google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 20.03.2019
  1 USD
  3.7767
  -0.0056
  1 EUR
  4.2864
  -0.0076
  1 CHF
  3.7781
  -0.0047
  1 GBP
  4.9955
  -0.0235
  1 RUB
  0.0587
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - marzec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - marzec 2018

   
   

  PN-EN 62841-3-6:2015-01/A11:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy

  Zakres

  Zmodyfikowano Podrozdział 8.14.2.

   

  PN-EN 61788-22-1:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Nadprzewodnictwo -- Część 22-1: Nadprzewodnikowe urządzenia elektroniczne -- Ogólna specyfikacja dla czujników i detektorów

  Zakres

  W niniejszej części IEC 61788-22-1 opisano ogólne pozycje dotyczące specyfikacji nadprzewodnikowych czujników i detektorów, które są podstawą dla specyfikacji podanych w innych częściach tej serii IEC 61788 dla rozmaitych typów czujników i detektorów. Opisane sensory i detektory zasadniczo są wykonane z nadprzewodnikowych materiałów i zależą od zjawisk nadprzewodnikowych albo związanych zjawisk. Obiekty będące przedmiotem pomiarów (wielkości mierzone) obejmują pola magnetyczne, elektromagnetyczne fale, fotony rozmaitych energii, elektrony, jony, cząstki-α i inne.

   

  PN-EN 62841-3-10:2016-04/A11:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek

  Zakres

  Zmodyfikowano Podrozdział 8.14.2.

   

  PN-EN 62927:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Zawory przekształtnika typu napięciowego (VSC) dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) -- Badania elektryczne

  Zakres

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do zaworów z komutacją własną, do użycia w przekształtniku typu napięciowego (VSC) dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM). Jest on ograniczony do badań elektrycznych typu i wyrobu. Badania wymienione w tym dokumencie są oparte o zawory z izolacją powietrzną. Dla innych typów zaworów, wymagania badań i kryteria uznania są uzgadniane między nabywcą i dostawcą.

   

  PN-EN IEC 63044-3:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego

  Zakres

  Niniejsza część IEC 63044 przedstawia wymagania bezpieczeństwa elektrycznego dla sieci HBES/BACS jako uzupełnienie norm bezpieczeństwa produktów dla urządzeń HBES/BACS.

  Dotyczy to także urządzeń stosowanych w sieci HBES/BACS, dla których nie istnieją normy bezpieczeństwa dla określonych produktów HBES /BACS.

  Ponadto określono wymagania bezpieczeństwa dla interfejsu urządzeń, które mają być podłączone do sieci HBES/BACS. Nie dotyczy to interfejsów do innych sieci.

  Uwaga: Przykładem innych sieci są dedykowane sieci ICT objęte IEC 62949.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do
  – stacji operatorskich i innych systemowych urządzeń interfejsu z użytkownikiem,
  – urządzeń przeznaczonych do funkcji zarządzania,
  – urządzeń sterujących, stacji automatyzacji i sterowników do określonych zastosowań,
  – urządzeń obiektowych,
  – okablowania i połączeń pomiędzy urządzeniami
  stosowanych w dedykowanej sieci HBES/BACS.

  Niniejszy dokument obejmuje następujące wymagania i kryteria zgodności:
  – zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z urządzeniem;
  – zabezpieczenie przed przepięciami w sieci;
  – zabezpieczenie przed prądem spowodowanym dotykiem;
  – zabezpieczenie przed ryzykiem spowodowanym różnymi typami obwodów;
  – zabezpieczenie oprzewodowania komunikacyjnego przed przegrzaniem spowodowanym nadmiernym prądem.

   

  PN-EN IEC 62828-1:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-03-2018

  Warunki odniesienia oraz procedury do badań przetworników do pomiarów przemysłowych i procesowych -- Część 1: Ogólne procedury dla wszystkich typów przetworników

  Zakres

  W niniejszej części normy wieloczęściowej IEC 62828 określono ogólne warunki odniesienia oraz procedury badań mające zastosowanie dla wszystkich typów przetworników pomiarowych (PMT) wykorzystywanych do pomiarów i systemów kontrolnych w procesach i aparaturze przemysłowej. Warunki odniesienia są podzielone na "standardowe", które mają zastosowanie w przypadku określania dokładności pomiaru, oraz na "procesowe" służące do oceny wpływu warunków zewnętrznych na pomiar.

  Dla celów niniejszej normy PMT analogowy jest przetwornikiem pomiarowym z analogowym wyjściem prądowym lub napięciowym, niezależnie od przyjętej technologii i złożoności obwodów. Wszystkie pozostałe przetworniki pomiarowe, wyłącznie z wyjściem cyfrowym lub z hybrydowym wyjściem analogowym i cyfrowym (na przykład HART®), są uważane za PMT cyfrowe.

  Ogólne procedury badań, które mają zastosowanie dla wszystkich typów przetworników pomiarowych, zostały zawarte w niniejszej części normy, IEC 62828-1.

  Dodatkowe szczegółowe procedury badań dla danych typów przetworników (ciśnienie, temperatura, poziom, przepływ) są zawarte w innych częściach niniejszej normy.

  UWAGA 1 W zastosowaniach przemysłowych i procesowych, aby wskazać przetworniki do pomiarów procesowych, używane są często określenia "przetworniki przemysłowe" lub "przetworniki procesowe".

  UWAGA 2 Jeśli termin "przetwornik do pomiarów przemysłowych i procesowych" sprawia, że zdanie jest zbyt długie, to dla lepszej przejrzystości używa się krótkiego terminu "przetwornik".

  Urządzenia zbliżeniowe z wyjściem analogowym są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu.

   

  PN-EN IEC 62828-2:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-03-2018

  Warunki odniesienia oraz procedury do badań przetworników do pomiarów przemysłowych i procesowych -- Część 2: Szczegółowe procedury dla przetworników ciśnienia

  Zakres

  W niniejszej części IEC 62828 określono szczegółowe procedury badań przetworników pomiarowych ciśnienia (PMT) wykorzystywanych w systemach pomiarowych i kontrolnych, w procesach przemysłowych oraz systemach kontroli pracy maszyn.

  Przetwornik pomiarowy ciśnienia może posiadać separator membranowy, aby doprowadzić zmienną procesową do czujnika w PMT. Jeśli separator membranowy nie może być oddzielony od PMT, to badaniu podlega całe urządzenie. Ogólne procedury badań, które mają zastosowanie dla wszystkich typów przetworników pomiarowych, zostały zawarte w normie powołanej, IEC 62828-1.

  UWAGA W zastosowaniach przemysłowych i procesowych, aby wskazać przetworniki do pomiarów procesowych, używane są często określenia "przetworniki przemysłowe" lub "przetworniki procesowe".

   

  PN-EN 60317-0-7:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-03-2018

  Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-7: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, okrągłe emaliowane, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60317 określa ogólne wymagania dla przewodów miedzianych okrągłych o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów.

  Zakres nominalnej średnicy przewodu jest podany w odpowiednich wymaganiach technicznych.

   

  PN-EN 60317-56:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-03-2018

  Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 56: Przewody miedziane, okrągłe emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów, klasa 180

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60317 określa wymagania dotyczące samolutujących, całkowicie izolowanych (FIW) bez defektów miedzianych przewodów emaliowanych okrągłych, klasy 180, z jedną powłoką na bazie żywicy poliuretanowej, która może być modyfikowana pod warunkiem, zachowania swoich właściwości chemicznych i spełnienia wszystkich koniecznych wymagań technicznych.

  Zakres wymiarów nominalnych przewodów objętych niniejszą normą jest następujący:
  - Stopień FIW 4, 6, 8 : od 0,090 mm do 0,900 mm (włącznie)
  Nominalne średnice przewodów są podane w IEC 60317-0-7.

   

  PN-EN 60793-2-10:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-03-2018

  Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A1

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60793 dotyczy światłowodów podkategorii A1a, A1b i A1d. Światłowody te wykorzystywane są w urządzeniach do transmisji informacji oraz w kablach światłowodowych.

  Podkategoria A1a to światłowód gradientowy 50/125 µm. Określono cztery klasy szerokości pasma transmisyjnego jako typy: A1a.1, A1a.2, A1a.3 i A1a4. Każda klasa szerokości pasma jest zdefiniowana dla dwóch poziomów strat wywoływanych makrozgięciami oznaczanych przyrostkiem „a” lub „b”. Typy światłowodów z przyrostkiem „a” mają poziom strat wywoływanych makrozgięciami spełniający tradycyjne wymagania. Typy światłowodów z przyrostkiem „b” mają podwyższone wymagania dotyczące poziomu strat wywoływanych makrozgięciami (mniejsze straty). Typ A1a.4 stosowany jest w jednofalowych lub wielofalowych systemach transmisyjnych w okolicach 850 nm do 950 nm.

  Podkategoria A1b to światłowód gradientowy 62,5/125 µm, a podkategoria A1d to światłowód gradientowy 100/140 µm.

  Pozostałe zastosowania obejmują, ale nie wyłącznie: systemy telefoniczne krótkiego zasięgu o wysokiej przepływności, dystrybucyjne i lokalne sieci przesyłu danych, usługi głosowe i/lub wideo, instalacje w siedzibach firm międzybudynkowe i wewnątrzbudynkowe włączając centra danych, sieci lokalne (LAN), sieci przechowywania danych (SAN), centrale abonenckie (PBX), sieci telewizyjne, różnego rodzaju systemy zwielokrotnień, zewnętrzne kablowe sieci telefoniczne i różne zastosowania pokrewne.

  Do światłowodów tych odnoszą się trzy rodzaje wymagań:

  – wymagania ogólne zdefiniowane w IEC 60793-2;
  – wymagania szczegółowe, wspólne dla światłowodów wielomodowych kategorii A1, ujęte w niniejszym dokumencie i opisane w Rozdziale 5;
  – wymagania specjalne dla określonych podkategorii i typów światłowodów lub dla konkretnych zastosowań, które zdefiniowano w specyfikacjach zawartych w załącznikach normatywnych.

   

  PN-EN 62488-2:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-03-2018

  Systemy łączności przedsiębiorstw energetycznych z wykorzystaniem linii elektroenergetycznych -- Cześć 2: Terminale analogowej łączności AETN

  Zakres

  Ta część normy IEC 62488 dotyczy modulacji amplitudy pojedynczej wstęgi bocznej (AM-SSB) analogowej elektroenergetycznej telefonii nośnej (AETN), terminali i systemów używanych do przesyłania informacji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych (NN/WN/SN).

  W szczególności niniejszy dokument obejmuje zasadniczo sygnały pasma podstawowego o szerokościach pasma 4 kHz i 2,5 kHz lub ich wielokro

  tnościach, odpowiadające tym samym pasmom wysokiej częstotliwości dla pojedynczych lub wielokanałowych terminali AETN.

  Rysunek 1 pokazuje schematyczne przedstawienie zakresu normy IEC 62488-2 w ramach kompletnej instalacji systemu komunikacyjnego z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.