google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa obiektu edukacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - II
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-08-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 583867-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

  Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Międzylesie: Budowa obiektu edukacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - II
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Międzylesie, krajowy numer identyfikacyjny 93102400800000, ul. ul. Tysiąclecia P.P.  7 , 57-530  Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 342, e-mail lukasz.duszynski@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 748 126 385.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miedzylesie

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Międzylesie

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miedzylesie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miedzylesie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Inny sposób: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale 7 SIWZ, również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3, 3a ustawy PZP, dla których jedyną dopuszczalną formą jest forma pisemna). Dokumenty składane w formie pisemnej należy złożyć za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca.
  Adres:
  57-530 Międzylesie; ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektu edukacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - II
  Numer referencyjny: S.270.16.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu edukacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego z poddaszem nieużytkowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą" na działce o numerze ewidencyjnym 679/17 w obrębie ewidencyjnym nr 0001 w Międzylesiu budynek uzupełniający działalność Nadleśnictwa. Obiekt będzie pełnił rolę obiektu usługowego, sezonowego, w zakresie szkoleń, konferencji i edukacji na temat bartnictwa leśnego na terenie Sudetów oraz w zakresie związanym z gospodarką leśną. W obiekcie mieści się hol wejściowy, sala edukacyjna na 40 osób, pomieszczenie socjalne, zespół toalet, magazyn sprzętu i pomieszczenie techniczne. Od południa do budynku przylega zadaszony, zewnętrzny taras. Przeznaczony jest dla 40 osób. Powierzchnia użytkowa obiektu - 173,94 m2 oraz 78,86 m2 powierzchni tarasów. Zakres robót obejmuje: roboty budowlane polegające na wzniesieniu budynku jednokondygnacyjnego na fundamencie z dachem dwuspadowym krytym dachówką, wykonanie sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej oraz instalacji sanitarnych (wod.-kan.), roboty związane z zagospodarowaniem terenu, wykonanie dwóch tarasów o podłogach drewnianych ułożonych na legarach, ułożenie chodnika z płyt betonowych i nawierzchni z betonowej kostki brukowej, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, obsługa geodezyjna powykonawcza. Szczegółowy opis zakresu robót (przedmiotu zamówienia) określony został w załącznikach do SIWZ. 2) Z przedmiotu zamówienia określonego na podstawie dokumentacji oraz przedmiaru robót wyłączone zostają: a) 1.15 wyposażenie kuchni kateringowej (poz. 101 - 111) b) 1.16 wyposażenie stałe (poz. 112 - 119) c) 2.9. Instalacja RTV-SAT (poz. 162 - 177)

  II.5) Główny kod CPV: 45214000-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45231000-5
  45231300-8
  45233200-1
  45262210-6
  45320000-6
  45321000-3
  45410000-4
  45421110-8
  45262520-2
  45432100-5
  45442100-8
  45330000-9
  45310000-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 619169,65
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2020-09-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 300 000,00 zł
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegające na remoncie, modernizacji, przebudowie lub budowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o pow. użytkowej min. 170 m2, na kwotę nie mniejszą niż 450 000 zł brutto b) w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: jedną osobą w charakterze Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. jedną osobą w charakterze Kierownika robót w branży instalacje elektryczne, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w nieograniczonym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. jedną osobą w charakterze Kierownika robót w branży instalacje sanitarne, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w nieograniczonym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne uprawnienia albo odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm). Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie, nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składaja dokumenty o których mowa w pkt. 7.3 i 7.4 SIWZ

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (zgodnie z załącznikiem nr 3). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub inne dokumenty - oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazanie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów; b) wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr 4), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (lata), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z załącznikiem nr 4)
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Zachodni WBK S.A. o/ Bystrzyca Kłodzka nr rachunku: 85 1090 2297 0000 0001 1020 1455 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu ,,Nr S.270.12.2019" Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 pzp. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa Nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a pzp oraz art. 46 ust. 5 pzp .


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena90,00
  samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) Potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i STWiORB, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami, 2) Potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami, 3) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 4) Potrzeby zmiany terminu realizacji Umowy spowodowanej: a. Okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone, b. Zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, warunkami ochrony środowiska, itp., c. Zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania realizacji umowy, zgód, pozwoleń osób trzecich i organów, d. W przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia, e. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: w przypadku istotnych błędów w dokumentacji projektowej, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, itp., f. Z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy, g. Realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, h. Okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, i. Konieczność wykonania robót dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego - w tym przypadku termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o liczbę dni, jaka niezbędna będzie do wykonania robót dodatkowych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5) zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej i technicznej wykonania robót: a. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b. Zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, c. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, w szczególności w przypadku gdy: - nastąpi konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań projektowych technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej i technicznej dla przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania, - wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawią się na rynku materiały, części lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 6) Wystąpi konieczność zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, przy czym może to nastąpić zarówno na wniosek Wykonawcy, jak i Zamawiającego. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania, to Wykonawca potwierdzi to w sposób przewidziany w Umowie i SIWZ, 7) Wystąpi konieczność zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji umowy - zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego, 8) W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie, zamówienia, 9) Wystąpi konieczność zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ofercie, 10) Zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 11) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy: a. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji przedmiotu Umowy, o wielkość tej stawki - zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, b. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. c. W przypadku zmniejszenia zakresu robót podstawowych określonych w dokumentacji projektowej. 2. Zamawiający dopuszcza ponadto zmiany umowy wprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy PZP. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy PZP. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy; 2) przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Umowa taka powinna określać: a) strony umowy, b) cel działania, c) sposób współdziałania, d) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z tych Wykonawców, e) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, f) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji całości przedmiotu zamówienia), g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia. 3) dostarczyć oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy, 4) dostarczyć kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty) uprawnień oraz zaświadczeń z właściwej izby samorządu zawodowego osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane treścią SIWZ uprawnienia. Jeżeli po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia, osoba zmieniła imię lub nazwisko, do oferty należy załączyć poświadczoną za zgodność kopię dokumentu potwierdzającego tę zmianę; 5) dostarczyć potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż cena złożonej przez Wykonawcę ceny oferty netto Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: pracowników wykonujących prace branży sanitarnej, prace branży elektrycznej, pracowników wykonujących prace ogólnobudowlane. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kazimierz Jankowski - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel.: 74 8126342; e- mail: kazimierz.jankowski@wroclaw.lasy.gov.pl; od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Piotr Kensicki - w sprawach dotyczących procedury postępowania tel.: 74 8126342; e- mail: piotr.kensicki@wroclaw.lasy.gov.pl; od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Międzylesie
  57-530 Międzylesie, ul. Tysiąclecia P.P. 7
  tel.: 748 126 342
  fax.: 748 126 385
  email: Wyślij email
  http://http://www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 67674 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.