google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 17.05.2019
  1 USD
  3.8545
  0.0286
  1 EUR
  4.3072
  0.0143
  1 CHF
  3.8196
  0.0244
  1 GBP
  4.9273
  0.0161
  1 RUB
  0.0597
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa oświetlenia na terenie Gminy Żórawina
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-03-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 523214-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

  Gmina Żórawina: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Żórawina
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żórawina, krajowy numer identyfikacyjny 93193514100000, ul. ul. Kolejowa  6 , 55-020  Żórawina, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 165 157, e-mail przetargi@zorawina.pl, faks 717 234 900.
  Adres strony internetowej (URL): www.zorawina.bip.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.zorawina.bip.gov.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
  Adres:
  Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Żórawina
  Numer referencyjny: UG.IT.271.4.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Zadanie 1 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mędłów - ul. Dębowa - dz. Nr 107,2) Zadanie 2 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Żórawina - ul. Sportowa - dz. Nr 109/2, 110/2, 111/3, 112/5, 144/5, 328/2,3) Zadanie 3 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mnichowice - ul. Dębowa, Kasztanowa, Wierzbowa - dz. Nr 215, 217, 221, 123/16 - ETAP I4) Zadanie 4 - Budowa oświetlenia terenu przy boisku lekkoatletycznym w m. Żórawina - ul Kopernika - dz. Nr 131/1

  II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45316110-9
  45310000-3
  45316000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: o Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:o jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna co najmniej: : dla zadania nr 1 - 100 000,00 zł, dla zadania nr 2 - 100 000,00 zł, dla zadania nr 3 - 100 000,00 zł, zadanie nr 4 - 50 000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca wykaże , że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył : 1 zamówienie - dla zadania 1, 1 zamówienie - dla zadania 2, 1 zamówienie - dla zadania 3, 1 zamówienie - dla zadania 4 o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia tzn wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie linii oświetlenia drogowego w o wartości porównywalnej z wartością zamówienia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia. 2. Oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitalowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) Na wezwanie wykaz (Załącznik 5) wraz z referencjami lub innymi dokumentami innych zamawiających potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca winien wskazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum1 zamówienie - dla zadania 1, 1 zamówienie - dla zadania 2, 1 zamówienie - dla zadania 3, 1 zamówienie - dla zadania 4 o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia tzn wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie linii oświetlenia drogowego w o wartości porównywalnej z wartością zamówienia.a) Wykonawca w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku może wskazać, że przedmiotowe oświadczenia i/lub dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego lub są dostępne pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, o ile są aktualne.b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W wykazie wykonawca zobowiązany jest do podania rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania wykazanych robót oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wykaz wykonanych/ wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych). Dowodami, o których mowa powyżej są:o referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,o inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie tych dokumentów uzyskać. Treść dokumentów musi potwierdzać że roboty zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.2) Na wezwanie wykaz osób wraz z oświadczeniami (załącznik nr 7), które posiadają wymagane uprawnienia - Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenia potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje pracowników i dysponowanie ta osoba, tj.:o Kierownik Budowy,o Kierownik Robót Elektroenergetycznycho Wykonawca wykaże się, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- budowlanej wydane przed 11.07.2003 r.,Na wezwanie w celu potwierdzenia wiarygodności finansowej i ekonomicznej należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna co najmniej: 100 000,00 zł - dla zadania 1, 100 000,00 zł - dla zadania 2, 100 000,00 zł - dla zadania 3, 50 000,00 zł dla zadania 4.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:1) zadanie 1 - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)2) zadanie 2 - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)3) zadanie 3 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)4) zadanie 4 - brak wadiumWadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofertWadium powinno być wniesione w:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancji bankowej,4) gwarancji ubezpieczeniowej lub5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami).8.2Jeżeli wadium składane będzie w pieniądzu należy je przelać na konto Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich oddział Żórawina nr 67 9574 1028 2002 0013 0013 0004 z dopiskiem: ,,Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Żórawina - zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3 "- w terminie zapewniającym jego wpływ na ww. konto do czasu złożenia ofert. Dowód wpłaty wadium (potwierdzoną kserokopię) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach (gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe), winno być załączone wraz z ofertą ( w oddzielnej kopercie) z napisem WADIUM.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-25, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Mędłów - ul. Dębowa - dz. Nr 107
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie polega na budowie oświetlenia drogowego w technologii LED wzdłuż istniejących dróg gminnych.Wymagania w stosunku do opraw drogowych:o szczelność opraw min. IP65,o dwuczęściowy korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego pokrytego farbą proszkową,o szyba ze szkła hartowanego odpornego na udary mechaniczne i działanie promieni UV,o filtr umożliwiający wyrównywanie ciśnienia między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania nieczystości,o możliwość regulacji kąta oprawy w stosunku do płaszczyzny drogi,o budowa oprawy powinna pozwalać na wymianę układu optycznego, źródeł światła oraz modułu zasilającego bez konieczności demontażu całej oprawy,o panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianęo panel LED powinien stanowić integralną całość i nie może być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą połączeniami lutowanymi,o oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych,o dopuszczalne temperatury otoczenia od -30 °C do + 40 °C,o trwałość diod LED min.50 000 h,
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 45310000-3, 45316000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  pln
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Żórawina - ul. Sportowa - dz. Nr 109/2, 110/2, 111/3, 112/5, 144/5, 328/2
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie polega na budowie oświetlenia drogowego w technologii LED wzdłuż istniejących dróg gminnych.Wymagania w stosunku do opraw drogowych:o szczelność opraw min. IP65,o dwuczęściowy korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego pokrytego farbą proszkową,o szyba ze szkła hartowanego odpornego na udary mechaniczne i działanie promieni UV,o filtr umożliwiający wyrównywanie ciśnienia między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania nieczystości,o możliwość regulacji kąta oprawy w stosunku do płaszczyzny drogi,o budowa oprawy powinna pozwalać na wymianę układu optycznego, źródeł światła oraz modułu zasilającego bez konieczności demontażu całej oprawy,o panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianęo panel LED powinien stanowić integralną całość i nie może być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą połączeniami lutowanymi,o oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych,o dopuszczalne temperatury otoczenia od -30 °C do + 40 °C,o trwałość diod LED min.50 000 h,
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 45310000-3, 45316000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  pln
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Mnichowice - ul. Dębowa, Kasztanowa, Wierzbowa - dz. Nr 215, 217, 221, 123/16 - ETAP I
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie polega na budowie oświetlenia drogowego w technologii LED wzdłuż istniejących dróg gminnych.Wymagania w stosunku do opraw drogowych:o szczelność opraw min. IP65,o dwuczęściowy korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego pokrytego farbą proszkową,o szyba ze szkła hartowanego odpornego na udary mechaniczne i działanie promieni UV,o filtr umożliwiający wyrównywanie ciśnienia między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania nieczystości,o możliwość regulacji kąta oprawy w stosunku do płaszczyzny drogi,o budowa oprawy powinna pozwalać na wymianę układu optycznego, źródeł światła oraz modułu zasilającego bez konieczności demontażu całej oprawy,o panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianęo panel LED powinien stanowić integralną całość i nie może być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą połączeniami lutowanymi,o oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych,o dopuszczalne temperatury otoczenia od -30 °C do + 40 °C,o trwałość diod LED min.50 000 h,
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 45310000-3, 45316000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  pln
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Budowa oświetlenia terenu przy boisku lekkoatletycznym w m. Żórawina - ul Kopernika - dz. Nr 131/1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie polega na budowie oświetlenia w technologii LED:Wymagania w stosunku do opraw drogowych:o szczelność opraw min. IP65,o dwuczęściowy korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego pokrytego farbą proszkową,o szyba ze szkła hartowanego odpornego na udary mechaniczne i działanie promieni UV,o filtr umożliwiający wyrównywanie ciśnienia między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania nieczystości,o możliwość regulacji kąta oprawy w stosunku do płaszczyzny drogi,o budowa oprawy powinna pozwalać na wymianę układu optycznego, źródeł światła oraz modułu zasilającego bez konieczności demontażu całej oprawy,o panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianęo panel LED powinien stanowić integralną całość i nie może być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą połączeniami lutowanymi,o oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych,o dopuszczalne temperatury otoczenia od -30 °C do + 40 °C,o trwałość diod LED min.50 000 h,
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9, 45310000-3, 45316000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  pln
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gmina Żórawina
  55-020 Żórawina, ul. Kolejowa 6
  tel.: 713 165 157
  fax.: 717 234 900
  email: Wyślij email
  http://www.zorawina.bip.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17092 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.