google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.06.2019
  1 USD
  3.8104
  0.0007
  1 EUR
  4.2673
  0.0042
  1 CHF
  3.8157
  0.0058
  1 GBP
  4.7888
  0.0152
  1 RUB
  0.0596
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Remonty i konserwacje budynków i ogrodzeń w Łodzi , Gałkówku , Kutnie , Zgierzu i Leźnicy Wielkiej
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2019-04-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 536024-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

  31 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Remonty i konserwacje budynków i ogrodzeń w Łodzi , Gałkówku , Kutnie , Zgierzu i Leźnicy Wielkiej
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 10106725600000, ul. ul. Konstantynowska  85 , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 26 1442098, e-mail 31wog.zp@ron.mil.pl, faks 26 1442101.
  Adres strony internetowej (URL): www.31wog.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Jednostka Wojskowa Sektora Finansów Publicznych - Wojsko

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.31wog.mil.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.31wog.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty i konserwacje budynków i ogrodzeń w Łodzi , Gałkówku , Kutnie , Zgierzu i Leźnicy Wielkiej
  Numer referencyjny: 38/ZP/19
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :Remont obwodnicy oświetlenia terenu w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. Źródłowa 52 , 91 - 735 Łódź zadanie nr 1Remont budynku nr 13 w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek zadanie nr 2Remont ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Kutnie Jednostka Wojskowa nr 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1 , 99 - 300 Kutno zadanie nr 3Remont budynku nr 99 ( przepompownia ) w kompleksie wojskowym w Kutnie Jednostka Wojskowa nr 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1 , 99 - 300 Kutno zadanie nr 4Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 , 95 - 100 Zgierz zadanie nr 5Konserwacja krat okiennych w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej , 95 - 043 Leźnica Wielka gm. Parzęczew zadanie nr 62.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych . Ilość zadań - 6 . 3.Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno zadanie .4.W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) stanowiące załączniki nr 1 A- 12 B do SIWZ.6.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 1 A - 12 B do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45231400-9
  45311000-0
  45262600-7
  45262600-7
  45260000-7
  45320000-6
  45442100-4
  45410000-4
  45233220-7
  45263000-5
  45311000-0
  45312310-3
  45262600-7
  45111200-0
  45231300-8
  45421000-4
  45262600-7
  45111200-0
  45342000-6
  45232423-3
  45231300-8
  45260000-7
  45312310-3
  45421130-4
  45431100-8
  45233206-2
  45453000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 1051598,57
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 120
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż : dla zadania 1 - o wartości nie mniejszej niż 75.000,00 zł ( słownie złotych : siedemdziesiąt pięć tysięcy )dla zadania 2 - o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł ( słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt tysięcy)dla zadania 3 - o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł ( słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt tysięcy)dla zadania 4 - o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł ( słownie złotych : trzydzieści tysięcy)dla zadania 5 - o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia tysięcy)dla zadania 6 - o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł ( słownie złotych : piętnaście tysięcy)W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych na kwotę stanowiącą sumę w/w zadań tj. nr 1 - 6 nie mniejszą niż 640.000,00 słownie złotych : sześćset czterdzieści tysięcy Przykładowo dla zadań np.: nr 1 i nr 2 - Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych na kwotę stanowiącą sumę w/w zadań nie mniejszą niż 325.000,00 zł słownie złotych : trzysta dwadzieścia pięć tysięcy (zadanie nr 1 = 75.000,00 zł + zadanie nr 2 250.000,00 zł)
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O zamówienie ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie - zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego :odwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym o wartości nie mniejszej niż na kwotę brutto ( dla zadań nr 1 - 6) : Dla zadania nr 1 - 75.000,00 zł każda (słownie złotych : siedemdziesiąt pięć tysięcy ) Dla zadania nr 2 - 250.000,00 zł każda (słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt tysięcy)Dla zadania nr 3 - 250.000,00 zł każda (słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt tysięcy)Dla zadania nr 4 - 30.000,00 zł każda (słownie złotych : trzydzieści tysięcy)Dla zadania nr 5 - 20.000,00 zł każda (słownie złotych : dwadzieścia tysięcy)Dla zadania nr 6 - 15.000,00 zł każda (słownie złotych : piętnaście tysięcy)Przykładowo dla zadań : nr 1 i nr 2 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym , przy czym wartość każdej z nich nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia Wykonawca oferuje ;Razem dla zadań nr 1 - 2 = 325.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) słownie złotych : trzysta dwadzieścia pięć tysięcy ( zadanie nr 1 = 75.000,00 zł + zadanie nr 2 = 250.000,00 zł ) Uwaga: W przypadku złożenia oferty na kilka zadań, Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym , przy czym wartość każdej z nich nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia Wykonawca oferuje ; Razem dla zadań nr 1 - 6 = 640.000,00 zł każda słownie złotych : sześćset czterdzieści tysięcy W odniesieniu do każdego należy podać ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonywania oraz załączyć dowody / dokumenty, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN) .Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. O zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą /mi , która/e będzie/ będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą/ymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ( kierownik robót ) : - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadań nr 1 - 6 , - w specjalności elektrycznej dla zadania nr 1,2,4,5 , - w specjalności sanitarnej dla zadań nr 2,4W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie wystarczy dysponowanie jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia.Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze.zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Nie
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy PZP jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich zadań):4) ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;Dokument w pkt. 4) składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza. Wykonawca przedłoży dokumenty podczas toczącego się postępowania w odpowiedzi na skierowane przed udzieleniem zamówienia, wezwanie Zamawiającego z wyznaczonym terminem złożenia dokumentów, tj. nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania (o ile tego rodzaju wezwanie zostanie wystosowane).Złożone dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania Zamawiającemu. Zamawiający nie wymaga dokumentów, o których mowa od podwykonawców - o ile będzie dotyczyć. 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:a) w pkt. 4) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.6) Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5) , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6) stosuje się.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 USTAWY) WYKONAWCA ZŁOŻY:1) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 17 do SIWZ.2) WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywane roboty budowlane tj. kierownika/kierowników robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 18 do SIWZ. 3) POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ LUB INNY DOKUMENT UBEZPIECZENIA POTWIERDZAJĄCY, ŻE WYKONAWCA POSIADA WAŻNE NA CZAS REALIZACJI UMOWY ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych zgodnie z warunkiem postawionym w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2.2. niniejszej SIWZ W przypadku polisy, której suma gwarancyjna wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy jej wartość wg średniego kursu NBP na dzień upływu terminu składania ofert.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:Nr zadania: Przedmiot zamówienia Wysokość wadiumw zł:Zadanie 1 Remont obwodnicy oświetlenia w Łodzi 3.000Zadanie 2 Remont budynku nr 13 w Gałkówku 10.000Zadanie 3 Remont ogrodzenia w Kutnie 10.000Zadanie 4 Remont budynku nr 99 w Kutnie 1.000Zadanie 5 Remont budynku nr 1 w Zgierzu 500Zadanie 6 Konserwacja krat okiennych w budynku nr 64 w Leźnicy Wielkiej 500W przypadku składania oferty na kilka zadań należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.Razem dla zadań nr 1 - 6 , 25.000 złotych ( słownie złotych : dwadzieścia pięć tysięcy ) 2.Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze .zm.).3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: NBP Oddział Okręgowy Łódź Nr konta: 78 1010 1371 0062 4613 9120 2000 tytułem: ,,wadium 38/ZP/19/numer zadania/nazwa Wykonawcy"np.: tytuł przelewu wadium dla zadania wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ,,XYZ" Jan Kowalski powinien brzmieć: wadium 38/ZP/19/zadanie/a nr ...... /XYZ4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).5.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie trwale z nią złączona.6.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.7.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP .9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena ofertowa brutto 60,00
  okres udzielonej gwarancji 20,00
  termin realizacji zamówienia20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, w formie aneksu do niniejszej umowy, jedynie w sytuacjach określonych w art. 144 ustawy PZP, a także w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia w razie wyłączeń obiektów z użytkowania bądź przekazania ich w inny zarząd, lub poza wojsko;2. Zmiany osób funkcyjnych - kierownik budowy (po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zaistniałej zmianie), koordynator ds. BHP, inspektor nadzoru nie stanowią zmiany umowy
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-07, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Remont obwodnicy oświetlenia terenu w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. Źródłowa 52 , 91 - 735 Łódź zadanie nr 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :Remont obwodnicy oświetlenia terenu w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. Źródłowa 52 , 91 - 735 Łódź zadanie nr 12.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) stanowiące załączniki nr 1 A , 2 A i 2 B do SIWZ.3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 1 A , 2 B , 2 B do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231400-9, 45311000-0, 45262600-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 125556,25
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 80
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielonej gwarancji 20,00
  termin realizacji zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Remont budynku nr 13 w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek zadanie nr 2
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Remont budynku nr 13 w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek zadanie nr 22.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) stanowiące załączniki nr 3 A - 3 B , 4 A i 4 D do SIWZ .3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 3 A - 3 B , 4 A - 4 D do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45260000-7, 45320000-6, 45442100-8, 45421000-4, 45410000-4, 45233220-7, 45263000-5, 45311000-0, 45312310-3, 45262600-7, 45111200-0, 45231300-8, 45421000-4, 45262600-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 412401,11
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 110
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielonej gwarancji20,00
  termin realizacji zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Remont ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Kutnie Jednostka Wojskowa nr 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1 , 99 - 300 Kutno zadanie nr 3
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Remont ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Kutnie Jednostka Wojskowa nr 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1 , 99 - 300 Kutno zadanie nr 32.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) stanowiące załączniki nr 5 A , 6 A i 6 B do SIWZ .3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 5 A , 6 A - 6 B do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45342000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 407711,44
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 120
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielonej gwarancji20,00
  termin realizacji zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Remont budynku nr 99 ( przepompownia ) w kompleksie wojskowym w Kutnie Jednostka Wojskowa nr 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1 , 99 - 300 Kutno zadanie nr 4
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Remont budynku nr 99 ( przepompownia ) w kompleksie wojskowym w Kutnie Jednostka Wojskowa nr 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1 , 99 - 300 Kutno zadanie nr 42.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) stanowiące załączniki nr 7 A , 8 A i 8 B do SIWZ .3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 7 A , 8 A - 8 B do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45232423-3, 45231300-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 49409,15
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielonej gwarancji20,00
  termin realizacji zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 , 95 - 100 Zgierz zadanie nr 5
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Zgierzu bul. Konstantynowska 85 , 95 - 100 Zgierz zadanie nr 52.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) stanowiące załączniki nr 9 A , 10 A i 10 B do SIWZ .3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 9 A , 10 A - 10 B do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45260000-7, 45312310-3, 45421130-4, 45431100-8, 45233206-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 33817,70
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 60
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielonej gwarancji20,00
  termin realizacji zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Konserwacja krat okiennych w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej , 95 - 043 Leźnica Wielka gm. Parzęczew zadanie nr 6
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Konserwacja krat okiennych w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej , 95 - 043 Leźnica Wielka gm. Parzęczew zadanie nr 62.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) stanowiące załączniki nr 11 A , 12 A i 12 B do SIWZ .3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót w formacie ath oraz pdf oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 11 A , 12 A - 12 B do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 22703,19
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 60
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielonej gwarancji20,00
  termin realizacji zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85
  tel.: 26 1442098
  fax.: 26 1442101
  email: Wyślij email
  http://www.31wog.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29773 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.