google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Ogłoszenia kategorie

  producent oświetlenia led - gomarplus.pl
  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole - wykonanie robót budowlanych. Sprawa nr 17/1/355/17 z podziałem na części Część 01 w m. Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl. Bielsko-Biała; Część 02 w m. Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-03-20

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www. rczsiut.wp.mil.pl

  Ogłoszenie nr 46884 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.

  Warszawa: Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole - wykonanie robót budowlanych. Sprawa nr 17/1/355/17 z podziałem na części Część 01 w m. Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl. Bielsko-Biała; Część 02 w m. Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami , krajowy numer identyfikacyjny 140338549, ul. ul. Żwirki i Wigury  9/13, 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 847 818, e-mail rczsiut.szp@ron.mil.pl, faks 261 847 145.
  Adres strony internetowej (URL): www. rczsiut.wp.mil.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednstka Organizacyjna Skarbu Państwa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  nie
  nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www. rczsiut.wp.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  tak
  tak - ze względu na ochronę informacji niejawnych


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  Forma pisemna
  Adres:
  ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, bud. 30, pok.206 A-B (tel.: 261 848 190 Kancelaria)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole - wykonanie robót budowlanych. Sprawa nr 17/1/355/17 z podziałem na części Część 01 w m. Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl. Bielsko-Biała; Część 02 w m. Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice.
  Numer referencyjny: Sprawa nr 17/1/355/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  tylko jednej części  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole - wykonanie robót budowlanych. Sprawa nr 17/1/355/17 z podziałem na części : Część 01 w m. Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl. Bielsko-Biała; Część 02 w m. Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice zgodnie z projektami budowlany i wykonawczymi przedmiarem robót i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót.

  II.5) Główny kod CPV: 45231000-5
  Dodatkowe kody CPV:45314320-0, 54311200-3
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zdolność do dostępu do informacji niejawnych ich przetwarzania oznaczonych klauzulą poufne (postępowanie wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymagają do nich dostępu i ich wykorzystania) i potwierdzi to dokumentami zgodnie z Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zawarte są w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Warunki określono również w SIWZ ROZDZIAŁ V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Dla oceny zdolności technicznej i zawodowej zamawiający stawia następujące warunki: ( art. 22d.1) 1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże: a) dla częśći 01 Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole w części dotyczącej miejscowości: Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl., Bielsko-Biała wykonanie co dwie (2) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1500 000,00 zł. netto każda z okresiu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie; oraz wykonanie co dwie (2) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 600 000,00 zł netto każda z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunki wykazują w ten sposób, że jeden z partnerów Konsorcjum musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 500 000,00 zł netto każda oraz 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 600 000,00 zł netto każda. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykaże się realizacją wymaganych robót łącznie z ppkt. 2a (dwie (2) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1500 000,00 zł netto każda oraz dwie (2) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 600 000,00 zł netto każda) z albo jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się realizacją wszystkich wymaganych robót budowlanych (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą realizacją robót budowlanych opisanych w ppkt. 2 ale żaden z nich sam nie wykonał wymaganych robót.). b) dla części 02 Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole w części dotyczącej miejscowości: Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice wykonanie co dwie (2) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł. netto każda oraz wykonanie co dwie (2) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 400 000,00 zł netto każda z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunki wykazują w ten sposób, że jeden z partnerów Konsorcjum musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł. netto każda oraz 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 400 000,00 zł netto każda. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykaże się realizacją wymaganych robót łącznie z ppkt. 2b z albo jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się realizacją wszystkich wymaganych robót budowlanych (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą realizacją robót budowlanych opisanych w ppkt. 2 ale żaden z nich sam nie wykonał wymaganych robót.). 3. Wykonawcy również dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22d.1) - muszą wykazać osoby (w formie wykazu), skierowanych przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże: (we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zespoły w składzie: a) dla części 01 Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole w części dotyczącej miejscowości: Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl., Bielsko-Biała kierownika budowy (1 osoba), który powinien posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (co najmniej) w ograniczonym zakresie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz , który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r., Dz. U. 2014 poz. 1446). Wymagane jest by kierownik budowy, uczestniczący w realizacji zadania wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres wykonywania samodzielnej funkcji technicznej jest krótszy w tym okresie, pełnił samodzielną funkcję techniczną na budowie (zgodnie z art.12.2 ustawy Prawo budowlane) przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową: - kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 500 000,00 zł netto; - budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 600 000,00 zł netto. kierownik robót (1 osoba) powinien posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Uwaga Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określone wyżej (kierownik, budowy, robót,) zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2016, poz. 65). Zamawiający nie dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę nawet w sytuacji gdy spełnia powyższe warunki. geodeta (1 osoba) - posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie tj. uprawnienia zawodowe w zakresie - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; monterzy w specjalnościach: monter telekomunikacyjnych linii kablowych, elektromonter, monter instalacji sanitarnych, instalatorzy okablowania strukturalnego: posiadający certyfikat producenta okablowania strukturalnego; pracownicy ogólnobudowlani, pracownicy odpowiedzialni za ochronę informacji niejawnych wyszczególnieni w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Wszystkie wyżej wymienione osoby powinny spełnić warunki z ochrony informacji niejawnych opisane w zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. b) dla części 02 Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole w części dotyczącej miejscowości: Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice kierownika budowy (1 osoba), który powinien posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (co najmniej) w ograniczonym zakresie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz , który przez co najmniej 18 miesięcy brałudział w robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r., Dz. U. 2014 poz. 1446 kierownik robót (1 osoba) powinien posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Uwaga Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określone wyżej (kierownik, budowy, robót,) zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2016, poz. 65). Zamawiający nie dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę nawet w sytuacji gdy spełnia powyższe warunki. geodeta (1 osoba) - posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie tj. uprawnienia zawodowe w zakresie - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; monterzy w specjalnościach: monter telekomunikacyjnych linii kablowych, elektromonter, monter instalacji sanitarnych, instalatorzy okablowania strukturalnego: posiadający certyfikat producenta okablowania strukturalnego; pracownicy ogólnobudowlani, pracownicy odpowiedzialni za ochronę informacji niejawnych wyszczególnieni w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Wszystkie wyżej wymienione osoby powinny spełnić warunki z ochrony informacji niejawnych opisane w zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane w wykach Wniosku o dopuszczenie do udziału, w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uczestniczyły w jego realizacji. Na etapie realizacji zamówienia zmiana osoby wskazanej w wykazie będzie możliwa na wniosek wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. W opisie przedmiotu zamówienia na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a (Załączniki nr 1 i 1A do SIWZ) Zamawiający określił wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, oraz określił sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania spełnienia warunków udział w postepowaniu. Warunki określono również w SIWZ ROZDZIAŁ V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  tak

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Jak określono w Rozdziale VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIEWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Jak określono w Rozdziale VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIEWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  5
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:
  1. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5 (dla każdej z części). 1. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu: a) dla częśći 01 Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole w części dotyczącej miejscowości: Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl., Bielsko-Biała Zamawiający zastrzega, że ocenie punktowej w celu ustalenia listy Wykonawców zaproszonych do składania ofert podlegać będą jedynie własne zdolności techniczne i zawodowe Wykonawcy. Wykonawcom przysługuje uprawnienie do wykazania się doświadczeniem w realizacji całego zamówienia, nawet jeżeli zostało zrealizowanie w Konsorcjum z innym podmiotem a Wykonawca tylko w pewnym zakresie rzeczowym uczestniczył w jego realizacji. Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się zdolnościami technicznymi lub zawodowymi innych podmiotów na zasadzie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku Konsorcjum warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że do selekcji będą brane pod uwagę tylko roboty budowlane tego członka konsorcjum, który wykazał się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 500 000,00 zł netto każda oraz 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 600 000,00 zł. Jeżeli wszyscy członkowie Konsocjum wykażą się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 500 000,00 zł netto każda oraz 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 600 000,00 zł to dla uzyskania jak największej ilości punktów Wykonawca powinien wykazać roboty tego członka konsorcjum, który ma ich najwięcej. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, okaże się być większa niż 5 zaproszenie do udziału w postępowaniu otrzymają Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia poniższego warunku: Wykonawca, który wykaże największą ilość wykonanych należycie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 500 000,00 zł netto każda otrzyma maksymalnie - 60,00 pkt. natomiast pozostali proporcjonalnie mniej, wg formuły: Wp = Wpw.bad : Wpmax x 60,00, oraz Wykonawca, który wykaże największą ilość wykonanych należycie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 600 000,00 zł netto każda otrzyma maksymalnie - 40,00 pkt. natomiast pozostali proporcjonalnie mniej, wg formuły: Wp = Wpw.bad : Wpmax x 40,00, gdzie: Wp. - ilość punktów przyznana za ocenę spełnienia warunku Wp. bad. - ilość kwalifikowanych robót budowlanych wykazanych we wniosku badanym; Wp. max. - maksymalna wykazana ilość kwalifikowanych robót budowlanych spośród wszystkich wniosków. dla częśći 02 Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole w części dotyczącej miejscowości: Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice Zamawiający zastrzega, że ocenie punktowej w celu ustalenia listy Wykonawców zaproszonych do składania ofert podlegać będą jedynie własne zdolności techniczne i zawodowe Wykonawcy. Wykonawcom przysługuje uprawnienie do wykazania się doświadczeniem w realizacji całego zamówienia, nawet jeżeli zostało zrealizowanie w Konsorcjum z innym podmiotem a Wykonawca tylko w pewnym zakresie rzeczowym uczestniczył w jego realizacji. Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się zdolnościami technicznymi lub zawodowymi innych podmiotów na zasadzie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku Konsorcjum warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że do selekcji będą brane pod uwagę tylko roboty budowlane tego członka konsorcjum, który wykazał się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł netto każda oraz 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 400 000,00 zł. Jeżeli wszyscy członkowie Konsocjum wykażą się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł netto każda oraz 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 400 000,00 zł to dla uzyskania jak największej ilości punktów Wykonawca powinien wykazać roboty tego członka konsorcjum, który ma ich najwięcej. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, okaże się być większa niż 5 zaproszenie do udziału w postępowaniu otrzymają Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia poniższego warunku: Wykonawca, który wykaże największą ilość wykonanych należycie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł netto każda otrzyma maksymalnie - 60,00 pkt. natomiast pozostali proporcjonalnie mniej, wg formuły: Wp = Wpw.bad : Wpmax x 60,00 oraz Wykonawca, który wykaże największą ilość wykonanych należycie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 400 000,00 zł netto każda otrzyma maksymalnie - 40,00 pkt. natomiast pozostali proporcjonalnie mniej, wg formuły: Wp = Wpw.bad : Wpmax x 40,00, gdzie: Wp. - ilość punktów przyznana za ocenę spełnienia warunku Wp. bad. - ilość kwalifikowanych robót budowlanych wykazanych we wniosku badanym; Wp. max. - maksymalna wykazana ilość kwalifikowanych robót budowlanych spośród wszystkich wniosków. Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców (dla każdej części) którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z zastrzeżeniem, że: 1) jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie z wyżej opisaną zasadą, Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert będzie traktowało się jak niedopuszczonego do udziału w postępowaniu, złożony przez niego wniosek będzie podlegał odrzuceniu. 2) w przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów, przez piątego i kolejnych Wykonawców Zamawiający zakwalifikuje wszystkich wykonawców, którzy otrzymali liczbę punktów wyższą i równą jak piąty Wykonawca. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprosi do składania wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o ile liczba tych wykonawców będzie zapewniać rzeczywistą konkurencję albo unieważni postępowanie. 2. Kryteria selekcji określono również w SIWZ ROZDZIAŁ VB: KRYTERIA SELEKCJI, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena 95okres gwarancji 5


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała zapisy podane w warunkach umowy stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) wydłużenie gwarancji, 2) każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia (w szczególności związanych z rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi i materiałowymi) z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia, jego celu i charakteru, 3) zmiana terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) umowy lub terminów w harmonogramie robót w przypadku: a) wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany wywołanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, c) wstrzymania realizacji przedmiotu (przestoje i opóźnienia) umowy przez Zamawiającego nie wynikającego z winy Wykonawcy d) zmiana terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) umowy lub terminów w harmonogramie robót w wyniku zaistnienia okoliczności będących następstwem siły wyższej, e) zmiana jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego; 4) dotyczących zmiany kierownika budowy, robót oraz innych osób wyznaczonych do realizacji postanowień przedmiotu umowy; 5) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 6) w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku od towarów i usług (VAT), przy czym Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto nie ulega zmianie. Zmianie ulega kwota brutto obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego i kwota podatku; 3. Wskazane powyżej okoliczności stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do umowy, stanowią uprawnienia Zamawiającego (oprócz ppkt. 5, 6) nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie. 4. Zgodnie z art. 144 ust 1 zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć (roboty dodatkowe wynikające z protokołów konieczności i warunkujące wykonanie zamówienia podstawowego); 2) umowę w sprawie zamówienia będzie można zmienić, gdy modyfikacja: a) będzie wynikać z klauzuli kontraktowych; b) będzie konieczna na skutek potrzeby udzielenia zamówień dodatkowych; c) będzie konieczna z uwagi na nieprzewidziane okoliczności; d) ma nieistotny charakter; e) jest niskowartościowa w stosunku do wartości umowy. 4. Formy aneksu nie wymaga aktualizacja danych zamawiającego i wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  W siedzibie zamawiającego po uprzednim sprawdzeniu upewnień do dostępu do informacji niejawnych (czynność po selekcji i zaproszeniu do składania ofert)
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  określono w zał. nr 2 do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU "Minimalne wymagania w zakresie ochron informacji niejawnych - strona internetowa zamawiającego
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 31/03/2017, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Pozostałe informacje dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, złożenia oferty znajdują się na stronie internetowej zamawiającego w dokumentach: 1) ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami, 2) SIWZ wraz z załącznikami

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr: 01    Nazwa: Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole - wykonanie robót budowlanychw m. Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl. Bielsko-Biała;

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole - w m. Lasowice Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Katowice, Jastrzębie Śl. Bielsko-Biała zgodnie z projektami budowlany i wykonawczymi przedmiarem robót i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5, 45314320-0, 45311200-3
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 310
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena 95czsa gwarancji5 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 02    Nazwa: Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole - w m. Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 4 RBLog i WSzW Opole - w m. Duninów, Milicz, Potok, Opole, Krapkowice zgodnie z projektami budowlany i wykonawczymi przedmiarem robót i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5, 45314320-0, 45311200-3
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 260
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena 95czsas gwarancji 5 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami
  00-909 Warszawa, ul.Żwirki i Wigury 9/13
  tel.: 261 847 818
  fax.: 261 847 145
  http://www. rczsiut.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17972 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.