3) dot. zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do przedstawienia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie, następujących dokumentów: 1) Certyfikat IEC 61215/61730 dla modułu fotowoltaicznego z krzemu krystalicznego,2) Dokument potwierdzający odporność na sól zgodnie z normą 61701, 3) Dokument potwierdzający odporność na amoniak zgodnie z normą 62716, 4) Dokument potwierdzający odporność na nacisk modułu minimum 6000Pa, 5) Dokument potwierdzający odporność na ssanie wiatru minimum 5400Pa, 6) Flash test wymagany dla każdego modułu, 7) EL test wymagany dla każdego modułu, 8) Certyfikat spełniający wymogi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:a) formularz oferty na wzorze lub ściśle wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony czytelnie, z ceną wyliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XIV SIWZ,b) wypełniony czytelnie, podpisany załącznik do Formularza oferty: Zestawienie oferowanych rozwiązań (załącznik nr 1a do SIWZ),c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem - w sytuacjach, gdy uprawnienie do podpisania oferty i poświadczania dokumentów nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym pełnomocnictwo wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników.d) dokument/y, z którego wynika zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (Rozdział V pkt 5),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia 20,00
termin wykonaniu przedmiotu zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w części II SIWZ - Wzór umowy. 2. Zamawiający zawrze z Wykonawcą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze umowy - w części II SIWZ.4. Dokonanie zmian wymaga dochowania warunków wynikających ze wzoru umowy.5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona także w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza wymagane informacje w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Ograniczenia stosowania RODO :1) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.3) W zakresie protokołu z postępowania, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH