google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na/w budynkach użyteczności publicznej dla projektu pt: Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2018-11-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 644433-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.

  Gmina Besko: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na/w budynkach użyteczności publicznej dla projektu pt: ,,Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Besko, krajowy numer identyfikacyjny 37044072600000, ul. ul. Podkarpacka  5 , 38524   Besko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 673 061, e-mail sr@besko.pl, faks 134 673 520.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.besko.biuletyn.net/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.besko.biuletyn.net/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.besko.biuletyn.net/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złozyć na piśmie , w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej)
  Adres:
  Gmina Besko , 38-524 Besko ul.Podkarpacka 5


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na/w budynkach użyteczności publicznej dla projektu pt: ,,Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko"
  Numer referencyjny: SR.271.17.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostawą i montażem: 2 instalacji pomp ciepła i 7 instalacji fotowoltaicznych na/w budynkach użyteczności publicznej dla projektu pt: ,,Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 3.1 ,,Rozwój OZE"- (dalej ,,Projekt").Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na dwie części (zadania) i obejmuje budowę instalacji PV(Zadanie 1) oraz pomp ciepła (Zadanie 2) o łącznej mocy zainstalowanej 199,94 kW dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko, z terenu województwa podkarpackiego, w tym:Zadanie nr 1: Instalacja 7 zestawów paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 155,94 kW, w tym:- Instalacja PV o mocy 7,56 kW dla bud. Urzędu Gminy w Besku przy ul. Podkarpackiej 5 (instalacja na dachu budynku - pokrycie dachowe z blachodachówki, - Instalacja 6 instalacji PV o łącznej mocy 148,38 kW dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (oczyszczalni ścieków) przy ul. Starowiejskiej 99 w Besku , w tym:o instalacja o mocy 32,13 kW na gruncie przy bud.administracyjnym, o instalacja o mocy 33,08 kW na dachu bud. administr. - pokrycie dachowe z blachy trapezowej,o instalacja o mocy 17,96 kW na dachu bud. magazynowego - pokrycie dachowe z blachy trapezowej,o instalacja o mocy 13,86 kW na dachu bud. socjalnego pokrycie dachowe z płyty bitumicznej,o instalacja o mocy 11,66 kW na dachu bud. reaktora pokrycie dachowe z płyty żelbetowej z pokryciem z papy bitumicznej, o instalacja o mocy 39,69 kW na gruncie przy reaktorze, Zadanie nr 2: Instalacja dwóch pomp ciepła o łącznej mocy 44 kW dla oczyszczalni ścieków przy ul. Starowiejskiej 99 w Besku, w tym:o pompa o mocy 27 kW w bud. oczyszczalni, o pompa o mocy 17 kW w bud. socjalnym.

  II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42511110-5
  09332000-5
  44112110-5
  45300000-0
  45310000-3
  45311200-2
  45315600-4
  45315300-1
  45311100-1
  45315100-9
  45330000-9
  45111200-0
  45331000-6
  45000000-0
  45453000-7
  45315700-5
  45231000-5
  45000000-7
  45321000-3
  45260000-7
  45210000-2
  45400000-1
  45261215-4
  71320000-7
  71247000-1
  71520000-9
  71300000-1
  71251000-2
  71220000-6
  71200000-0
  71300000-1
  71314100-3
  71321000-4
  71323100-9
  71326000-9
  71334000-8
  71313430-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 922624,33
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dla każdego z zadań z osobna wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: - dla części I: co najmniej 700 000 PLN, - dla części II: co najmniej 100 000 PLN,UWAGA:W przypadku złożenia oferty na obie części (zadania) warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 800 000,- zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa - posiadanie wiedzy i doświadczenia:Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:a) w zakresie części I zamówienia: co najmniej jednego zamówienia polegającego na montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii obejmujące swoim zakresem co najmniej jednej dostawy instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 35 kW o wartości minimum 700 000 zł brutto;b) w zakresie części II zamówienia: co najmniej jednego zamówienia polegającego na montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii obejmujące swoim zakresem co najmniej dostawy pomp ciepła o łącznej wartości minimum 100 000 zł brutto, w tym co najmniej jednej dostawy instalacji pomp ciepła o mocy 25 kW .UWAGA:W zakresie każdej części zamówienia Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.Zdolność techniczna lub zawodowa - osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówieniaZamawiający wymaga dysponowania zespołem specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie wszystkimi aspektami realizacji Inwestycji, spełniających wymagania dla poniższych funkcji , osobno dla każdego zadania. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby dla więcej niż jednej funkcji w obrębie tego samego zadania. W przypadku Wykonawcy, który zamierza złożyć oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający dopuszcza wykazanie dysponowaniem dla każdego z tych zadań tymi samymi osobami spełniającymi wymagania dla poniższych funkcji, przy czym Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby dla więcej niż jednej funkcji w obrębie tego samego zadania:oSpecjalista ds. robót ogólnobudowlanych (wymagany w zadaniach nr 1-3) posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót;oSpecjalista ds. robót w zakresie instalacji elektrycznych (wymagany w zadaniu nr 1) posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 35 kW;oSpecjalista ds. robót instalacyjnych (wymagany w zadaniu nr 2) - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na w wykonaniu instalacji pomp ciepła o mocy min. 25 kW;Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, od których wymagane są uprawienia budowlane, powinny posiadać aktualne uprawnienia budowlane nadane zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 1015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65). Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz. U. z 2014 poz. 1946).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu4 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp5 a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;e) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);Wzór ww. oświadczeń zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamiWzór wykazu osób zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.Dokumenty potwierdzające sytuację finansową i ekonomiczną Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Takim dokumentem jest m.in. polisa ubezpieczeniowa, jeżeli wynikają z niej informacje potwierdzające spełnianie warunku. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, tj. innych dokumentów, który w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla części nr I : 16 000 brutto (słownie: szesnaście tysięcy 00/100 PLN),- dla części nr II : 4 000 brutto (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN),zatem w przypadku składania oferty na dwa zadania należy jako wadium wnieść sumę ww. kwot, tj.: 20 000 brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).A. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania B. Wadium może być wnoszone w następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)C. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 92 8642 1038 2004 3819 8139 0021 z dopiskiem: ,,Wadium: na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na/w budynkach użyteczności publicznej dla projektu pt: ,,Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego.D. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.E. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:- gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych,- okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony SIWZF. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:- poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych- poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  zadanie nr 1 cena 60,00
  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie (PS)15,00
  Gwarancja mocy producenta modułu PV w okresie 25 lat (PGMP)10,00
  Odporność modułów PV na warunki atmosferyczne (PODP)5,00
  Odporność modułów PV na mgłę solną i amoniak (PMA)5,00
  Gwarancja jakości producenta modułów PV (PG)5,00
  zadanie nr 2 cena60,00
  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie (PS)15,00
  Infolinia serwisowa producenta pomp ciepła czynna 24 h, 365 dni w roku potwierdzona oświadczeniem producenta (PINF)25,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień Umowy:a) w zakresie terminów realizacji Inwestycji w przypadku:- zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie Inwestycji w terminie, o którym mowa w § 6 Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń, w tym w Dzienniku Budowy (o ile prowadzenie Dziennika Budowy będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy), pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę,- gdy zajdzie konieczność wykonania Robót lub zamówień dodatkowych, - zmiany umowy Zamawiającego w zakresie terminów realizacji Projektu stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy,- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami (np. rezygnacja lub brak możliwości montażu Instalacji u Beneficjentów) lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,- wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy siły wyższej w szczególności w postaci: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminów, o których mowa w § 6 Umowy. b) w zakresie wysokości Wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez organy podatkowe, zaszłych po podpisaniu umowy a mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym w szczególności zmiany ustawowej stawki podatku VAT.c) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,d) w zakresie aktualizacji i zmian rozwiązań technologicznych wynikających z postępu technicznego lub zmiany przepisów techniczno-budowlanych,e) w zakresie zmiany części Przedmiotu Umowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.3. Zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości Wynagrodzenia), jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania ze środków UE.4. Zmianie może ulec forma Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.5. Przez zdarzenia niezależne od Wykonawcy lub Zamawiającego rozumie się w szczególności: wystąpienie ponadnormatywnych złych warunków atmosferycznych np.: mróz, obfite opady deszczu, śniegu, silny wiatr.6. Wykonawca może dokonać zmiany osób wykonujących Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. 7. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.8. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-23, godzina: 08:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Instalacja 7 zestawów paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 155,94 kW
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Instalacja PV o mocy 7,56 kW dla bud. Urzędu Gminy w Besku przy ul. Podkarpackiej 5 (instalacja na dachu budynku - pokrycie dachowe z blachodachówki, - Instalacja 6 instalacji PV o łącznej mocy 148,38 kW dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (oczyszczalni ścieków) przy ul. Starowiejskiej 99 w Besku , w tym:o instalacja o mocy 32,13 kW na gruncie przy bud.administracyjnym, o instalacja o mocy 33,08 kW na dachu bud. administr. - pokrycie dachowe z blachy trapezowej,o instalacja o mocy 17,96 kW na dachu bud. magazynowego - pokrycie dachowe z blachy trapezowej,o instalacja o mocy 13,86 kW na dachu bud. socjalnego pokrycie dachowe z płyty bitumicznej,o instalacja o mocy 11,66 kW na dachu bud. reaktora pokrycie dachowe z płyty żelbetowej z pokryciem z papy bitumicznej, o instalacja o mocy 39,69 kW na gruncie przy reaktorze,
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena 60,00
  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie (PS)15,00
  Gwarancja mocy producenta modułu PV w okresie 25 lat (PGMP)10,00
  Odporność modułów PV na warunki atmosferyczne (PODP)5,00
  Odporność modułów PV na mgłę solną i amoniak (PMA)5,00
  Gwarancja jakości producenta modułów PV (PG)5,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Instalacja dwóch pomp ciepła o łącznej mocy 44 kW dla oczyszczalni ścieków przy ul. Starowiejskiej 99 w Besku
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:o pompa o mocy 27 kW w bud. oczyszczalni, o pompa o mocy 17 kW w bud. socjalnym.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42511110-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie (PS)15,00
  Infolinia serwisowa producenta pomp ciepła czynna 24 h, 365 dni w roku potwierdzona oświadczeniem producenta (PINF)25,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gmina Besko
  38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5
  tel.: 134 673 061
  fax.: 134 673 520
  email: Wyślij email
  http://http://www.besko.biuletyn.net/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 276990 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.