google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.06.2019
  1 USD
  3.8104
  0.0007
  1 EUR
  4.2673
  0.0042
  1 CHF
  3.8157
  0.0058
  1 GBP
  4.7888
  0.0152
  1 RUB
  0.0596
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda etap I - dostawa materiałów budowlanych
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-04-11

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 533619-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

  Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz: Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda etap I - dostawa materiałów budowlanych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego  21 , 63-900  Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.
  Adres strony internetowej (URL): www.rawicz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.rawicz.pl (zakładka: zamówienia publiczne)


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.rawicz.pl (zakładka: zamówienia publiczne)


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisaną własnoręcznym podpisem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w zamkniętej oznaczonej kopercie, zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.
  Adres:
  Zamawiającego: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (pokój nr 6 - sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda etap I - dostawa materiałów budowlanych
  Numer referencyjny: BZPF.2710.12.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie wszystkich części
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  4


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa betonu, materiałów budowlanych, piasku i kruszywa oraz stolarki okiennej i drzwiowej, w ilościach i o rodzaju asortymentu określonego w zestawieniach materiałowych stanowiącym załączniki nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ, niezbędnych do budowy remizy strażackiej w Ugodzie w stanie surowym zamkniętym, realizowanym w ramach zadania inwestycyjnego określonego w uchwale budżetowej pn. ,,Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda", zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na cztery części. Wobec tego dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej określone części:Część 1 zamówienia obejmuję dostawę betonu w ilości 20m3, Część 2 zamówienia obejmuję dostawę materiałów budowlanych w szczególności: bloczki betonowe, bloczki z betonu komórkowego, nadproża, papa, folia, klej, lepik, kształtki, płyty z polistyrenu, pręty, rury PVC, zaprawa klejowa i cementowa, sucha zaprawa szpachlowa, gips, emulsja izolacyjna, gwoździe, dyble stalowe, pręty, itp. materiały. Część 3 zamówienia obejmuje dostawę piasku i kruszywa w ilości 52 m3.Część 4 zamówienia obejmuje dostawę bramy, 2 drzwi oraz 7 okien. 3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ tj. dla części 1 zamówienia - w załączniku nr 5a, dla części 2 zamówienia - w załączniku nr 5b, dla części 3 zamówienia - w załączniku nr 5c, dla części 4 zamówienia - w załączniku nr 5d. Zestawienie materiałowe zawarte ww. załącznikach zawiera przewidywane ilości i rodzaj materiałów potrzebne do realizacji zamówienia. 3. Zamówione materiały dla części 1,2,3 i części 4 zamówienia będą dostarczane przez wybranego wykonawcę na plac budowy sukcesywnie, wg przekazanego przez Zamawiającego zapotrzebowania zawierającego ilość, termin dostawy i rodzaj materiałów, przy czym wyznaczony przez Zamawiającego termin dostawy wynosić będzie co najmniej 5 dni roboczych (sobota traktowana jest jako dzień roboczy). Po otrzymaniu zamówienia, na co najmniej jeden dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy, Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić termin dostawy. Zamówienia jak i potwierdzenia przyjęcia zamówienia mogą być składane pisemnie, telefonicznie lub drogą mailową. Wykonawca dostarczy zamówione materiały własnym transportem na wskazane przez Zamawiającego miejsce. Przekazane materiały budowlane muszą gwarantować wysoką jakość (gat.I), być fabrycznie nowe, bez wad, znajdować się w opakowaniach producenta (za wyjątkiem materiałów kupowanych w ilościach mniejszych niż opakowanie producenta lub materiałów bez opakowań). 4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw dla części 1, 2, 3 i 4 z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy PZP. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw betonu, materiałów budowlanych, piasku, kruszywa oraz stolarki drzwiowej i okiennej na warunkach zawartej umowy o kolejne 50% zamówienia podstawowego (dla każdej części). Zaistnienie okoliczności, o której mowa wyżej, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy dla każdej części zamówienia oddzielnie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia potrzeby zwiększenia zapotrzebowania na dostawę materiałów wskazanych w załącznikach nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania robót wynikających z realizacji zadania. Do rozliczenia dostaw w ramach prawa opcji będą stosowane ceny wynikające z kalkulacji cenowej wykonawcy do zamówienia podstawowego. W przypadku braku ww. cen zastosowane zostaną wynegocjowane z Wykonawcą ceny. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 5. Wykonawca przy realizacji sukcesywnych dostaw, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do:1) dostarczania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266) gwarantujących wysoką jakość (gat.I), fabrycznie nowych bez jakichkolwiek wad i usterek, posiadających wymagane atesty i certyfikaty itd.;2) terminowego dostarczania materiałów w ilościach i wg asortymentu przewidzianego w zamówieniu,3) zapewnienia załadunku, rozładunku oraz transportu zamówionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 4) ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania dostaw związanych z przedmiotem zamówienia jak również za odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny;5) udzielenia gwarancji jakości na dostarczane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 24 - 36 miesięcy), ujawnione wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, kalkulacji cenowej opracowanej w oparciu o zestawienie materiałowe zawarte w załączniku nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ, w wersji papierowej i elektronicznej na bazie której została skalkulowania cena oferty.

  II.5) Główny kod CPV: 44111000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44114000-2
  14211000-3
  44111600-7
  44111800-9
  44112700-5
  44163000-0
  44170000-2
  44190000-8
  44221000-5
  44221300-8
  44332000-6
  14212200-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczanych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu tych produktów. 2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach na warunkach i przy zastosowaniu cen nie wyższych niż określone w kalkulacji cenowej do umowy podstawowej. W przypadku braku ww. cen zastosowane zostaną ceny wynegocjowane.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia samodzielnie), zgodnie załącznikiem nr 3 do SIWZ, (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą, z zastrzeżeniem jego aktualizacji tj. wymogu informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  nie dotyczy
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej podane dokumenty: a) wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) (załącznik nr 1 do SIWZ),b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza, c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie załącznikiem nr 3 do SIWZ, (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą, z zastrzeżeniem jego aktualizacji tj. wymogu informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji jakości40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:a) odstąpienia od realizacji części dostaw lub potrzeby wykonania dostaw dodatkowych (w tym prawo opcji) zamiennych i podobnych, b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za dostawy wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.Do rozliczenia dostaw, o których mowa w lit. a będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kalkulacji cenowej o której mowa w § 2 ust. 2 umowy. W przypadku braku ww. cen zastosowane zostaną wynegocjowane z Wykonawcą ceny. 2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,b) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie dostaw, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia dostaw z uwagi na warunki atmosferyczne,c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:- wstrzymania robót przez Zamawiającego,- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcyprzy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertą, prowadzenia dostaw lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,e) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę,4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy,b) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy,c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),d) zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy,e) zmiany warunków płatności, w zakresie częstotliwości wystawiania faktur częściowych oraz wysokości zaawansowania robót, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót nieobjętych umową podstawową,f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.g) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych,h) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-18, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawa betonu
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje dostawę betonu w ilości 20m3, zgodnie z szczegółowym zestawieniem w zakresie ilości i klasy betonu podanym w załączniku nr 5a do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44114000-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-05-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji jakości40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa materiałów budowlanych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje dostawę materiałów budowlanych w szczególności: bloczki betonowe, bloczki z betonu komórkowego, nadproża, papa, folia, klej, lepik, kształtki, płyty z polistyrenu, pręty, rury PVC, zaprawa klejowa i cementowa, sucha zaprawa szpachlowa, gips, emulsja izolacyjna, gwoździe, dyble stalowe, pręty itp., zgodnie z szczegółowym zestawieniem w zakresie ilości i rodzaju materiału podanym w załączniku nr 5b do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44111600-7, 44111800-9, 44112700-5, 44163000-0, 44170000-2, 44190000-8, 44332000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-05-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji jakości40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Dostawa piasku i kruszywa
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienia obejmuje dostawę piasku i kruszywa w ilości 52 m3, zgodnie z szczegółowym zestawieniem w zakresie ilości i rodzaju materiału podanym w załączniku nr 5c do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3, 14212200-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-05-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji jakości40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje dostawę bramy, 2 drzwi oraz 7 okien , zgodnie z szczegółowym zestawieniem w zakresie ilości i rodzaju materiału podanym w załączniku nr 5d do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44221300-8, 44221000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-05-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji jakości40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
  63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego 21
  tel.: 65 5465400
  fax.: 65 5464167
  email: Wyślij email
  http://www.rawicz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29368 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.