google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.10.2019
  1 USD
  3.8408
  0.0101
  1 EUR
  4.2792
  0.0017
  1 CHF
  3.8851
  -0.0048
  1 GBP
  4.9700
  -0.0009
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-10-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 607137-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

  Gmina Solec Kujawski: Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec Kujawski, krajowy numer identyfikacyjny 52888200000000, ul. ul. 23 Stycznia  7 , 86-050  Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 387 01 00, e-mail przetargi@soleckujawski.pl, faks 523 871 253.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim
  Numer referencyjny: BZPiFZ.271.20.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących budowę oświetlenia ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej, poprzez budowę dwóch kablowych linii zasilających, ustawienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED wyposażonymi w elementy sterujące natężeniem oświetlenia oraz podłączeniem linii do szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Powstańców (działka nr 957/2). Zakres robót objętych przedmiotem Umowy obejmuje w szczególności:Część I zamówienia:budowę oświetlenia ul. Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej, w tym:a) budowę linii kablowej oświetlenia drogowego typu YAKY 4x35mm2 o długości trasowej 1 197,0 m,b) ustawienie 26 szt. słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o wys. 9 m wraz z montażem wysięgników i opraw typu LED z wbudowanym układem sterowania natężeniem oświetlenia,c) włączenie linii kablowej do istniejącej szafy oświetleniowej zlokalizowanej na działce nr 957/2, przy ul. Powstańców,d) montaż systemu ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie badań i pomiarów oraz uruchomienie oświetlenia,Część II zamówienia:budowę oświetlenia ul. Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Powstańców, w tym:a) budowę linii kablowej oświetlenia drogowego typu YAKY 4x25mm2 o długości trasowej 437,00 m,b) ustawienie 10 szt. słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o wys. 7 m wraz z montażem wysięgników i opraw typu LED z wbudowanym układem sterowania natężeniem oświetlenia,c) włączenie linii kablowej do istniejącej szafy oświetleniowej zlokalizowanej na działce nr 957/2, przy ul. Powstańców,d) montaż systemu ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie badań i pomiarów oraz uruchomienie oświetlenia.

  II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-01-31

  II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie robót objętych przedmiotem zamówienia z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, tj. w ciągu 7 dni od podpisania Umowy.Zakończenie robót objętych Częścią I zamówienia - maksymalnie do 20 grudnia 2019 r.Zakończenie robót objętych Częścią II zamówienia - do 31 stycznia 2020 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 150.000,00 zł. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych w rozdziale VI SIWZ.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Sposób dokonywania oceny spełnienia tego warunku w zakresie:a) dysponowania odpowiednim doświadczeniem Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego/drogowego, z których każda obejmowała co najmniej 20 latarni oświetleniowych. b) dysponowania osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usługi, gwarantującymi właściwą jakość wykonania robót budowlanych, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie, tj. wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i dysponujących ważnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej :o kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych (1 osoba), posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 późn. zm.).

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Wraz z ofertą, sporządzoną na formularzu ofertowym, wypełnionym i podpisanym przez Wykonawcę, przygotowanym zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do SIWZ), należy złożyć oświadczenia, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (należy złożyć w oryginale wraz z ofertą): Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o której mowa w rozdziale V pkt. 2.1;Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców.Wykaz robót budowlanych należy złożyć w oryginale, natomiast dowody w kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art. 99 § 2 K.C.) swojego przedstawiciela jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Z pełnomocnictwa jw. wynikać musi wprost, że zostało ono udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednemu z nich lub innej osobie - do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  termin realizacji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, opisanego w Rozdziale IV pkt 1 ppkt. 1.2 i 1.3, w następujących przypadkach mających wpływ na ich terminową realizację:a) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkańców, opóźnienia w udostępnieniu frontu robót wskutek opóźnienia w uzgodnieniu tymczasowej organizacji ruchu itp.;b) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności zarządców infrastruktury;c) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie pierwotnym z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych, lub działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, katastrofy, strajki itp.) mających wpływ na terminowość wykonania robót. d) w przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych, np. intensywnych opadów atmosferycznych utrzymujących się przez okres dłuższy niż 3 dni, wystąpienia temperatur ujemnych o średniej dobowej poniżej - 2 stopni C, itp.;e) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót, gdy zaistnieje potrzeba wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry;f) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót, gdy zmiany dokonane zostaną na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; g) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót, gdy zmiany dokonane zostaną na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona zostanie możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy; h) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót, gdy zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót, nie będą odstępować w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy; i) wskutek wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami (w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); j) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; k) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, pozwalający na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie obowiązującymi przepisami. Okres wydłużenia liczony będzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydłużenia.2. Zmianę wynagrodzenia za przedmiot Umowy, opisanego w § 8 ust. 1, w następujących przypadkach mających wpływ na wynagrodzenie:a) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT - możliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy; b) w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, w okolicznościach których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, w szczególności zlecenia wykonania robót, usług lub dostaw dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry. 3. Zmianę osobową:1) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 4. Inne zmiany zapisów Umowy możliwe są w przypadku:a) wejścia w życie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany (np. przepisy dotyczące dróg, przepisy p-poż. itp.); b) gdy nastąpi zmiana osób lub podwykonawców przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy, niepowodująca po stronie Wykonawcy zmiany warunków udziału.4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b) zmiana danych teleadresowych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-10-22, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Solec Kujawski
  86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7
  tel.: 52 387 01 00
  fax.: 523 871 253
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 87718 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.