Fluke europe B.V Stäubli Łódź Sp. z o.o.
FLIR SYSTEMS
IGE+XAO Polska sp. z o.o. Miejsce na reklamę NOWIMEX s.c.

Radca prawny

Warszawa, mazowieckie Dodano: 2019-10-27 | ID oferty: 193326 Źródło: praca.pl

Numer referencyjny: 56476Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie naciskami grup przestępczych
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym w szczególności wszczętych w wyniku złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych decyzjami Ministra oraz w trybach nadzwyczajnych w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stałych
 • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu właściwości wydziału/departamentu
 • Udzielanie wyjaśnień oraz porad prawnych pracownikom wydziału w zakresie stosowania przepisów prawa, w szczególności w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Weryfikowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilnoprawnych
 • Zapewnianie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych z zakresu będącego we właściwości wydziału
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w zakresie działalności geologicznej i górniczej oraz udzielanie interesantom, w tym anglojęzycznym, wyjaśnień i konsultacji w zakresie procedur koncesyjnych i przepisów prawa
 • Czynny udział w postępowaniach arbitrażowych toczących się z powództwa przedsiębiorców zagranicznych przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość techniki legislacyjnej oraz procesu legislacyjnego
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe prawnicze
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-14 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/DGKrp49_2019
Skontaktuj się z firmą:

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!