Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 2019 ROKU w ramach zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej Etap I i Etap II

10-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21,41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 322 956 700
fax. 32 2625032, 2956700
e-mail: zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl
http:// www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 593885-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza: BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 2019 ROKU w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21 , 41-300  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, parter, stanowisko nr 13 - INFORMACJA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 2019 ROKU w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II"
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR.II. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych instalacji elektrycznych w mieście Dąbrowa Górnicza polegających miedzy innymi na budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów, opraw oświetleniowych LED z systemem sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym i urządzeń rozdzielczo - sterowniczych (szafek zasilających instalacje oświetleniowe).2. Zakres szczegółowy robót obejmuje budowę oświetlenia ulicznego (nowych punktów świetlnych) zgodnie z poniższym wykazem: Część IZadanie A: ul. Białej Przemszy dz. nr 146/5, 146/4 - 6 slupów, 24 naświetlacze,Zadanie D: ul. Górna, dz . nr 587/2 - 2 slupy, 2 oprawy,Zadanie G: ul. św. Antoniego, dz. nr 31/6 - 2 slupy, 2 oprawy,Zadanie C: os. Łęknice, dz. nr 54/18, 40, 41/3, 58/11 - 6 slupów, 8 opraw, 1 szafka,Zadanie H: ul. Armii Krajowej, dz. nr 1924, 1923 - 4 slupy, 4 oprawy,Zadanie E: ul. Dąbrowskiej dz. nr 247/2, dz. nr 2282/2, 2282/1, 2281 - 8 slupów, 8 opraw,Zadanie J: ul. Stawowa, dz . nr 38/2, dz. nr 1 - 5 slupów, 5 opraw,Zadanie F: ul. Piłsudskiego, dz. nr 68/4 - 2 slupy, 2 oprawy,Zadanie K: ul. Grynia, dz. nr 81, 82 - 2 slupy, 2 oprawy,Zadanie Ł : ul. Legionów Polskich, dz. nr 76, 124/2, 117/1, 104/2 - 16 slupów, 16 opraw,Zadanie M: ul. Starościńska, dz. nr 60, 61- 2 slupy, 2 oprawy,Zadanie I: ul. 11-go Listopada, dz. nr 78, 67, 27/2, 7/4 - 13 slupów, 13 opraw,Zadanie L: Al. Zwycięstwa, dz. nr 842, 513, 547/1, 609 - 2 slupy, 2 oprawy,Zadanie X1: Toruńska, dz. nr 2/22 - 8 slupów, 8 opraw, 1 szafka,Zadanie X2: Leśna, dz. nr 165/6 - 6 slupów, 6 opraw.Część II Zadanie A: ul. Topolowa (parking) dz. nr 43, 103/1, 58/20, 58/21, 58/6, - 6 slupów, 8 opraw,1 szafka,Zadanie B: ul. Jaworowa, dz . nr 143/5, 143/4, 144/4, 157/2 - 5 slupów, 5 opraw,Zadanie C: ul. Szkolna dz. nr 319/1, 523, 124/2 - 7 slupów, 7 opraw, 1 szafka,Zadanie D: ul. Staszica, dz. nr 9 - 15 slupów, 15 opraw,1 szafka,Zadanie E: Droga od Cmentarza do ul. Kościelnej dz. nr 9 - 7 slupów, 7 opraw,Zadanie F: ul. Kopernika, dz. nr 1/10, 1/19, 1/20, 1/23, 109, 110, 121 - 11 slupów, 12 opraw,1 szafka,Zadanie G: Chodnik na osiedlu Morcinka dz. nr 62/6, 64/3, 76/8, 76/12, 95, 35/15, 53/4 - 7 slupów, 7 opraw, 1 szafka,Zadanie H: Park Hallera, dz . nr 52/4, 52/5, 52/6, 52/7- 29 slupów, 29 opraw i 5 naświetlaczy, 1 szafka,Zadanie I: ul. Żołnierska, dz. nr 2059/1, 1928 - 2 slupy, 2 oprawy,Zadanie J: ul. Przemysłowa, dz. nr 37/5, 63, 60/2, - 7 slupów, 7 opraw,Zadanie L: ul. Nowocmentarna, dz. nr 17/13, 31/2, 31/1 - 1 slup, 2 oprawy,Zadanie X: ul. Staszica, dz. nr 1/28 2 /2 - 2 slupy, 2 oprawy.3. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:a) prowadzenie wykopów ręczne lub mechaniczne, ułożenie kabla, wykonania przewiertów, układanie rur osłonowych, montaż i stawianie slupów z wysięgnikami i oprawami LED, montaż przewodów izolowa-nych, montaż skrzyń / szaf sterowniczych, instalacji badań i pomiarów instalacji, obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną, b) wykonanie prawidłowego i czytelnego oznakowania obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych (wykonania i zamontowania trwałych tabliczek informacyjnych z numeracją, określeniem właściciela oraz herbem Miasta - wymagane uzgodnienie z Zamawiającym),c) zapewnienie realizacji umowy poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu pozostających w dyspozycji Wykonawcy, a także zapewnienie realizacji wszystkich prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,d) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego. Złom uzyskany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stanowi własność Gminy Dąbrowa Górnicza. Wykonawca wskaże Zamawiającemu składnicę i przedstawi obowiązujący w tej składnicy cennik złomu. W terminie 4 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu do składnicy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną ilość złomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina Dąbrowa Górnicza obciąży składnicę należnością (fakturą) za dostarczony przez Wykonawcę złom,e) zapewnienie stosunkowo lekkiego sprzętu i wykonywanie przedmiotu umowy w sposób nie powodujący uszkodzenia placów, terenów zielonych i innych miejsc, które narażone są na uszkodzenia w wyniku wjazdu ciężkim sprzętem - dotyczy w szczególności Parku Hallera. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenów do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych. Dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody w tym zakresie,f) sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,g) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż. i dozoru mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.j) uzyskiwanie we własnym zakresie wszelkich pozwoleń, uzgodnień (w tym z TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Serwis S.A.) i prowadzenie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Do Wykonawcy należy również każdorazowe powiadamianie (dla zachowania bezpieczeństwa pracy) innych właścicieli infrastruktury oświetleniowej (np. TAURON S.A.) w przypadku zamiaru zasilenia w energię elektryczną tej części infrastruktury - np. wspólne obwody oświetleniowe.4. Każda montowana oprawa LED musi posiadać oznakowanie widoczne z poziomu jezdni lub chodnika w formie trwałego graweru na spodzie obudowy oprawy z nazwą miejscowości oraz herbem miasta lub trwale zabudowaną tabliczką z grawerem min. 7 cm szerokości x 10 cm wysokości dla opraw ulicznych oraz min. 5 cm szerokości x 10 cm wysokości dla opraw parkowych (przykręcona lub przynitowana oraz dodatkowo przy-klejona do oprawy), której ew. oderwanie spowoduje trwałe uszkodzenie oprawy lub rozszczelnienie. Każdy nowy słup aluminiowy musi posiadać tabliczkę o wymiarach 10 x 15 cm z herbem miasta, która będzie przy-nitowana do słupa trzema nitami.5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać tablicę informacyjną o wym.: nie mniejszych niż 90 cm/120 cm wraz z nazwą zadania: ,,Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej oraz zapisem: zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu ,,Metropolitarny Fundusz Solidarności (zgodnie ze wzorem opracowanym przez GZM umieszczoną w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Tablica informacyjna wolnostojąca powinna zostać wykonana z materiałów trwałych, z uwagi na konieczność utrzymania w okresie co najmniej 3 lat od daty ostatecznego odbioru końcowego.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w § 1 ust. 4 umowy poprzez zamianę pojedynczego zadania na zadanie w nowej lokalizacji o takiej samej ilości słupów i opraw oświetleniowych. 7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.8. Materiały i urządzenia montowane w ramach prac budowlanych powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacji projektowej.9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodność z Polską Normą lub równoważną, normą branżową lub aprobatą techniczną itp. na materiały i urządzenia stosowane do realizacji zadania.10. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zadania z podziałem na poszczególne zadania/ulice, ujętych w § 1 ust. 4 projektu umowy. Harmonogram winien być podpisany przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Harmonogram winien określać zakres, kolejność wykonywanych robót oraz terminy (jednostka czasu - 1 tydzień) rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów zadań oraz ich elementów. Wszelkie niezbędne zmiany w harmonogramie wynikające z zaistniałych zdarzeń w trakcie realizacji zadania, dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej. Zatwierdzenie zmiany wymaga podpisów właściwych Inspektorów Nadzoru oraz Naczelnika Wydziału prowadzącego inwestycję lub jego zastępcy. Ponadto Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedkłada do akceptacji przez Zamawiającego zestawienia proponowanych do zastosowania materiałów. 11. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania poszczególnych etapów robót wynikających z przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu.12. Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumentację powykonawczą w zakresie dotyczącym zgłaszanej do odbioru inwestycji, w tym informacje dotyczące wymaganego i uzyskanego poziomu natężenia oświetlenia lub luminancji.III. Zamówienie będzie realizowane na podstawie:1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,2. postanowień zawartych w treści przyszłej umowy,3. przedmiarów robót,4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,5. dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.IV. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),2. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r .w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.,Nr 169, poz. 1650 z pózn. zm).V. Rozwiązania równoważne. 1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny.2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ,,Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego". Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały).VI. Gwarancja i rękojmia1. Na przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych 8 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.3. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 8 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.4. Pozostałe regulacje dot. gwarancji mi rękojmi zawarte zostały w § 10 projektu umowy. VII. Ubezpieczenia.Wykonawca powinien zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w BZP. VIII. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót realizowane były przez robotników budowlanych zatrudnionych przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).2. Wymaganie nie dotyczy Kierownika Budowy. 3. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 6 ust. 7-8 projektu umowy.IX. Personel obcojęzyczny.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.X. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.Mając na względzie fakt, że robota w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3. SIWZ nie wymaga konieczności dostosowania jej wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316110-9
45315600-4
45310000-3
45316100-6
45311200-2
45315300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonejwedług średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie ZamówieńPublicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty,zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył min. 2 roboty budowlane o wartości min. 1 000 000,00 zł każda, polegające każda na : na budowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego wraz z montażem systemu zdalnego sterowania oświetleniem.Uwagi: a/ Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.b/ W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.c/ Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres robót, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył. 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.: 2.1. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane godnie z ustawą Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności2.2. minimum 3 osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 143) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba2.3. minimum 4 osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne SEP E zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.828) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba2.4. minimum 2 osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne SEP D zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.828) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba.Zamawiający nie dopuszcza możliwości posiadania więcej niż jednego uprawnienia przez jedną osobę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie dozłożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 8.2.2. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania); 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formieoryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); 3. Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjizamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zestawienie materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (o ile Wykonawca zastosuje materiały równoważne). 5. Potwierdzenie wniesienia wadium.6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albobraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.IV.1)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,które musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w pkt. 11 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
doświadczenie Kierownika Budowy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:1.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:1.1.1. Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.1.1.2. Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni. Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z technologią.1.1.3. Protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.1.1.4. Opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów.1.1.5. Wystąpienie w trakcie wykonywania umowy nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie).1.1.6. W przypadku konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia analiz w wyniku wymagań instytucji zewnętrznych, o ile wprowadzenie zmian będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie Strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie).1.1.7. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności:1.1.7.1. przewlekłości wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;1.1.7.2. odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;1.1.7.3. za odmowę, o której mowa w pkt 1.1.7.2. powyżej, Strony będą również uważały odmowę udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 1.1.4. i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy -- zmianie może ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.1.1.8. W przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną Umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 1.1.9. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.1.1.10. zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, oraz 6 ustawy Pzp. 1.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:1.2.1. Zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji. 1.2.2. Zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień i posiadanego doświadczenia.1.2.3. Zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 1.2.4. W przypadku wystąpienia braku możliwości realizacji zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w § 1 ust. 4 umowy poprzez zamianę pojedynczego zadania na zadanie w nowej lokalizacji, o takiej samej ilości słupów i opraw oświetleniowych. 1.2.5. Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy.1.3. Zmiany stawki podatku VAT:1.3.1. w przypadku zwiększenia stawki VAT- wartość netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,1.3.2. w przypadku zmniejszenia stawki VAT- wartość netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.1.4. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół podpisany przez obie strony.4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> po
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania związku z udzieloną pomocą finansową w formie dotacji celowej w ramachProgramu ,,Metropolitarny Fundusz Solidarności" dla zadania: BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 2019 ROKU w ramach zadania pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II".II. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie na zasadach określonych w pkt. 12 SIWZ. III. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. 2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: - w pkt. 9.2.1., 9.2.2. SIWZ oraz w pkt. od 9.5.1. do 9.5.3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - w pkt. od 9.4.1 do 9.4.3. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólniespełniają warunki udziału w postępowaniu; - w pkt. 9.1.1. i w pkt. 9.3 SIWZ Wykonawcy składają łącznie; - w przypadku dokumentu wymaganego w pkt. 9.4.3. SIWZ Zamawiający dopuszczaprzedłożenie jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich wniniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznegoumowy regulującej współpracę tych Wykonawców. IV. Klauzula informacyjna dot. RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą wUrzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl. 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UrzędzieMiejskim, w Dąbrowie Górniczej: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.". 3. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej (dostępna w BIP UrzęduMiejskiego w zakładce Dane podmiotu/Bezpieczeństwo danych osobowych link: (http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/62204) przewiduje prawo do dostępu do treści swoich danych i ichpoprawiania, 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Dąbrowa Górnicza związanych z prowadzonym postępowaniem oudzielenie przedmiotowego zamówienia i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)zwanej dalej ,,ustawą Pzp", 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawyPzp. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO; 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RadyMinistrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 zdnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wynikupostępowania w trybie zamówień publicznych, 9. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO; 10. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzporaz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnieniakorzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. V.Uszczegółowienie sekcji IV.2.1)- Kryteria oceny ofert. 24.2.2. Doświadczenie Kierownika Budowy (D). W ramach kryterium doświadczenie Kierownika Budowy (D), o którym mowa w pkt. 8.2.3.2 ppkt 1SIWZ ocena będzie dokonana na podstawie informacji o doświadczeniu osoby wyznaczonej do pełnienia tej funkcji i wskazanej w Formularzu ofertowym. Do potrzeb oceny niezbędne jest podanie ilości robótbudowlanych polegających na budowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego wraz z montażem systemu zdalnego sterowania oświetleniem każda o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda, dla którychwskazana osoba pełniła funkcję Kierownika Budowy. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów Wykonawca musi wykazać, że osoba wskazana jakoKierownik Budowy pełniła tę funkcję przy realizacji 2 robót o przedmiocie i wartości jw. - tj. po 20 pkt za każdą robotę. Uwaga: W przypadku braku wymaganej wymaganej treści lub gdy wpisana przez wykonawcę treść nie potwierdza wymagania określonego w pkt. 24.2.2. SIWZ w wykazie dotyczącym wykazanego doświadczenia Kierownika Budowy- załącznik nr 1 a do SIWZ oraz w pkt. 4 SIWZ Formularza ofertowego- załącznik nr 1 do SIWZ - Zamawiający nie przyzna punktów w tym zakresie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH