google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory"
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-11-06

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 644358-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

  Gmina Somianka: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: ,,Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory"

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Tak


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Podmiot
  Gmina Somianka, Somianka Parcele 16b, 07203 Somianka
  Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07221 Brańszczyk
  Gmina Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07 217 Zatory

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Somianka, krajowy numer identyfikacyjny 550668090, ul. Somianka - Parcele  16 B , 07-203   Somianka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 741 87 90, e-mail somianka@somianka.pl, faks 29 741 87 14.
  Adres strony internetowej (URL): www.somianka.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  Zamawiający ustalili, że postępowanie w całości przeprowadzi Gmina Somianka. Zamówienie zostanie udzielone przez Gminę Somianka, w imieniu i na rzeczpozostałych Zamawiających.

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.ugsomianka.bip.org.pl/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.ugsomianka.bip.org.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  w siedzibie Zamawiającego - Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka, (pokój nr 14 - Sekretariat)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: ,,Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory"
  Numer referencyjny: Kz.272.24.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących instalacjifotowoltaicznych dla budynków instytucji publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jestzawarty w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  09331200-0
  71220000-6
  71320000-7
  45111200-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-20
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-05-20

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniająwarunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacjiekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lubzdolność kredytową w wysokości co najmniej 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: A. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegaćsię Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej izawodowej: 1) w zakresie doświadczenia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeliwykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej 2 (dwie) robotybudowlane polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych każda o wartości nie mniejszej niż100.000,00 złotych brutto, w tym co najmniej jedna robota w systemie ,,projektuj i buduj". Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki spełnijeden z Wykonawców samodzielnie lub Wykonawcy wykażą łącznie spełnienie warunków udziału wpostępowaniu. 3) w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacjizamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lubbędzie dysponował w składzie zespołu, wyznaczonego do wykonania niniejszego zamówienia, conajmniej następującymi osobami: 1) do wykonania dokumentacji projektowej: osobą posiadającąuprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa budowlanego w następujących specjalnościach i niżej wymienione doświadczenie zawodowe: a) osobą, która będzie pełnić funkcjęProjektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa budowlanego wspecjalności konstrukcyjno-budowlanej, brała udział w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacjiprojektowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych; b) osobą, która będzie pełnić funkcjęProjektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa budowlanego wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,która brała udział w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dotyczącychinstalacji fotowoltaicznych; 2) do wykonania robót budowlanych: a) osobą, która będzie pełnić funkcjęKierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowepolegające na montażu instalacji fotowoltaicznych; b) osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownikarobót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniłafunkcję kierownika budowy podczas co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących montażuinstalacji fotowoltaicznych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji, tj. jedna osoba może byćdedykowana przez Wykonawcę do pełnienia tylko jednej funkcji. Przez ww. uprawnienia budowlaneZamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 rokuPrawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu MinistraInfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlanewydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisówobowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o WolnymHandlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawyz dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014r., poz. 1946 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadająuprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyłykwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniusamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz -posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji ouznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o którychmowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów,inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, może zostać wezwany przez Zamawiającegodo złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji; 2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczeniewłaściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu; 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lubostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczeniewykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się ozamówienia publiczne; 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłatlokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące wykonawcy, podmiotówudostępniających zasoby oraz podwykonawców składa się w oryginale. I. Jeżeli wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, októrych mowa powyżej: a) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku brakutakiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lubadministracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; b) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - niezalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; II. dokumenty, o których mowa wpkt I lit. a oraz lit. b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 11 lit. b tiret pierwsze, powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; III. jeżeli w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, którejdokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I, zastępuje się je dokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionychdo jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lubmiejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt II stosuje się; IV. w przypadku wątpliwości co dotreści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczącychtego dokumentu; V. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wodniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którejdotyczy dokument wskazany w pkt. 2, składa dokument, o którym mowa w pkt I lit. a, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania maosoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się godokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym zewzględu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt II zdanie pierwsze stosuje się; VI. wprzypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający możezwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumentdotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, może zostać wezwany przez Zamawiającegodo złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty tezostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonanenależycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawabudowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów - inne dokumenty; (według załącznika nr 4 do SIWZ); 2) wykaz osób, skierowanychprzez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wedługzałącznika nr 5 do SIWZ); 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wokresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu; Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczącewykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców składa się w oryginale.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł(słownie: cztery tysiące złotych).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Długość okresu gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanekustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodyobu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zgodnie z przepisemart. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany Umowy wnastępującym zakresie (oraz na następujących warunkach): 1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wsytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takiesą korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;2) zmniejszenia zakresu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia zmiany okolicznościpowodującej, że: a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czegonie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniuwynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jestmożliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednimzmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 3) terminów realizacji (wynikających zHarmonogramu robót lub terminów realizacji poszczególnych Etapów) - Zamawiający przewidujemożliwość zmiany tych terminów: a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których niemożna było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanegopierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a wszczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie któregoWykonawca wykonuje Przedmiot Umowy; c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się koniecznośćwykonania robót lub prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia; d) wstrzymania realizacjiprojektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; e) skróceniaterminu realizacji za zgodą Zamawiającego; f) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego zprzyczyn niezależnych od Wykonawcy; 4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacjizmniejszenia zakresu realizacji robót; 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi wustawie Pzp; 6) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwawykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniumożliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzeniaWykonawcy, 7) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez koniecznościzwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 8) zmiany sposobu realizacji Umowy, jeżeli powstaniekonieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązańtechnicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji,gdy w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ naobniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp technicznotechnologicznynie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej; 9) zmiany sposoburealizacji Umowy, w razie konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innychrozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 10) zmianazakresu, sposobu lub terminu realizacji w przypadku zmian w innych, powiązanych z PrzedmiotemUmowy przedsięwzięciach, realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego,których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres,sposób lub terminy realizacji Przedmiotu Umowy; 11) zmiana zakresu, sposobu lub terminu realizacji wprzypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacjizamówienia; 12) zmiana zakresu, sposobu lub terminu realizacji, jeżeli taka zmiana wynika znieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły wtrakcie realizacji Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego; 13) zmianasposobu wykonania Przedmiotu Umowy uzasadniona przyczynami technicznymi leżącymi po stronieZamawiającego, w tym w przypadku wystąpienia zmian w infrastrukturze technicznej Zamawiającego;14) zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisówprawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lubzasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy. 15) zmiany terminu wykonania Umowy będącanastępstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przezprawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydaniaktórych są zobowiązane na mocy przepisów prawa; b) odmowa wydania przez organy administracjidecyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) koniecznościąuzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przyzawarciu umowy; d) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grupspołecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia wchwili zawierania Umowy. 4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmianywysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towaru iusług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lubwysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływna koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku zaistnienia przesłanekokreślonych w ust. 4, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającegoo dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest doprzedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności doprzedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmianyokreślone w ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa powyżej,do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy, pod rygorem utraty prawadochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym w celu udowodnieniawpływu zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przezWykonawcę. 6. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którymmowa w ust. 5, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albownosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpiądo negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dniadostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 7. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 5,Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopiidokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokościwynagrodzenia. 8. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne wykonawcy zuwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian zpostanowienia ust. 4.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-21, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Somianka
  07-203 Somianka, Somianka - Parcele 16 B
  tel.: 29 741 87 90
  fax.: 29 741 87 14
  email: Wyślij email
  http://www.somianka.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 277450 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.