google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 22.01.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0024
  1 EUR
  4.2862
  -0.0066
  1 CHF
  3.7839
  -0.0005
  1 GBP
  4.8718
  0.0261
  1 RUB
  0.0567
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - kwiecień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - kwiecień 2018

   

  PN-EN 50380:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentacji modułów fotowoltaicznych

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska opisuje oznakowanie, w tym wymagania dotyczące tabliczki znamionowej i dokumentacji dla modułów fotowoltaicznych przeznaczonych do pracy bez koncentratorów światła.

  Niniejsza Norma Europejska określa obowiązkowe informacje, które powinny być zawarte w dokumentacji produktu lub znajdować się na nim w celu zapewnienia jego bezpiecznego i prawidłowego użytkowania. Dokument zawiera także opis tzw. „dobrych praktyk” dostarczających dodatkowych informacji, przykładowo takich jak parametry modułu w warunkach różnego poziomu natężenia światła.

  Oznakowania, w tym tabliczki znamionowe, są informacjami w sposób trwały umieszczanymi na modułach PV, określając w sposób nieusuwalny ich parametry znamionowe, bądź też inne informacje wymagane przez stosowny dokument normatywny w celu ich bezpiecznego użytkowania i serwisowania. Informacja zawarta w dokumentacji jest natomiast opisem technicznym nie związanym z konkretnym modułem fotowoltaicznym.

  Treść niniejszej Normy Europejskiej oparta jest na tych normach IEC oraz EN, które określają wymagania dotyczące oznakowania, tabliczki znamionowej oraz dokumentacji dla modułów PV.

   

  PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

  Zakres

  Zmodyfikowano Rozdziały: 1, 3, 4, 5, 9,11,12,15 oraz zmieniono Załącznik R, Załącznik T, Załącznik U, Załącznik X oraz Bibliografię.

   

  PN-EN 60669-1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  Ta część normy IEC 60669 dotyczy łączników funkcjonalnych ogólnego zastosowania załączanych ręcznie, wyłącznie prądu przemiennego (AC) na napięcie znamionowe nieprzekraczające 440 V i prąd znamionowy nieprzekraczający 63 A, przeznaczonych do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

  Dla łączników z zaciskami bezgwintowymi prąd znamionowy jest ograniczony do 16 A.

  Łączniki objęte niniejszą normą są przeznaczone, w stosownych przypadkach, do sterowania podczas normalnego użytkowania wszystkimi obciążeniami podanymi niżej:
  - obwodem o obciążeniu żarówkowym;
  - obwodem o obciążeniu lampami z zewnętrznym urządzeniem sterującym pracą lamp (np. LED,
  CFL, świetlówkami);
  - obwodem o obciążeniu lampami samostatecznikowymi (np. LEDi lub CFLi);
  - obwodem o obciążeniu praktycznie rezystancyjnym o współczynniku mocy nie mniejszym niż 0,95;
  - obwodem jednofazowym o obciążeniu silnikowym o prądzie znamionowym nie przekraczającym 3 A przy 250 V (750 VA) oraz 4,5 A (540 VA) przy 120 V i współczynniku mocy nie mniejszym niż 0,6. Dotyczy to obu łączników o prądzie znamionowym nie mniejszym niż 10 A, które nie zostały poddane dodatkowym badaniom oraz łączników o zestyku chwilowym o prądzie znamionowym nie mniejszym niż 6 A, które nie zostały poddane dodatkowym badaniom.

  Niniejsza norma dotyczy również puszek do instalowania łączników, z wyjątkiem puszek do łączników podtynkowych. Norma dotyczy także takich łączników jak:
  - łączniki z wbudowanymi lampkami sygnalizacyjnymi;
  - łączniki elektromagnetyczne zdalnie sterowane (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-2);
  - łączniki z wbudowanym urządzeniem zwłocznym (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-3);
  - zestawy łączników spełniających inne funkcje (z wyjątkiem łączników w zestawach z bezpiecznikami);
  - łączniki elektroniczne (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-1);
  - łączniki z urządzeniem do wyprowadzenia i utrzymania przewodów giętkich (patrz Załącznik A);
  - łączniki izolacyjne (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-4);
  - łączniki i związane z nimi akcesoria do stosowania w domowych i budynkowych systemach elektronicznych· (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-5);
  - łączników pożarowych (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-6).
  Łączniki spełniające wymagania niniejszej normy są odpowiednie do stosowania w temperaturach otoczenia normalnie nieprzekraczających + 40 °C, ale których wartość średnia w ciągu 24 h nie przekroczy + 35 °C, a dolna wartość graniczna temperatury otoczenia - 5 °C.
  Łączniki spełniające wymagania niniejszej normy są odpowiednie do wbudowania do urządzeń tylko w taki sposób i w takim miejscu, że jest mało prawdopodobne, że temperatura otoczenia przekroczy
  + 35 °C.
  W miejscach, w których przeważają specjalne warunki pracy, takie jak na statkach, pojazdach i podobnych lokalizacjach oraz w pomieszczeniach niebezpiecznych, np. zagrożonych wybuchem, mogą być wymagane specjalne konstrukcje i/lub dodatkowe wymagania.

   

  PN-EN IEC 60519-12:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych i elektromagnetycznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla nagrzewania promiennikowego

  Zakres

  Niniejszy rozdział Części 1 zastąpiono jak poniżej.

  Zastąpienie:

  W niniejszej części IEC 60519 określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych urządzeń elektrotermicznych oraz instalacji, w których promieniowanie podczerwone - zazwyczaj generowane przez promienniki podczerwieni - znacząco dominuje nad konwekcyjną wymianą ciepła i przewodzeniem ciepła jako środek dostarczania energii do obciążenia roboczego. Kolejnym ograniczeniem zakresu normy jest fakt, że promienniki podczerwieni charakteryzują się maksymalną energią na falach dłuższych niż 780 nm w powietrzu lub próżni oraz emitują ciągłe szerokopasmowe widma promieniowania takie same jak widma emitowane przez promieniowania cieplne lub wyładowania wysokociśnieniowe.

  W IEC 60519-1:2015 zdefiniowano promieniowanie podczerwone jako promieniowanie o zakresie częstotliwości między około 400 THz a 300 GHz. Zakres ten odpowiada zakresowi długości fal pomiędzy 780 nm a 10 μm w próżni. Przemysłowe grzejnictwo promiennikowe wykorzystuje zwykle termiczne źródła podczerwieni o temperaturach znamionowych między 500 °C a 3 000 °C; promieniowanie emitowane przez te źródła dominuje w zakresie długości fal pomiędzy 780 nm a 10 μm.

  Ponieważ znaczna część emisji promienników ciepła może wykraczać poniżej 780 nm lub powyżej 3 000 nm, w niniejszym dokumencie rozważono także zagadnienia bezpieczeństwa dotyczące emitowanego światła widzialnego oraz emisji o długości fal większych niż 3 000 nm.

  Niniejsza norma nie ma zastosowania do następujących grup urządzeń:
  • instalacji do nagrzewania promiennikowego z laserami oraz diodami elektroluminescencyjnymi (LED) jako głównymi źródłami promieniowania – urządzenia te zostały objęte IEC 62471:2006,
  IEC 60825-1:2007 oraz IEC/TR 60825-9:1999;
  • urządzeń do użytkowania przez ogół społeczeństwa;
  • urządzeń laboratoryjnych – są one objęte IEC 61010-1:2010;
  • instalacji elektrotermicznych, w których nagrzewane rezystancyjnie druty, rury oraz taśmy są wykorzystywane jako elementy grzejne oraz radiacyjna wymiana ciepła nie jest zjawiskiem dominującym z punktu widzenia zamierzonej eksploatacji. Są one objęte IEC 60519-2:2006;
  • urządzeń do nagrzewania promiennikowego o znamionowej mocy promienników podczerwieni mniejszej niż 250 W;
  • ręcznych urządzeń promiennikowych.

  W przemysłowych urządzeniach do nagrzewania promiennikowego, mieszczących się w zakresie niniejszej normy, wykorzystuje się zazwyczaj zjawisko Joule’a dotyczące przekształcania energii elektrycznej w promieniowanie podczerwone w jednym źródle lub w wielu źródłach. Promieniowanie jest następnie emitowane przez jeden element lub wiele elementów na materiał poddawany obróbce. Takimi elementami nagrzewania promiennikowego są w szczególności:
  • cieplne promienniki podczerwieni w formie wyrobów ceramicznych cylindrycznych, płaskich lub o innych kształtach, z elementem rezystancyjnym wewnątrz;
  • promienniki podczerwieni w formie rury ze szkła kwarcowego lub promienniki halogenowe, z gorącym żarnikiem jako źródłem;
  • nieizolowane elementy wykonane z dwukrzemku molibdenu, węgliku krzemu, grafitu, stopów żelaza-chromu-aluminium, metali ogniotrwałych lub porównywalnych materiałów;
  • lampy łukowe o szerokim widmie promieniowania.

   

  PN-EN 62606:2014-05/A1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-04-2018

  Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych

  Zakres

  Zastępuje się istniejący pierwszy akapit następującym nowym akapitem:
  Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do urządzeń do detekcji zwarć łukowych (dalej nazywanych AFDD) przeznaczonych do użytku domowego i podobnych zastosowań przeznaczonych do stosowania w obwodach a.c., na napięcia znamionowe nie przekraczające 440 V a.c., o częstotliwościach znamionowych 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz i o prądach znamionowych nie przekraczających 63 A.

  Zastępuje się w czwartym akapicie słowa „obwody końcowe” przez „obwód końcowy”.

  Usuwa się akapity ósmy i dziewiąty.

  Dodaje się na końcu tego rozdziału następującą nową Uwagę:
  UWAGA 5 Tekst dotyczący AFDD do zastosowań prądu stałego jest w przygotowaniu.

   

  PN-EN IEC 62688:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-04-2018

  Moduły i osprzęt koncentratorów fotowoltaicznych (CPV) – Ocena bezpieczeństwa

  Zakres

  Niniejszy dokument określa podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji oraz badań dla modułów oraz osprzętu koncentratorów fotowoltaicznych (CPV) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie ich użytkowania, zarówno od strony elektrycznej jak i mechanicznej w ciągu całego spodziewanego okresu ich eksploatacji. Określono właściwe procedury mające na celu zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym, ryzykiem pożaru, czy też zranieniem w efekcie narażeń mechanicznych bądź środowiskowych.

  Dokument ten ma na celu zdefiniowanie podstawowych wymagań dla różnych grup zastosowań modułów oraz osprzętu koncentratorów fotowoltaicznych, ale nie można przyjąć, że obejmuje on wszelkie przepisy krajowe bądź regionalne.

  Niniejszy dokument opracowany został w ten sposób, że opisana w nim sekwencja testów może zostać połączona z testami opisanymi w IEC 62108 tak, że jeden zestaw próbek może zostać wykorzystany zarówno w celu określenia parametrów związanych z bezpieczeństwem jak i parametrów jakościowych modułu i osprzętu CPV.

  Moduły CPV skonstruowane jako moduły płaskie i przewidziane do pracy przy współczynniku geometrycznym koncentracji światła 3X i mniejszym, podlegają ocenie stosownie do wymagań IEC 61730-1 i IEC 61730-2.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.