Stäubli Łódź Sp. z o.o.
Igus
IGE+XAO Polska sp. z o.o. Miejsce na reklamę NOWIMEX s.c.

Przetarg

Wyposażenie budynku przy ul. Wzgórze 14 na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej, w zakresie dostawy: D1 tablice informacyjne, D2 różne przedmioty i D5 aranżacja.

08-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1,43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 4971 851
fax. -
e-mail: zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl
http:// www.um.bielsko.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 583156-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: Wyposażenie budynku przy ul. Wzgórze 14 na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku - Białej, w zakresie dostawy: D1 tablice informacyjne, D2 różne przedmioty i D5 aranżacja.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 07218174100000, ul. pl. Ratuszowy   1 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.um.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.um.bielsko.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.um.bielsko.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera.
Adres:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej- Dziennik Podawczy, pl. Ratuszowy 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie budynku przy ul. Wzgórze 14 na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku - Białej, w zakresie dostawy: D1 tablice informacyjne, D2 różne przedmioty i D5 aranżacja.
Numer referencyjny: ZP.271.2.68.2019.AB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Część 1 - D1 Tablice informacyjneZakres dostaw obejmuje:1) Tablicę informacyjną wiszącą - 1 sztuka;2) Tabliczki informacyjne przydrzwiowe - 10 sztuk;3) Tablice informacyjne stojące - 1 komplet;4) Tablica informacyjna zbiorcza wisząca - 1 sztuka.2. Część 2 - D2 Różne przedmiotyZakres dostaw obejmuje:1) Kosz na śmieci do segregacji - 13 sztuk;2) Wieszak wolnostojący drewniany - 5 sztuk;3) Zegar ścienny w stylu retro/loft/vintage - 7 sztuk;4) Wieszak szatniowy - 15 sztuk;5) Wieszak wolnostojący metalowy - 4 sztuki;6) Cukiernica - 10 sztuk;7) Filiżanka do kawy i herbaty plus spodek - 100 sztuk;8) Szklanka niska - 100 sztuk;9) Łyżeczka - 100 sztuk;10) Patera - 5 sztuk;11) Półmisek owalny - 10 sztuk;12) Rawierka - 10 sztuk;13) Serwetnik - 5 sztuk;14) Taca stalowa - 4 sztuki;15) Talerz deserowy - 100 sztuk;16) Termos konferencyjny - 5 sztuk;17) Widelczyk - 100 sztuk;18) Dozownik mydła - 5 sztuk;19) Kosz siatkowy na zużyte ręczniki papierowe - 5 sztuk;20) Kosz na śmieci mały - 5 sztuk;21) Lustra WC plus montaż - 4 sztuki;22) Lustro WC NP plus montaż - 1 sztuka;23) Miotła z kijem - 2 sztuki;24) Miotła z teleskopowym kijem - 2 sztuki;25) Mop płaski z wiadrem z pedałem - 3 sztuki;26) Pojemnik na papier toaletowy - 5 sztuk;27) Podajnik na ręczniki papierowe - 5 sztuk;28) Szczotka do WC wisząca - 5 sztuk;29) Wiadro - 12 l - 2 sztuki;30) Wycieraczki - 2 sztuki;31) Zestaw do mycia podłóg - 1 sztuka;32) Zestaw zmiotka z szufelką z gumką - 4 sztuki;33) Taboret - 12 sztuk;34) Zegar ścienny - 2 sztuki;35) Ramy i antyramy ekspozycyjne - 3 komplety;36) Ścianki ekspozycyjne/wystawiennicze - 2 komplety;37) Witryna wystawiennicza - 4 sztuki;38) Mobilny flipchart - 3 sztuki;39) Bindownica grzebieniowo - drutowa - 1 szt;40) Laminator biurowy - 1 sztuka;41) Gilotyna do papieru - 1 sztuka;42) Uchwyt do projektora - 3 sztuki;43) Świecznik - 5 sztuk;44) Godło Polski - 1 sztuka.3. Część 3 - D5 AranżacjaZakres dostaw obejmuje:1) Wystrój okna 1 plus montaż - 4 sztuki (montaż po 2 sztuki w każdym z okien);2) Wystrój okna 2 plus montaż - 16 sztuk (montaż po 2 sztuki w każdym z okien);3) Wystrój okna 3 plus montaż - 16 sztuk (montaż po 2 sztuki w każdym z okien);4) Wystrój okna 4 plus montaż - 10 sztuk (montaż po 2 sztuki w każdym z okien);5) Wystrój okna 5 plus montaż - 7 sztuk;6) Wystrój okna 6 plus montaż - 7 sztuk;7) Wystrój okna drzwi balkonowych plus montaż - 2 sztuki.

II.5) Główny kod CPV: 31523200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39153100-0
39000000-2
30100000-0
42900000-5
39515000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia -rozpoczęcie nieocznie po podpinaniu umowy, zakończenie:1. Część 1 - dostawa D1 (Tablice informacyjne) -zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie, maksymalnie 23 dni robocze od dnia podpisania umowy;2. Część 2 - dostawa D2 (Różne przedmioty) - zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie, maksymalnie 23 dni robocze od dnia podpisania umowy;3. Część 3 - dostawa D5 (Aranżacja) - maksymalnie 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1.1-1.3 do SIWZ, 2. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), o którym mowa w SIWZ stanowiące Załącznik nr 1a do SIWZ, które będzie stanowić Załącznik do oferty.3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia zawarte są we wzorach umów stanowiących załączniki 4.1-4.3 w zależności od części postępowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
VI. Informacje dotyczące zbierania danych osobowych:1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej ,,RODO", Zamawiający jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny związany ze zbieraniem danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z nin. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, informując Wykonawcę, że:1) administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 telefon: 33 / 497-18-51 faks: 33 / 497-17-86;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jest Pan Jan Wnuczek, dane kontaktowe: nr telefonu: 33 4971721, adres poczty elektronicznej: j.wnuczek@um.bielsko.pl;3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wyposażenie budynku przy ul. Wzgórze 14 na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku - Białej, w zakresie dostaw: D1 - Tablice informacyjne - Część 1 postępowania, D2 - Różne przedmioty - Część 2 postępowania, D5 - Aranżacja - Część 3 postępowania" - 3 części postępowania, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sygnatura: ZP.271.2.68.2019.AB;4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;Uwaga: Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;Uwaga: Zgodnie z art. 8a ust 3 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. Zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODOUwaga: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.3. Zgodnie z art. 8a ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.4. Zgodnie z art. 8a ust. 7 ustawy Pzp, do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.5. Zgodnie z art. 11 ust. 6a ustawy Pzp, w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.6. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 RODO, w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych, obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego, jest również w szczególności: 1) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;b) Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;c) Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;d) pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);e) członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);2) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał - dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.7. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w nin. postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 RODO, względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami, zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO.8. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO, względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił, określone w pkt. 7 i 8, obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1a do nin. SIWZ, o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: 1. Część 1 - dostawa D1 (Tablice informacyjne)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres dostaw obejmuje:1) Tablicę informacyjną wiszącą - 1 sztuka;2) Tabliczki informacyjne przydrzwiowe - 10 sztuk;3) Tablice informacyjne stojące - 1 komplet;4) Tablica informacyjna zbiorcza wisząca - 1 sztuka.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31523200-0, 39153100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2732,99
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 23
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Część nr: 2Nazwa: Część 2 - D2 Różne przedmioty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres dostaw obejmuje:1) Kosz na śmieci do segregacji - 13 sztuk;2) Wieszak wolnostojący drewniany - 5 sztuk;3) Zegar ścienny w stylu retro/loft/vintage - 7 sztuk;4) Wieszak szatniowy - 15 sztuk;5) Wieszak wolnostojący metalowy - 4 sztuki;6) Cukiernica - 10 sztuk;7) Filiżanka do kawy i herbaty plus spodek - 100 sztuk;8) Szklanka niska - 100 sztuk;9) Łyżeczka - 100 sztuk;10) Patera - 5 sztuk;11) Półmisek owalny - 10 sztuk;12) Rawierka - 10 sztuk;13) Serwetnik - 5 sztuk;14) Taca stalowa - 4 sztuki;15) Talerz deserowy - 100 sztuk;16) Termos konferencyjny - 5 sztuk;17) Widelczyk - 100 sztuk;18) Dozownik mydła - 5 sztuk;19) Kosz siatkowy na zużyte ręczniki papierowe - 5 sztuk;20) Kosz na śmieci mały - 5 sztuk;21) Lustra WC plus montaż - 4 sztuki;22) Lustro WC NP plus montaż - 1 sztuka;23) Miotła z kijem - 2 sztuki;24) Miotła z teleskopowym kijem - 2 sztuki;25) Mop płaski z wiadrem z pedałem - 3 sztuki;26) Pojemnik na papier toaletowy - 5 sztuk;27) Podajnik na ręczniki papierowe - 5 sztuk;28) Szczotka do WC wisząca - 5 sztuk;29) Wiadro - 12 l - 2 sztuki;30) Wycieraczki - 2 sztuki;31) Zestaw do mycia podłóg - 1 sztuka;32) Zestaw zmiotka z szufelką z gumką - 4 sztuki;33) Taboret - 12 sztuk;34) Zegar ścienny - 2 sztuki;35) Ramy i antyramy ekspozycyjne - 3 komplety;36) Ścianki ekspozycyjne/wystawiennicze - 2 komplety;37) Witryna wystawiennicza - 4 sztuki;38) Mobilny flipchart - 3 sztuki;39) Bindownica grzebieniowo - drutowa - 1 szt;40) Laminator biurowy - 1 sztuka;41) Gilotyna do papieru - 1 sztuka;42) Uchwyt do projektora - 3 sztuki;43) Świecznik - 5 sztuk;44) Godło Polski - 1 sztuka.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 30100000-0, 42900000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 39651,72
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 23
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Część nr: 3Nazwa: Część 3 - D5 Aranżacja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres dostaw obejmuje:1) Wystrój okna 1 plus montaż - 4 sztuki (montaż po 2 sztuki w każdym z okien);2) Wystrój okna 2 plus montaż - 16 sztuk (montaż po 2 sztuki w każdym z okien);3) Wystrój okna 3 plus montaż - 16 sztuk (montaż po 2 sztuki w każdym z okien);4) Wystrój okna 4 plus montaż - 10 sztuk (montaż po 2 sztuki w każdym z okien);5) Wystrój okna 5 plus montaż - 7 sztuk;6) Wystrój okna 6 plus montaż - 7 sztuk;7) Wystrój okna drzwi balkonowych plus montaż - 2 sztuki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39515000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20480,67
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy