google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2019-02-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511414-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

  Gmina Dębno: Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - spr, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębno, krajowy numer identyfikacyjny 54035700000, ul. Wola Dębińska  240 , 32852   Dębno, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 658 714, e-mail zamowieniapubliczne@gminadebno.pl, faks 146 658 722.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.gminadebno.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.gminadebno.bip.net.pl/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.gminadebno.bip.net.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Dębno lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego
  Adres:
  Urząd Gminy Dębno Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich
  Numer referencyjny: RWI.271.1.2019.IP
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich w formule zaprojektuj i wybuduj. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:Etap I - obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnych wymaganych prawem decyzji oraz pozwoleń na budowę Etap II - obejmujący kompleksowe wykonanie robót budowlanych3. W zakres Etapu I wchodzi min.:1) Opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej dla wszystkich elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia zgodnie z polskim prawem budowlanym polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej obejmującą m.in.:a) pozyskanie mapy do celów projektowych i wypisów oraz innych dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (Zamawiający posiada mapę w wersji cyfrowej, nie klauzulowaną obejmującą wyłącznie zakres pod przedmiotowy parkingu - Załącznik nr 1 do PFU, może zajść konieczność aktualizacji mapy czy też rozszerzenia jej zakresu).b) opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, wraz z aktami wykonawczymi,c) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z gestorami mediów i zarządcami terenów sąsiadujących oraz zgód na wejście na działki nie będące własnością Zamawiającego, w tym uzgodnienia z właścicielami tych terenów, zgód z właścicielami i zarządcami dróg, przez, które projektowane będą trasy sieci, uzgodnienie dokumentacji w ZUDPiK,d) uzyskanie pozwolenia wodno prawnego wymaganego dla działań określonych wymogami ustawy - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)e) wykonanie badań geologicznych i hydrologicznych oraz dokumentacji geologiczno inżynierskiej, f) wykonanie ekspertyz dodatkowych - o ile będą konieczne do właściwej realizacji zadania,g) wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę - jeżeli będzie wymagane,h) opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich sieci, budowli oraz obiektów, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) materiałówi) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przedmiarem robót w oparciu o niniejsze PFUj) opracowanie projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu (w razie konieczności)k) opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót, uwzględniającego:? wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.? opracowanie programu Prób Końcowych, zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Robót całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.l) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego,m) Opracowania, skompletowania i złożenia do właściwego organu kompletnego Wniosku o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Budowę. Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwych organów również wszystkie inne niezbędne wnioski o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na Budowę, jak też pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń na Budowę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę 4. W zakres Etapu II wchodzi min. wykonanie robót budowlanych obejmujących:a) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,15 ha.b) Roboty rozbiórkowec) Roboty ziemned) Wykonanie kanalizacji deszczoweje) Profilowanie i zagęszczenie podłożaf) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanychg) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowejh) Wykonanie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowychi) Wykonanie ogrodzenia j) Budowa wiaty ze stojakami na roweryk) Budowa szlabanu wraz z wyspąl) Instalacja przewodów, bednarki i rur osłonowychm) Montaż przyłącza wraz z uzgodnieniami i nadzoramin) Montaż rozdzielnicy TR1 oraz rozdzielnicy TR2 o) Montaż oprawy oświetleniowej Z1 wraz ze słupem i fundamentem montaż oprawy oświetleniowej Z2 wraz ze słupem i fundamentem, montaż oprawy oświetleniowej Z3.Uwaga:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania ,,Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich"stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  31527200-8
  45100000-8
  45110000-1
  45200000-9
  45220000-5
  45223300-9
  45230000-8
  45233220-7
  45310000-3
  45311100-1
  45316110-9
  45316100-6
  45330000-9
  71000000-8
  71220000-6
  71248000-8
  71320000-7
  71322000-1
  71355000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: ? Doświadczenie zawodoweZamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie co najmniej jednej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej o powierzchni minimum 500,00 m2. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 SIWZ), oraz dokumentów określonych w rozdz. VII. ust. 1 pkt. 2.? Kadra techniczna Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) Projektantem branży drogowej - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.2) Kierownikiem budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń3) Kierownikiem robót sanitarnych- posiadający uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych4) Kierownikiem robót elektrycznych- posiadający uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychZamawiający dopuszcza łączenie funkcji opisanych powyżej, przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiada wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo Budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu. Republika Islandii) i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musza legitymować się decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług trans granicznych wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że dały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów określonych w rozdz. VII. ust. 1 pkt. 3
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składa wykonawca w oryginale, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty -zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych,b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej, e) Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ, f) Potwierdzenie wpłaty wadium, (jeżeli zostało wniesione w sposób inny niż w pieniądzu),

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.2. Wysokość wadium ustala się na kwotę 6 000,00 zł.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) Pieniądzu ( należy wnieść przelewem na konto nr 40945300090030030000260006 Bank Spółdzielczy Brzesko O/Dębno z adnotacją ,,wadium na zadanie pn; ,,Budowa parkingu dla samochodów typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich."b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) Gwarancjach bankowych;d) Gwarancjach ubezpieczeniowych;e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty.5. Za datę wniesienia Wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływy pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego.6. W zakresie wadium zastosowanie ma ustawa Pzp.7. Wykonawca, wpłacając wadium w formie pieniądza, podaje numer rachunku, na jaki Zamawiający winien zwrócić wadium.8. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty9. Jeżeli Wykonawca nie wpłaci wymaganego wadium, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b.10. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. 11. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 12. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Gwarancja40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania istotnych zmian w umowie, polegających w szczególności na:1) przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny z powodu, której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, a w szczególności z powodu:a) Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikająca z wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji technicznej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. b) Wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. c) Wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim, gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, d) Leżących po stronie Zamawiającego uniemożliwiających bądź utrudniających realizację przedmiotu umowy, takich jak wstrzymanie realizacji umowy bądź konieczność usunięcia bledów lub też wprowadzenie zmian w stosunku do Programu-funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej.e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, g) konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, h) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robót, nie przewidziane dokumentacją projektową, i) ujawnienia na placu budowy niewybuchów, j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, k) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, l) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, m) braku możliwości wykonywania robót w związku z nie dopuszczaniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, n) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, o) w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania robót, np. ze względu na: ? odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; ? odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;p) konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego2) zmianie wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT,3) zmianie harmonogramu z uwagi na wystąpienie konieczności realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnie od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi wykonawcę ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu,4) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu, 5) wystąpieniu konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z zastosowania innej technologii bądź z zastosowania innych materiałów w porównaniu do przewidzianych projektem lub wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej - ceny netto umowy. Ponadto dopełnienie wszelkich formalności w zakresie powyższych zmian tj. w szczególności uzgodnienia z projektantami oraz właściwymi organami administracyjnymi będzie obciążało Wykonawcę.2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.3. Strony ustalają, że w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot. 4. Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania. 5. Zmiany umowy nie powodują zmiany wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 z wyjątkiem zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-25, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Dębno
  32-852 Dębno, Wola Dębińska 240
  tel.: 146 658 714
  fax.: 146 658 722
  email: Wyślij email
  http://http://www.gminadebno.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8830 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.