google

    elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

    Ogłoszenia kategorie

    Kursy walut 15.01.2018
    1 USD
    3.4010
    -0.0356
    1 EUR
    4.1696
    0.0027
    1 CHF
    3.5334
    -0.0031
    1 GBP
    4.6902
    0.0125
    1 RUB
    0.0603
    -0.0005
    Newsletter
    Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
    Podaj imię i nazwisko:
    Twój adres email:
     
    Zamów czasopismo
    Flash do sciagniecia:

    Get Adobe Flash player

    Zobacz na mapie
    Chcę dodać:
    W zasięgu km

    • Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w 4 pakietach.
    • Region: podkarpackie
    • Zamieszczono: 2017-03-20

    Szczegóły przetargu

    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

    http://www.szpital.kolbuszowa.pl

    Ogłoszenie nr 46822 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.

    Kolbuszowa: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w 4 pakietach.
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

    Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

    Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

    nie


    Nazwa projektu lub programu

    O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

    nie


    Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

    nie

    Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

    nie

    Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

    nie


    Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

    nie

    W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
    Informacje dodatkowe:

    I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 000304504, ul. Grunwaldzka  4, 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0172271222, e-mail walenty.plis@szpital.kolbuszowa.pl, faks 0172271233.
    Adres strony internetowej (URL): www.szpital.kolbuszowa.pl

    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

    Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

    I.4) KOMUNIKACJA:
    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

    nie


    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    tak
    www.szpital.kolbuszowa.pl


    Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

    nie


    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
    Elektronicznie

    nie
    adres


    Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    nie
    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    tak
    Inny sposób:
    Ofertę wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania
    Adres:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa pokój nr 5.( sekretariat- budynek administracyjny)


    Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

    nie
    Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w 4 pakietach.
    Numer referencyjny: Eap.2412/6/17/M
    Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

    nie


    II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
    II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
    Zamówienie podzielone jest na części:

    Tak
    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
    wszystkich części    II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa : Pakiet nr 1 - Artykuły ogólnobudowlane - 30 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2.1 do SIWZ Pakiet nr 2 - Materiały wykończeniowe 76 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2.2 do SIWZ. Pakiet nr 3 - Artykuły sanitarne - 331 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w załączniku nr 2.3 do SIWZ Pakiet nr 4 - Artykuły elektryczne - 104 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2.4 do SIWZ Jeżeli w uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia (zał. 2) do poszczególnych Pakietów, stanowiącej załącznik do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi (nie gorszymi), o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z uszczegółowieniem stanowiącym załącznik do SIWZ. 1.2 Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać: a) deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej (do wglądu na życzenie Zamawiającego) lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane, b) dostarczony asortyment powinien posiadać odpowiedni atest i aprobatę techniczną (do wglądu na życzenie Zamawiającego) potwierdzającą przydatność oraz możliwość jego stosowania w obiektach użyteczności publicznej ( w tym służby zdrowia). 1.3.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia. 1) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat. 2) Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 do Działu Techniczno Eksploatacyjny i Transportu. 3) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie. 4) Ze względu na brak możliwości przewidzenia zakresu prowadzonych prac remontowo budowlanych , Zamawiający zastrzega sobie prawo ( w sytuacjach tego wymagających) do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SIWZ. 5) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6) Wymagany jest termin ważności lub przydatności do użycia poszczególnych artykułów wynoszący co najmniej 12 miesięcy (lub termin wskazany przez Producenta danego artykułu (materiału)) na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Udzielenie przez Wykonawcę dodatkowej gwarancji lub terminu przydatności do użycia stanowi III kryterium wyboru oferty. 7) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw. 9) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia. 10) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.

    II.5) Główny kod CPV: 44000000-0
    Dodatkowe kody CPV:44111000-1, 44400000-4, 31500000-1
    II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:


    (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


    II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
    II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

    Okres w miesiącach: 24


    II.9) Informacje dodatkowe:

    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

    III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
    Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia- sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ
    Informacje dodatkowe
    III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
    Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia- sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ
    Informacje dodatkowe
    III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
    Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia- sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ
    Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
    Informacje dodatkowe:

    III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

    III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
    III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
    Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

    III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
    tak
    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
    nie

    III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

    Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

    III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

    III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

    III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

    Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8. do SIWZ

    III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

    Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie . Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do złożenia instrukcji użytkowania w języku polskim (jeżeli dotyczy) wystawione przez producenta lub podmiot wprowadzający do obrotu na terenie UE

    SEKCJA IV: PROCEDURA

    IV.1) OPIS
    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
    IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

    nie


    IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

    nie


    IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

    nie
    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
    nie
    Informacje dodatkowe:


    IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

    nie
    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
    nie
    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
    nie


    IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

    Liczba wykonawców  
    Przewidywana minimalna liczba wykonawców
    Maksymalna liczba wykonawców  
    Kryteria selekcji wykonawców:


    IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

    Umowa ramowa będzie zawarta:

    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
    nie
    Informacje dodatkowe:

    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
    nie
    Informacje dodatkowe:

    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
    nie
    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
    nie


    IV.1.8) Aukcja elektroniczna
    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
    nie
    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
    IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
    IV.2.2) Kryteria

    KryteriaZnaczenieCena60Termin dostawy20Termin gwarancji lub przydatności do użycia20


    IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
    tak
    IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
    IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
    Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

    Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
    Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
    Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

    Informacje dodatkowe


    IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
    Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

    Wstępny harmonogram postępowania:

    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
    Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


    Informacje dodatkowe:

    IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
    Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

    Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
    nie
    Informacje dodatkowe:

    IV.4) Licytacja elektroniczna
    Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

    Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

    Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

    Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
    Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

    Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

    Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


    Informacje dodatkowe:

    IV.5) ZMIANA UMOWY
    Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
    Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
    1. Strony obowiązuje zakaz dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszej umowie- stanowiącej załącznik do SIWZ lub dopuszczalnych w obowiązujących przepisach prawa w tym w art. 144 Ustawy, który definiuje również znamię istotności zmian umowy. 1a. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jeżeli będą one korzystne dla Zamawiającego. 1b. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w przypadku zajścia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia tych zmian, a spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu k.c. 2a. Strony dopuszczają zmianę cen poszczególnych przedmiotów umowy w wypadku jej obniżenia przez Wykonawcę (w takim samym zakresie dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy). 3. Strony zgodnie ustalają, iż w razie zmiany stawki podatku VAT, nastąpi zmiana wynagrodzenia uwzględniająca zmianę stawki podatku, w ten sposób, że do ceny netto określonej w niniejszej umowie zostanie doliczona nowa stawka podatku. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, a zostanie potwierdzona poprzez wystawianie i akceptacje kolejnych faktur. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany przedmiotu umowy w ten sposób, że Zamawiający zrezygnuje z zamówienia części towarów z przyczyn obiektywnych, a więc w razie braku konieczności stosowania części przedmiotów umowy z uwagi na brak potrzeb remontowo- konserwacyjnych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosunkowemu pomniejszeniu i nie będą Wykonawcy przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze. 5. Strony przewidują możliwość zmiany przedmiotu umowy określonego w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy w przypadku braku określonego towaru na rynku lub w razie wydania decyzji w sprawie zakazania, wstrzymania lub ograniczenia wprowadzenia towaru do obrotu. W takiej sytuacji dotyczącej produktów będących przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany natychmiast przy złożeniu na nie zamówienia przez Zamawiającego do zaoferowania zamienników tych produktów w cenie nie przekraczającej ceny towarów, których brak na rynku lub którego dotyczą ww. decyzje. W razie akceptacji Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć ww. zamienniki w terminie wynikającym z paragrafu 2 ust. 4 umowy tj. .. godzin od daty ich zaakceptowania (także telefonicznego) przez Zamawiającego. W wypadku gdy Wykonawca przy składaniu Zamówienia poinformuje, iż nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy lub zamiennika w terminie wskazanym w ww. ust. 5 lub nie dostarczy przedmiotu umowy lub zamiennika w tym terminie, Zamawiający może dokonać zamówionego towaru u innego kontrahenta, wówczas § 5 ust. 6- 11stosuje się odpowiednio. 6. Zmiana umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności (nie dotyczy to zmiany opisanej w ust. 3.
    IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

    Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

    IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
    Data: 28/03/2017, godzina: 09:00,
    Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
    nie
    Wskazać powody:

    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    > Język Polski PL
    IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
    IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
    IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
    IV.6.6) Informacje dodatkowe:

    ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Część nr: 1    Nazwa: Pakiet 1

    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Artykuły ogólnobudowlane - 30 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2.1 do SIWZ
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0, 44111000-1
    3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:


    4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
    5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena60Termin dostawy20Termin gwarancji lub przydatności do użycia20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


    Część nr: 2    Nazwa: Pakiet 2

    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały wykończeniowe 76 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2.2 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0, 44800000-8
    3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:


    4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
    5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena60Termin dostawy20Termin gwarancji lub przdatności do użycia20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


    Część nr: 3    Nazwa: Pakiet 3

    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Artykuły sanitarne - 331 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w załączniku nr 2.3 do SIWZ
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0, 44411000-4
    3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:


    4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
    5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena60termin dostawy20termin gwarancji lub przydatności do użycia20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


    Część nr: 4    Nazwa: Pakiet 4

    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Artykuły elektryczne - 104 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2.4 do SIWZ
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6, 31500000-1
    3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:


    4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
    5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena 60termin dostawy20termin gwarancji lub przydatności do użycia20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


    Dane kontaktowe

    Samodzielny Publiczny ZOZ
    36-100 Kolbuszowa, Grunwaldzka 4
    tel.: 0172271222
    fax.: 0172271233
    http://www.szpital.kolbuszowa.pl
     
    Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z elektryka.org!
    Dziękujemy
     
    ID ogloszenia: 17951 Wróć do listy przetargów

    ,

    Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
    Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
    wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.