google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r. Etap II Część 1 Modernizacja wybranych urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie. Część 2 Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-08-09

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 582801-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

  Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r. - Etap II Część 1 - Modernizacja wybranych urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie. Część 2 - Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, krajowy numer identyfikacyjny 13271045000000, ul. Piaseczyńska  77 , 05-520  Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 484 23 00 , , e-mail zamowienia@konstancinjeziorna.pl, , faks +48 22 484 23 09.
  Adres strony internetowej (URL): http://konstancinjeziorna.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://bip.konstancinjeziorna.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.konstancinjeziorna.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pocztą, kurierem lub osobiście
  Adres:
  Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-510 Konstancin-Jeziorna, parter -kancelaria


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r. - Etap II Część 1 - Modernizacja wybranych urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie. Część 2 - Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna.
  Numer referencyjny: ZP.271.23.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r. - Etap II, wykonywana zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie składa się z dwóch części - tj. części 1 i części 2.2. Podstawą wykonania robót budowlanych jest, oddzielna dla części 1 i części 2, następująca dokumentacja projektowa: 1) projekt wykonawczy;2) przedmiar robót; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).UwagaPrzedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ, należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:Część 1 - Modernizacja wybranych urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie;Część 2 - Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Parceli, gmina Konstancin- Jeziorna.4. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest osiedle Mirków w Konstancinie-Jeziornie oraz miejscowość Parcela w gminie Konstancin-Jeziorna.W ramach części 1 należy wykonać między innymi: - wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED, na słupach nr K1 do K-57; - wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych nr 58 i 59 wraz z fundamentami oraz wymianą opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED; - wymianę opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED na słupach nr P1 i P2; - wymianę uszkodzonych słupów nr S31 i S33 wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED;- wymianę słupa linii napowietrznej P3 wraz z przewodami linii napowietrznej pomiędzy słupami nr P3-P5;- montaż Soft Start Led w szafkach SOK nr 014 i 015;- likwidację słupów nr WZ9-6 oraz K16A; - wymianę przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych i wysięgnikach;- przygotowanie, zatwierdzenie (w wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa trybie) oraz wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu; - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym niezbędne badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej (zerowania lub uziemienia). W ramach części 2 należy wykonać między innymi: - pomiary geodezyjne;- wybudować linię elektroenergetyczną, kablową typu YAKXS 4*25 mm?;- zamontować słupy oświetleniowe na fundamentach prefabrykowanych typu F-150 oraz zainstalować na nich oprawy oświetleniowe typu LED;- uziemić słupy oświetleniowe wskazane w projekcie;- przygotowanie, zatwierdzenie (w wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa trybie) oraz wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu; - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, niezbędne badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej (zerowania lub uziemienia). Uwaga Roboty budowlane dotyczące części 2 dotyczy słupów oświetleniowych oznaczonych w dokumentacji projektowej jako nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 6. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej i/lub STWiOR, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego 7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej pojawiają się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanych wyrobów budowlanych, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznym i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów (materiałów i technologii wykonania) wskazanych w dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca, który do kalkulacji ceny oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału i dołączonych do oferty. 9. Podczas wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć i zapewnić dojścia oraz w miarę technicznych możliwości, dojazd do wszystkich posesji. O utrudnieniach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy powiadamiać mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.10. Wszystkie roboty branżowe należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 11. Wykonawcy zapewniają pełną obsługę geodezyjną robót (dotyczy części II), w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wszystkich wykonanych robót.12. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy, licząc ten okres od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.13. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.15. W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty rzeczowe, osobowe, organizacyjne i administracyjne związane z realizacją zamówienia.16. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio roboty elektryczne były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej 36 godzin tygodniowo.2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:a) aktualnego oświadczenia, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące Podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia oraz zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2) lit. a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45316100-6
  45310000-3
  45316110-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-12-15

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania robót budowlanych każdej z części - najpóźniej do 15.11.2019 r. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy każdej z części - do 15.12.2019 r.Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich prac budowlanych w zakresie zgodnym z umową, przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zakończeniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się:a) dokonanie odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń lub podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru, poprzedzonych przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju, w § 6 ust. 4 punkty 1- 8 wzoru umowy;b) przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, o której mowa w § 6 ust. 4 punkt 9 wzoru umowy (nie dotyczy części 1).

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w następującej wysokości w odniesieniu do poszczególnych części: części 1 - 170 000,00 zł. części 2 - 16 000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (robota budowlana rozumiana jako jedna umowa), z których każda odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. z których każda polegała na budowie lub dobudowie lub przebudowie lub modernizacji oświetlenia drogowego, o wartości brutto każdej z wykazywanych robót budowlanych: dla części 1 - 170 000,00 zł. dla części 2 - 16 000,00 zł. b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym jedna osoba, która będzie kierownikiem budowy - posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe (inżynieria elektryczna lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (robota budowlana rozumiana jako jedna umowa), z których każda odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. z których każda polegała na budowie lub dobudowie lub przebudowie lub modernizacji oświetlenia drogowego, o wartości brutto każdej z wykazywanych robót budowlanych: dla części 1 - 170 000,00 zł. dla części 2 - 16 000,00 zł. b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym jedna osoba, która będzie kierownikiem budowy - posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe (inżynieria elektryczna lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach.c)w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w następującej wysokości w odniesieniu do poszczególnych części: części 1 - 170 000,00 zł. części 2 - 16 000,00 zł.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  a) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. a) SIWZ - Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;b) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. b) SIWZ - Wykonawca złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ); c) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. c) SIWZ złoży - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1 - Modernizacja wybranych urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie - 5 000,00 zł.Część 2 - Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Parceli, gmina Konstancin- Jeziorna.- 480,00 zł. 1. Wadium może być wnoszone w:1) pieniądzu;2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data uznania rachunku bankowego).5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać Wadium - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271......2019.Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium.7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter, Biuro Obsługi Klienta, przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 - 4 powyżej, zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu;2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znaku postępowania nadanego przez Zamawiającego;3) kwotę gwarancji;4) okres, na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą);5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.9. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.Zwrot wadium1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.8. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena80,00
  Okres udzielonej gwarancji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie:1) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych;2) zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że:a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub,b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy,3) terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:a) gdy pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych;b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem,c) wystąpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;d) wystąpienia warunków gruntowych realizacji inwestycji, znacząco odbiegających od opisanych w dokumentacji technicznej;e) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;f) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów.4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót;5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz postanowień niniejszej umowy;6) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy;7) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy;8) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w ust. 6. 3. W przypadku zmian dotyczących dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w przepisie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż 5 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji.4. W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 3 , i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem aneksu do Umowy uwzględniającego ich wykonanie, pod rygorem zrzeknięcia się ewentualnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji.6. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-08-27, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r).; dalej ,,RODO", w odniesieniu do danych osobowych:1) osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę,2) osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu,3) innych osób fizycznych odpowiadających za wykonanie umowy, jeżeli takie dane zostały Zamawiającemu udostępnione,? administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane kontaktowe:ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek; kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900;? dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - Etap II"nr postępowania: ZP.271.23.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ? dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;? osoba, o której mowa w pkt 1-3 powyżej, posiada:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu zapewniania korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1-3 powyżej:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Modernizacja wybranych urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części 1 należy wykonać między innymi: - wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED, na słupach nr K1 do K-57; - wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych nr 58 i 59 wraz z fundamentami oraz wymianą opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED; - wymianę opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED na słupach nr P1 i P2; - wymianę uszkodzonych słupów nr S31 i S33 wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED;- wymianę słupa linii napowietrznej P3 wraz z przewodami linii napowietrznej pomiędzy słupami nr P3-P5;- montaż Soft Start Led w szafkach SOK nr 014 i 015;- likwidację słupów nr WZ9-6 oraz K16A; - wymianę przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych i wysięgnikach;- przygotowanie, zatwierdzenie (w wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa trybie) oraz wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu; - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym niezbędne badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej (zerowania lub uziemienia).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316100-6, 45310000-3, 45316110-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena80,00
  Okres udzielonej gwarancji20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania robót budowlanych każdej z części - najpóźniej do 15.11.2019 r. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy każdej z części - do 15.12.2019 r.Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich prac budowlanych w zakresie zgodnym z umową, przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zakończeniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się:a) dokonanie odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń lub podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru, poprzedzonych przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju, w § 6 ust. 4 punkty 1- 8 wzoru umowy;b) przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, o której mowa w § 6 ust. 4 punkt 9 wzoru umowy (nie dotyczy części 1).


  Część nr: 2Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach części 2 należy wykonać między innymi: - pomiary geodezyjne;- wybudować linię elektroenergetyczną, kablową typu YAKXS 4*25 mm?;- zamontować słupy oświetleniowe na fundamentach prefabrykowanych typu F-150 oraz zainstalować na nich oprawy oświetleniowe typu LED;- uziemić słupy oświetleniowe wskazane w projekcie;- przygotowanie, zatwierdzenie (w wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa trybie) oraz wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu; - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, niezbędne badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej (zerowania lub uziemienia). Uwaga Roboty budowlane dotyczące części 2 dotyczy słupów oświetleniowych oznaczonych w dokumentacji projektowej jako nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316100-6, 45310000-3, 45316110-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena80,00
  Okres udzielonej gwarancji20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy każdej z części - do 15.12.2019 r.Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich prac budowlanych w zakresie zgodnym z umową, przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zakończeniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się:a) dokonanie odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń lub podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru, poprzedzonych przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju, w § 6 ust. 4 punkty 1- 8 wzoru umowy;


  Dane kontaktowe

  Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  05-520 Konstancin-Jeziorna, Piaseczyńska 77
  tel.: +48 22 484 23 00 ,
  fax.: +48 22 484 23 09
  email: Wyślij email
  http://http://konstancinjeziorna.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 68370 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.