google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.06.2019
  1 USD
  3.8104
  0.0007
  1 EUR
  4.2673
  0.0042
  1 CHF
  3.8157
  0.0058
  1 GBP
  4.7888
  0.0152
  1 RUB
  0.0596
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-04-11

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 536451-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

  Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
  Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
  Adres:
  ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
  Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.30.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34920000-2 - sprzęt drogowy, 31523200-0 - trwałe znaki informacyjne, 34928110-2 - bariery drogowe, 34928450-7 - pachołki, 14211000-3 - piasek, 34927100-2 - sól drogowa, 34928472-7 - oznakowanie, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca w szczególności na dostawie oznakowania obiektów i terenów Gdyńskiego Centrum Sportu w postaci tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i innego osprzętu drogowego, z podziałem na 2 części. 3. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia drogowego w postaci sprzętu drogowego.4. Druga część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia drogowego w postaci trwałych znaków informacyjnych.5. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę:1) Piasku antypoślizgowego z solą o poniższych parametrach:a) frakcja od 0,5 mm do 2,00 mm,b) ilość: 5 worków pakowanych po 20 kg.2) Pachołka drogowego (ostrzegawczego) odblaskowego o poniższych parametrach:a) wymiary: 45-55 cm, b) materiał: elastyczny PCV (stożek),c) kolor pomarańczowy lub czerwony z pasami odblaskowymi wokół stożka (minimum 2 pasy o minimalnej wysokości 10 cm każdy),d) podstawa wykonana z miękkiej gumy (dodatkowo obciążona aby pachołek stał na wyznaczonym miejscu nawet po przypadkowym potrąceniu),e) waga minimalna 1,5 kg,f) ilość: 54 sztuk.3) Soli drogowej o poniższych parametrach:a) produkt sypki, krystaliczny, biały lub szary,b) zawartość NaCl min. 90%,c) zawierająca substancje antyzbrylającą,d) ilość: 13 worków pakowanych po 20 kg. 4) Farby drogowej akrylowej o poniższych parametrach:a) kolor: niebieski (RAL 5015) b) przeznaczona do znakowania poziomego na podłożu asfaltowym lub betonowym (miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych),c) odporna na ścieranie,d) wysoka widoczność w dzień i w nocy,e) szybko schnąca (czas schnięcia 11 min. przy 10 st. C i 67% wilgotności),f) ilość: 40 litrów (2 opakowania po 20l),5) Taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej o poniższych parametrach:a) wymiary- szerokość 80 mm, długość rolki 100 m,b) grubość taśmy 40-50 um,c) kolor taśmy biały,d) pasy pod kątem 45o o równej szerokości,e) materiał- folia z PE,f) szerokość pojedynczego pasa ma zawierać się w zakresie od 5 do 15 cm,g) kolor czerwonych pasów nie może ulegać ścieraniu i nie może pozostawiać barwnika na rękach podczas używania,h) ilość: 1020 rolek.6) Słupka betonowego zaporowego o poniższych parametrach:a) wysokość (cm) 80-100,b) średnica górna (cm) 20-30,c) średnica dolna (cm) 35-45,d) waga około (kg): 100,e) materiał: kamień płukany,f) kolorystyka: kamień rzeczny, g) ilość: 60 sztuk. 7) Blokady parkingowej o poniższych parametrach:a) materiał: wykonana z profilu i rury stalowej ocynkowana i lakierowana proszkowo, odporna na korozje, w czerwone paski z foli odblaskowej,b) TYP: Litera U, c) wysokość (cm) : 60-70, d) szerokość (cm): 35-45,e) mocowanie: do podłoża, wyposażone w kotwy stalowe,f) wyposażona w odbój gumowy zapobiegający uszkodzeniu blokady, g) wyposażona: kłódka z kluczem (sposób zamknięcia),h) ilość: 15 sztuk.8) Odbojnicy parkingowej na słup oświetleniowy o poniższych parametrach:a) wysokość 900-1000 mm (licząc od podłoża),b) średnica 60,3 mm,c) wymiar 500x500 mm,d) grubość stopy 6-8 mm,e) kolorystyka: żółto-czarna, ocynkowana ogniowo, możliwe lakierowanie według RAL, f) montaż nawierzchniowy,g) grubość powłoki min 60 um,h) wytrzymałość temperaturowa -56 st. C,i) wyposażona w 4 otwory montażowe o średnicy 10mm (wraz z elementami mocującymi) w każdej stopie montażowej,j) konstrukcja dwudzielna, która umożliwia montaż przy istniejących już słupach oświetleniowych,k) ilość 6 sztuk. 6. Druga część zamówienia obejmuje dostawę: 1) Znak informacyjny ,,GDY ..." o poniższych parametrach:a) wymiary: wys. 75cm x szer. 60cm,b) treść naniesiona na folię nie odblaskową,c) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku,f) ilość: 16 sztuk.2) Znak informacyjny ,,Nagły uskok" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-3 ,,Nagły uskok",b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.3) Znak informacyjny ,,Pale" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-4 ,,Pale",b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.4) Znak informacyjny ,,Doskonała jakość wody w kąpielisku" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476), b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 1 sztuka.5) Znak informacyjny ,,Dobra jakość wody w kąpielisku" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476),b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 1 sztuka.6) Znak informacyjny ,,Dostateczna jakość wody w kąpielisku" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476),b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 1 sztuka.7) Znak ,,Kąpiel zabroniona" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-1 ,,Kąpiel zabroniona",b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.8) Znak ,,Kąpiel zabroniona - szlak żeglowny" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-2 ,,Kąpiel zabroniona- szlak żeglowny",b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.9) Znak ,,Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak B-2 ,,Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi",b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.10) Znak ,,Zakaz zatrzymywania się" o poniższych parametrach:a) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 170 nr 1393 z późn. zm.), znak B-36 ,,Zakaz zatrzymywania się"b) kształt okrągły o średnicy 40-45 cm,c) znak na blasze giętej ocynkowanej (grubość 1,25mm) z zaokrąglonymi krawędziami,d) tył znaku dodatkowo pomalowany proszkowo,e) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz),f) bez uchwytów mocujących do słupków,g) ilość: 5 sztuk.11) Znak ,,Zakaz wprowadzania psów" o poniższych parametrach:a) wymiary: wysokość 300-400 mm, szerokość 200-300 mm, b) materiał: lekkie i trwałe tworzywo PCV o grubości 2,5-3mm,c) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),d) zastosowanie na zewnątrz,e) mocowanie na opaskę zaciskową lub śruby fi 6 mm,f) ilość: 5 sztuk.12) Znak ,,Obiekt monitorowany" zgodnie z przepisami RODO o poniższych parametrach:a) wymiary: wysokość 150-250 mm, szerokość 300-350 mm, b) materiał: trwałe tworzywo PCV o grubości 2-3mm,c) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),d) zastosowanie na zewnątrz,e) ilość: 5 sztuk.13) Znak ,,Regulamin obiektu NSR" o poniższych parametrach:a) wymiary: wysokość 800-900 mm, szerokość 500-600 mm, b) materiał: blacha ocynkowana, z tyłu malowana proszkowo, o grubości od 0,6-0,8mm,c) naniesiony trwały nadruk odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),d) ilość: 2 sztuki,e) treść regulaminu zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy.7. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości produktów, o których mowa w ust. 5 i 6.8. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.9. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 5 realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie.10. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 6 zostanie zrealizowany jednorazowo, nie później niż do dnia 01 czerwca 2019 r.11. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia dla I części zamówienia:1) dostawy przedmiotu zamówienia o których mowa w ust. 5 pkt. 1)-8) realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia złożonego przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem lub faksem/. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarcza w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do:a) hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), 2) - 4 szt., 3) - 6 worków, 4) - 20 litrów (1 op.), 5) - 20 rolek,b) siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 2) - 50 szt., oraz 5) - 1000 rolek,c) Ośrodek Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 3) - 7 worków oraz 4) - 20 litrów (1 op.),d) Stadion Miejski przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 6), 7) oraz 8).2) Zamawiający każdorazowo dokona odbioru dostarczonej partii towaru,3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni tj. 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30,5) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy,6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru.12. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia:1) dostawa przedmiotu zamówienia z wykonanym nadrukiem zgodnie z przekazanym projektem lub właściwym Rozporządzeniem, o których mowa w ust. 6 pkt. 1)-13) zrealizowana będzie w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia i przekazania projektu lub wskazania właściwego znaku z Rozporządzenia przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną potwierdzonego mailem lub faksem przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do:a) przystani jachtowej Marina Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 1)-9),b) Narodowy Stadion Rugby przy ul. Górskiego 10 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 10)-13).2) Zamawiający dokona odbioru dostarczonego towaru,3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni tj. 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30,5) wykaz osób upoważnionych do złożenia zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisania i odbioru faktury w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy,6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony od daty dostawy towaru.13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.15. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub obie części zamówienia.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.19. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

  II.5) Główny kod CPV: 34920000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  31523200-0
  34928110-2
  34928450-7
  14211000-3
  34927100-2
  34928472-7
  79823000-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji I części zamówienia: od dnia podpisania umowy do całkowitego wykorzystania przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019 roku.2. Termin realizacji II części zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do 15.06.2019 roku.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) w przypadku I części zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tj. polegające na dostawie wyposażenia drogowego na kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł brutto (dostawa mogła być realizowana sukcesywnie), wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,b) w przypadku II części zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tj. polegające na dostawie znaków/tablic służących do oznakowania terenów lub/i obiektów na kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł brutto (dostawa mogła być realizowana sukcesywnie), wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust.1 i 5 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (dla I części zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SIWZ,dla II części zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SIWZ).3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu:a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii,b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii,4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1) i 2), b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo:b1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;b3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;b4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4).2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) - w oryginale.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług,7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-19, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia drogowego w postaci sprzętu drogowego.2. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę:1) Piasku antypoślizgowego z solą o poniższych parametrach:a) frakcja od 0,5 mm do 2,00 mm,b) ilość: 5 worków pakowanych po 20 kg.2) Pachołka drogowego (ostrzegawczego) odblaskowego o poniższych parametrach:a) wymiary: 45-55 cm, b) materiał: elastyczny PCV (stożek),c) kolor pomarańczowy lub czerwony z pasami odblaskowymi wokół stożka (minimum 2 pasy o minimalnej wysokości 10 cm każdy),d) podstawa wykonana z miękkiej gumy (dodatkowo obciążona aby pachołek stał na wyznaczonym miejscu nawet po przypadkowym potrąceniu),e) waga minimalna 1,5 kg,f) ilość: 54 sztuk.3) Soli drogowej o poniższych parametrach:a) produkt sypki, krystaliczny, biały lub szary,b) zawartość NaCl min. 90%,c) zawierająca substancje antyzbrylającą,d) ilość: 13 worków pakowanych po 20 kg. 4) Farby drogowej akrylowej o poniższych parametrach:a) kolor: niebieski (RAL 5015) b) przeznaczona do znakowania poziomego na podłożu asfaltowym lub betonowym (miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych),c) odporna na ścieranie,d) wysoka widoczność w dzień i w nocy,e) szybko schnąca (czas schnięcia 11 min. przy 10 st. C i 67% wilgotności),f) ilość: 40 litrów (2 opakowania po 20l),5) Taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej o poniższych parametrach:a) wymiary- szerokość 80 mm, długość rolki 100 m,b) grubość taśmy 40-50 um,c) kolor taśmy biały,d) pasy pod kątem 45o o równej szerokości,e) materiał- folia z PE,f) szerokość pojedynczego pasa ma zawierać się w zakresie od 5 do 15 cm,g) kolor czerwonych pasów nie może ulegać ścieraniu i nie może pozostawiać barwnika na rękach podczas używania,h) ilość: 1020 rolek.6) Słupka betonowego zaporowego o poniższych parametrach:a) wysokość (cm) 80-100,b) średnica górna (cm) 20-30,c) średnica dolna (cm) 35-45,d) waga około (kg): 100,e) materiał: kamień płukany,f) kolorystyka: kamień rzeczny, g) ilość: 60 sztuk. 7) Blokady parkingowej o poniższych parametrach:a) materiał: wykonana z profilu i rury stalowej ocynkowana i lakierowana proszkowo, odporna na korozje, w czerwone paski z foli odblaskowej,b) TYP: Litera U, c) wysokość (cm) : 60-70, d) szerokość (cm): 35-45,e) mocowanie: do podłoża, wyposażone w kotwy stalowe,f) wyposażona w odbój gumowy zapobiegający uszkodzeniu blokady, g) wyposażona: kłódka z kluczem (sposób zamknięcia),h) ilość: 15 sztuk.8) Odbojnicy parkingowej na słup oświetleniowy o poniższych parametrach:a) wysokość 900-1000 mm (licząc od podłoża),b) średnica 60,3 mm,c) wymiar 500x500 mm,d) grubość stopy 6-8 mm,e) kolorystyka: żółto-czarna, ocynkowana ogniowo, możliwe lakierowanie według RAL, f) montaż nawierzchniowy,g) grubość powłoki min 60 um,h) wytrzymałość temperaturowa -56 st. C,i) wyposażona w 4 otwory montażowe o średnicy 10mm (wraz z elementami mocującymi) w każdej stopie montażowej,j) konstrukcja dwudzielna, która umożliwia montaż przy istniejących już słupach oświetleniowych,k) ilość 6 sztuk. 3. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia dla I części zamówienia:1) dostawy przedmiotu zamówienia o których mowa w ust. 5 pkt. 1)-8) realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia złożonego przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem lub faksem/. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarcza w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do:a) hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), 2) - 4 szt., 3) - 6 worków, 4) - 20 litrów (1 op.), 5) - 20 rolek,b) siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 2) - 50 szt., oraz 5) - 1000 rolek,c) Ośrodek Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 3) - 7 worków oraz 4) - 20 litrów (1 op.),d) Stadion Miejski przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 6), 7) oraz 8).2) Zamawiający każdorazowo dokona odbioru dostarczonej partii towaru,3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni tj. 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30,5) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy,6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34920000-2, 34928110-2, 34928450-7, 14211000-3, 34927100-2, 79823000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Termin dostawy zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Druga część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia drogowego w postaci trwałych znaków informacyjnych.2. Druga część zamówienia obejmuje dostawę: 1) Znak informacyjny ,,GDY ..." o poniższych parametrach:a) wymiary: wys. 75cm x szer. 60cm,b) treść naniesiona na folię nie odblaskową,c) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku,f) ilość: 16 sztuk.2) Znak informacyjny ,,Nagły uskok" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-3 ,,Nagły uskok",b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.3) Znak informacyjny ,,Pale" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-4 ,,Pale",b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.4) Znak informacyjny ,,Doskonała jakość wody w kąpielisku" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476), b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 1 sztuka.5) Znak informacyjny ,,Dobra jakość wody w kąpielisku" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476),b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 1 sztuka.6) Znak informacyjny ,,Dostateczna jakość wody w kąpielisku" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476),b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 1 sztuka.7) Znak ,,Kąpiel zabroniona" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-1 ,,Kąpiel zabroniona",b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.8) Znak ,,Kąpiel zabroniona - szlak żeglowny" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-2 ,,Kąpiel zabroniona- szlak żeglowny",b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.9) Znak ,,Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi" o poniższych parametrach:a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak B-2 ,,Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi",b) kształt okrągły o średnicy 40 cm,c) treść naniesiona na folię odblaskową,d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami,e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka,f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca,g) ilość: 2 sztuki.10) Znak ,,Zakaz zatrzymywania się" o poniższych parametrach:a) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 170 nr 1393 z późn. zm.), znak B-36 ,,Zakaz zatrzymywania się"b) kształt okrągły o średnicy 40-45 cm,c) znak na blasze giętej ocynkowanej (grubość 1,25mm) z zaokrąglonymi krawędziami,d) tył znaku dodatkowo pomalowany proszkowo,e) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz),f) bez uchwytów mocujących do słupków,g) ilość: 5 sztuk.11) Znak ,,Zakaz wprowadzania psów" o poniższych parametrach:a) wymiary: wysokość 300-400 mm, szerokość 200-300 mm, b) materiał: lekkie i trwałe tworzywo PCV o grubości 2,5-3mm,c) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),d) zastosowanie na zewnątrz,e) mocowanie na opaskę zaciskową lub śruby fi 6 mm,f) ilość: 5 sztuk.12) Znak ,,Obiekt monitorowany" zgodnie z przepisami RODO o poniższych parametrach:a) wymiary: wysokość 150-250 mm, szerokość 300-350 mm, b) materiał: trwałe tworzywo PCV o grubości 2-3mm,c) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),d) zastosowanie na zewnątrz,e) ilość: 5 sztuk.13) Znak ,,Regulamin obiektu NSR" o poniższych parametrach:a) wymiary: wysokość 800-900 mm, szerokość 500-600 mm, b) materiał: blacha ocynkowana, z tyłu malowana proszkowo, o grubości od 0,6-0,8mm,c) naniesiony trwały nadruk odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr),d) ilość: 2 sztuki,e) treść regulaminu zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy.3. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia:1) dostawa przedmiotu zamówienia z wykonanym nadrukiem zgodnie z przekazanym projektem lub właściwym Rozporządzeniem, o których mowa w ust. 6 pkt. 1)-13) zrealizowana będzie w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia i przekazania projektu lub wskazania właściwego znaku z Rozporządzenia przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną potwierdzonego mailem lub faksem przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do:a) przystani jachtowej Marina Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 1)-9),b) Narodowy Stadion Rugby przy ul. Górskiego 10 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 10)-13).2) Zamawiający dokona odbioru dostarczonego towaru,3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni tj. 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30,5) wykaz osób upoważnionych do złożenia zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisania i odbioru faktury w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy,6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony od daty dostawy towaru.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34920000-2, 31523200-0, 34928472-7, 79823000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Termin dostawy zamówienia z wykonanym nadrukiem40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gdyńskie Centrum Sportu
  81-538 Gdynia, Olimpijska 5/9
  tel.: +48586223574
  fax.: +48586223574
  email: Wyślij email
  http://www.gdyniasport.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29436 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.