google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 17.05.2019
  1 USD
  3.8545
  0.0286
  1 EUR
  4.3072
  0.0143
  1 CHF
  3.8196
  0.0244
  1 GBP
  4.9273
  0.0161
  1 RUB
  0.0597
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 Etap II
  • Region: świętokrzyskie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 523962-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica - Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 - Etap II
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, krajowy numer identyfikacyjny 12757400000000, ul. ul. Jagiellońska  72 , 25-602  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, e-mail Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl, faks 041 347-04-70.
  Adres strony internetowej (URL): www.szdw.kielce.com.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  Platforma Zamówień Publicznych: https://szdwkielce. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  Platforma Zamówień Publicznych: https://szdwkielce. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i oznaczonej kopercie, zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ
  Adres:
  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica - Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 - Etap II
  Numer referencyjny: 10/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica - Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 - Etap II.Zakres robót budowlanych:1.1. Zakres robót budowlanych - część drogowa :1) Odcinek 7+700 do 7+900 przejście z przekroju jednostronnego prawostronnego 5% na przekroju jednostronny prawostronny 2% - wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z pkt. 3.1 Dokumentacji technicznej (skróconej) - wykonanie podbudowy z MCAS przy doziarnieniu 70% na szerokości 8,00 m, wykonanie warstwy wiążącej na szerokości 7,12 m, wykon. warstwy ścieralnej na szerokości 7,0 m,- ścinka istniejącego pobocza gr. 15cm,- odmulenie rowu strona lewa i prawa,- budowa zjazdów do posesji- budowa chodnika szerokości 2 m - krawężnik 20x30x100, obrzeże 8x30x100, kostka Behaton gr. 8 cm w km 7+630 do 7+900 strona lewa;2) Odcinek 7+900 do 8+000 przejście z przekroju jednostronnego prawostronnego 2% na przekroju jednostronny lewostronny 5% ? wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z pkt. 3.1 Dokumentacji technicznej (skróconej) - wykonanie podbudowy z MCAS przy doziarnieniu 70% na szerokości 8,00m, wykonanie warstwy wiążącej na szerokości 7,12m, wykon. warstwy ścieralnej na szerokości 7,0 m,? ścinka istniejącego pobocza gr. 15cm,? odmulenie rowu strona lewa i prawa,? budowa zjazdów do posesji? budowa ścieku przykrawężnikowego z czterech rzędów kostki na podbudowie betonowej w km 7+900 do 8+000 strona prawa o szerokości 0,40 m,? budowa chodnika szerokości 2 m - krawężnik 20x30x100, obrzeże 8x30x100, kostka Behaton gr. 8 cm w km 7+900 do 8+000 strona lewa;? przebudowa skrzyżowania w km 7+970 poprzez wyrównanie tarczy skrzyżowania warstwą wiążącą z AC 16W i warstwa ścieralną z SMA 11S? budowa 1szt studni fi 2000 na istniejącym przepuście fi 600 i przykanalika oraz 2 szt. wpustów ulicznych;3) Odcinek 8+000 do 8+480 przejście z przekroju jednostronnego lewostronnego 5% na przekrój jednostronny prawostronny 2%- wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z pkt. 3.1 Dokumentacji technicznej (skróconej) - wykonanie podbudowy z MCAS przy doziarnieniu 60% na szerokości 7,5 m, wykonanie warstwy wiążącej na szerokości 6,62 m, wykon. warstwy ścieralnej na szerokości 6,5 m,- ścinka istniejącego pobocza gr. 15 cm,- odmulenie rowu strona prawa,- budowa zjazdów,- budowa rowu krytego z korytka betonowego o wymiarach >= 56x38 po stronie lewej wraz z pokrywką na zjazdach do posesji;- budowa chodnika szerokości 2 m - krawężnik 20x30x100, obrzeże 8x30x100, kostka Behaton gr. 8 cm w km 6+550 do 7+540 strona prawa.4) Odcinek 8+400 do 8+520 przejście z przekroju jednostronnego prawostronnego 2% na przekrój daszkowy 2%- wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z pkt. 3.1 Dokumentacji technicznej (skróconej) - wykonanie podbudowy z MCAS przy doziarnieniu 70% na szerokości 8,00 m, wykonanie warstwy wiążącej na szerokości 7,12 m, wyk. warstwy ścieralnej na szerokości 7,00 m,- ścinka istniejącego pobocza gr. 15 cm,- odmulenie rowu strona prawa,- budowa zjazdów,- przebudowa skrzyżowania w km 8+518 poprzez wyrównanie tarczy skrzyżowania warstwą wiążącą z AC 16W i warstwa ścieralną z SMA 11S,- budowa chodnika szerokości 2 m - krawężnik 20x30x100, obrzeże 8x30x100, kostka Behaton gr. 8 cm w km 8+400 do 8+520 strona lewa i prawa,- budowa odcinka rowu krytego 50 m po stronie lewej w km 8+480 do 8+520 wraz z 4 szt. studni fi 2000 i przykanalikiem z 4 szt. wpustów ulicznych;- budowa odcinka rowu krytego 50m po stronie prawej w km 8+480 do 8+520 wraz z 4 szt. studni fi 2000 i przykanalikiem z 4 szt. wpustów ulicznych;- budowa ścieku przykrawężnikowego z czterech rzędów kostki na podbudowie betonowej w km 8+900 do 8+000 strona prawa o szerokości 0,40 m.1.1.2. Technologia wykonania warstw konstrukcyjnych:- odhumusowanie powierzchni skarp i przeciwskarp istniejących rowów,- ścinka istniejącego pobocza obustronnie na głębokość 15 cm,- wykonanie podbudowy MCAS w technologii recyklingu na głębokość 29 cm. Poprzez frezowanie odciążające wraz z rozłożeniem frezu na projektowaną szerokość, doziarnienie mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-31,5, dozowanie składników zgodnie z receptą, recykling na głębokość 29 cm, - wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W gr. 8 cm- wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4 cm1.2. Zakres robót budowlanych dla obiektów inżynierskichRoboty będą polegać na przebudowie istniejących przepustów :- 7+978 - rurowy o śr. 0,60 m,- 8+509 - ramowy o wym. 1,10 m,- 8+513 - ramowy o wym. 1,10 m.Zakres robót dotyczy głównie odmulenia części przelotowych przepustów zamulonych w około 80%. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Dokumentację Techniczną (skróconą), zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym i umową.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45231000-5
  45111200-0
  45233300-2
  45233100-0
  45233000-9
  45221100-3
  45112730-1
  45233280-5
  45233221-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-10-15

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiedni Potencjał kadrowy:Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji Kierownika Budowy. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi klasy minimum G o długości odcinka minimum 1 km. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiednie Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum G o wartości zrealizowanych robót minimum 1 000 000,00 zł brutto.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub zcentralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisywymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP; W przypadku wskazania przez Wykonawcędostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 1. a) w formie elektronicznej podokreślonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcęoświadczenia i dokumenty. b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert - forma dokumentu kopia poświadczona zazgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na wezwanie zamawiającego prześledokumenty w formie elektronicznej poprzez Platformę Zamówień Publicznych, zaś oryginaływ formie pisemnej pod rygorem nieważności drogą pocztową lub kurierem; - Zamawiającyżąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów nazasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tychpodmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1. a) i b). 1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, októrych mowa w punkcie 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jegolikwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, wprzypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty, o którychmowa w pkt. 1.1. lit. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert. 1.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, niewydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. lit. a) i b) , zastępuje się je dokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejscezamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wpkt. 1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert. 1.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wodniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1. b), składa dokument, o którym mowaw pkt. 1.1. b), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21. Jeżeli w kraju, wktórym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takichdokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonymprzed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu miejsce zamieszkania tej osoby.Dokument, o którym mowa w pkt. 1.3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4. W przypadku wątpliwości co do treścidokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lubmiejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnychinformacji dotyczących tego dokumentu

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymokresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, narzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy teroboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robotyzostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -Załącznik nr 9 ,,Wykaz robót budowlanych"- forma dokumentu oryginał, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - innedokumenty - forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałemprzez Wykonawcę. Wykonawca na wezwanie zamawiającego prześle dokumenty w formieelektronicznej poprzez Platformę Zamówień Publicznych, zaś oryginały w formie pisemnejpod rygorem nieważności drogą pocztową lub kurierem; b) Wykaz osób, skierowanych przezWykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zakierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 8 ,,Potencjał kadrowy"- forma dokumentu oryginał, Wykonawca na wezwanie zamawiającego prześle dokumenty wformie elektronicznej poprzez Platformę Zamówień Publicznych, zaś oryginały w formiepisemnej pod rygorem nieważności drogą pocztową lub kurierem; 2) Jeżeli wykaz,oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwościZamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzeczktórego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnićZamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 7 doSIWZ - forma dokumentu oryginał
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 24 000,00 zł, przed upływem terminu składania ofert.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  gwarancja40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności, w szczególności przyznające prawo do jej zmiany uznawane będą: 2.1. Zmiany technologii wykonania danego za?kresu robót określonego w dokumentacji technicznej (projektowej), pod warunkiem, iż nie spo?wodują one obniżenia jakości wykona?nia zamówienia. Zmiany te muszą zostać spowodowane uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji in?westycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na skró?cenie czasu realizacji robót, zmniejsze?nie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, c) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. 2.2. Zmiany będące konsekwencją zastoso?wania innej technologii, w szczególno?ści zmiana terminu realizacji zamówienia i wynagrodzenia umownego w niezbędnym za?kresie i jeśli będzie to konieczne i uza?sadnione. 2.3. Rozliczenie zmian technologicznych wy?mienionych w ust. l będzie możliwe po wykonaniu przez Wykonawcę, zaakcep?towanego przez Zamawiającego, koszto?rysu różnicowego, wykonanego zgodnie z następującymi założeniami: a) Wykonawca wyliczy cenę prac, jaką należałoby przyjąć przy zastosowaniu technologii, która miała być pierwot?nie zastosowana; b) Wykonawca wyliczy cenę prac, jaką na?leży przyjąć przy zastosowaniu techno?logii zamiennej; c) Wykonawca wyliczy różnicę między ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww. cen wykonania prac w technologii pierwotnej i zamiennej na podstawie następujących założeń: - Wykonawca przyjmie ceny jednost?kowe robót, technologii nie większe niż średnie ceny zawarte w zeszy?tach SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, - Wykonawca przyjmie jako podsta?wę do określenia nakładów rzeczo?wych Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpo?wiednich pozycji w KNR-ach - Ka?talogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpo?wiednich pozycji w KNNR-ach dokonana zostanie wycena własna Wy?konawcy, podlegająca zatwierdzeniu przez Zamawiającego; d) kosztorys różnicowy należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawia?jący może wnieść uwagi i sugestie, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. 2.4. Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) zmian będących następstwem okolicz?ności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia nieznanych w dniu pod?pisania umowy, a w szczególności: - warunki atmosferyczne np. tj. opady atmosferyczne typu śnieg, deszcz przekraczające średnie opady w danym miesiącu o 30% w stosunku do średniej z ostatnich 3 lat dla danego miesiąca, - archeologiczne np. stwierdzenie stanowisk archeologicznych które nie są ujęte w programie ratowniczych badań archeologicznych bądź nie znajdują się w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Gminnego Rejestru Ochrony Zabytków, uzyskanie decyzji WUOZ o konieczności zbadania wykopalisk, stanowisk archeologicznych lub decyzji o zwiększeniu zakresu obszaru objętego koniecznością wykonania badań archeologicznych, - geologiczne np. występowanie zjawisk geologicznych w tym uskok, fałdowanie osuwisk itp. które w znaczący sposób zmieniają rozpoznanie geologiczne podłoża i powodują konieczność zmiany zastosowania rozwiązań projektowych posadowienia obiektu, - hydrologiczne np. występowanie zjawisk hydrologicznych które odbiegają od stwierdzonych na etapie projektowania dokumentacji jak np. niezinwentaryzowane warstwy wodonośne, występowanie napiętych zwierciadeł wód gruntowych, niekontrolowany dopływ wody np. źródła wód, - inne niezinwentaryzowane miejsca pochówku, przyłącza, instalacje, wysypiska śmieci. b) konieczności usunięcia błędów lub wpro?wadzenia zmian w dokumentacji projek?towej, jeżeli konieczność wprowa?dzenia zmian wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł prze-widzieć, c) konieczność wykonania robót dodatkowych, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp d) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, in?stalacji lub urządzeń obcych i koniecz?ności wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, e) zawieszenia robót przez Zamawiające?go z przyczyn niezależnych od Wyko?nawcy, f) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; h) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: - gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decy?zji administracyjnej, warunków tech?nicznych lub innego dokumentu nie?zbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie usta?wowo przewidzianym dla danej czyn?ności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub de?cyzji (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynności organów administracji publicznej lub instytucji prze?kraczający termin ustawowo przewi?dziany dla danej czynności), - gdy pomimo dochowania należytej sta?ranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorów sie?ci, innych podmiotów lub osób, któ?rych opinia lub zgoda będzie wyma?gana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności (prze-dłużenie terminu realizacji będzie do?puszczalne jedynie o okres trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty), - w przypadku wystąpienia nieprze?widywanych w dniu podpisywania niniejszej umowy kolizji z planowa?nymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne pod?mioty inwestycjami w zakresie nie?zbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w przypadku gdy wyko?nywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowa?nia robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy (przedłużenie terminu realizacji bę?dzie dopuszczalne jedynie o okres występowania kolizji uniemożliwia?jący prowadzenie prac), - niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania umowy konieczności prze?sunięcia terminu przekazania terenu budowy (przedłużenie terminu re?alizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres, o jaki nastąpiło przesunięcie). - zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku naturalnych i wytworzonych przez człowieka warunków fizycznych oraz innych fizycznych przeszkód np. inne niezinwentaryzowane miejsca pochówku, przyłącza, instalacje, wysypiska śmieci. 2.5. Zmiany wynagrodzenia za wykonanie za?mówienia w przypadku: - konieczności dokonania zmian, aktu?alizacji, korekt w dokumentacji projek?towej dokonane na etapie realizacji robót budowlanych mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia niezbędnych do realizacji zamówienia. 2.6. Zmiany niezbędne do prawidłowej reali?zacji zamówienia związane z: - koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; - zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy; - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-27, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602Kielce; - inspektorem ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Zarządzie DrógWojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce jest Pan Kazimierz Jagieła, kontakt:k.jagiela@szdw.kielce.com.pl, telefon 41 347-04-80 w.78 *; - Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986), dalej ,,ustawa Pzp"; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujecały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisachustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu doPani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawodo sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawodo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - * Wyjaśnienie:informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lubpodmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danychosobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowaćzmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołuoraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środkówochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 2. Doobowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególnościobowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, którychdane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakżeobowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i wzakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami(vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązekinformacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których daneprzekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie conajmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W związku z powyższymWykonawca w pkt. 11 rozdziału III formularza OFERTA, stanowiącym Załącznik nr 2 doSIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72
  tel.: 041 347-04-71,80,81,90,91
  fax.: 041 347-04-70
  email: Wyślij email
  http://www.szdw.kielce.com.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18942 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.