Stäubli Łódź Sp. z o.o.
FLIR SYSTEMS

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - luty 2019

05-03-2019, 01:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

- luty 2019

 
 

PN-EN 17037:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2019

Światło dzienne w budynkach

Zakres

Niniejszy dokument określa zalecenia zmierzające do osiągnięcia, za pośrednictwem światła dziennego, odpowiedniego subiektywnego wrażenia jasności we wnętrzach oraz odpowiedniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym. Dodatkowo podano zalecenia dotyczące czasu trwania penetracji słońca we wnętrzach użytkowych. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące wykorzystania światła dziennego do zapewnienia oświetlenia we wnętrzach i ograniczenia olśnienia. Niniejszy dokument określa wskaźniki służące do oceny warunków dotyczących światła dziennego podając metody dokonywania obliczeń i weryfikacji. Metody te uwzględniają dzienną i roczną zmienność naturalnego oświetlenia.

Dokument ma zastosowanie do wszystkich pomieszczeń, w których mogą regularnie przebywać przez dłuższy okres ludzie z wyłączeniem tych przypadków, gdy światło dzienne nie jest wskazane ze względu na charakter wykonywanych czynności.

Wymagania oświetleniowe z uwzględnieniem zadań pracy wzrokowej są określone w normie EN 12464-1 i nie stanowią części niniejszej normy.

 

PN-EN 60061-1:2001/A58:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2019

Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe

Zakres

Modyfikuje kartę danych trzonka PGJ18.5d/t (7004-185-1)

 

PN-EN 60061-3:2002/A55:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2019

Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany

Zakres

Wprowadza nowe karty danych sprawdzianów trzonków i oprawek GH36d-( 7006-186-1)

 

PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 26-02-2019

Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza część IEC 60898 dotyczy wyłączników powietrznych prądu przemiennego 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz na napięcie znamionowe nieprzekraczające 440 V (międzyfazowe) i prąd znamionowy nieprzekraczający 125 A, o znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej nieprzekraczającej 25 000 A.

Tam, gdzie jest to możliwe, norma ta jest zgodna z wymaganiami zawartymi w IEC 60947-2.
Wyłączniki te są przeznaczone do ochrony przed prądami przetężeniowymi w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych i w podobnych zastosowaniach; są one zaprojektowane do użytkowania przez osoby nieprzeszkolone i nie podlegają konserwacji.

Wyłączniki te są przeznaczone do użytkowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 i III kategorii przepięć.

Wyłączniki te są odpowiednie do izolowania.

Wyłączniki zgodne z tą normą są odpowiednie do stosowania w układach sieci IT, pod warunkiem spełnienia wymagań normy HD 60364-4-43.

Norma dotyczy również wyłączników mających więcej niż jeden prąd znamionowy, pod warunkiem, że element służący do nastawiania innej wartości znamionowej nie jest dostępny podczas normalnego użytkowania i zmiana nastawienia nie jest możliwa bez użycia narzędzia.

Niniejsza norma nie dotyczy:
- wyłączników do zabezpieczania silników,
- wyłączników, w których prąd nastawia się elementem dostępnym dla użytkownika.

Dla wyłączników o stopniu ochrony wyższym niż IP20 według IEC 60529, przeznaczonych do użytkowania w pomieszczeniach o trudnych warunkach środowiskowych (np. nadmierna wilgotność, ciepło, lub zimno albo osiadanie pyłu) i w pomieszczeniach niebezpiecznych (np. w atmosferze zagrożonej wybuchem) mogą być niezbędne wymagania dodatkowe.

Niniejsza norma nie dotyczy wyłączników przeznaczonych do pracy w obwodach a.c. i d.c., które są objęte normą IEC 60898-2.

Niniejsza norma nie dotyczy wyłączników, które zawierają urządzenia z wyzwalaczami różnicowoprądowymi, które są objęte normami IEC 61009-1, IEC 61009-2-1 i IEC 61009-2-2.
Dodatkowe wymagania mogą być konieczne dla wyłączników z przyłączami typu śrubowego.

Przewodnik dotyczący koordynacji w warunkach zwarć między wyłącznikiem a innym urządzeniem zabezpieczającym w przypadku zwarcia (SCPD) znajduje się w Załączniku D. W przypadku wyższych warunków przepięcia należy zastosować wyłączniki spełniające wymagania innych norm (np. IEC 60947-2).

W przypadku środowiska o wyższym stopniu zanieczyszczenia należy stosować obudowy zapewniające odpowiedni stopień ochrony.

W niniejszej normie zawarto wszystkie wymagania konieczne do zapewnienia zgodności z charakterystykami działania, wymaganymi dla tych urządzeń w badaniach typu.

W normie zawarto także szczegóły związane z wymaganiami dotyczącymi badań i metod badań, niezbędne dla zapewnienia powtarzalności wyników badań.

W niniejszej normie ustalono:
a) charakterystyki wyłączników;
b) warunki, które wyłączniki powinny spełniać w zakresie:
1) działania i zachowania się podczas normalnej pracy;
2) działania i zachowania się w przypadku przeciążenia;
3) działania i zachowania się w przypadku zwarć aż do znamionowej zdolności zwarciowej włącznie;
4) właściwości dielektrycznych;
c) badania służące do potwierdzenia, że te warunki zostały spełnione i metody, które stosuje się w badaniach;
d) dane, którymi powinny być oznakowane wyłączniki;
e) sekwencje badań do wykonania i liczbę próbek dostarczonych do celów certyfikacji (patrz Załącznik C);
f) koordynację w warunkach zwarciowych z innym zabezpieczeniem zwarciowym (SCPD) związanym z tym samym obwodem (patrz Załącznik D);
g) badania wyrobu, które powinny być wykonane na każdym wyłączniku w celu ujawnienia niedozwolonych zmian materiałowych lub produkcyjnych, jeżeli dotyczą one bezpieczeństwa (patrz Załącznik I).
 

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Elektryka.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły