google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 22.02.2019
  1 USD
  3.8242
  -0.0005
  1 EUR
  4.3387
  0.0065
  1 CHF
  3.8225
  0.0054
  1 GBP
  4.9787
  -0.0178
  1 RUB
  0.0584
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - styczeń 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - styczeń 2018


   

  PN-EN 50180-3:2016-02/A1:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1 kV aż do 52 kV oraz prądy od 250 A do 3,15 kA do transformatorów napełnionych cieczą izolacyjną -- Część 3: Wymagania dotyczące mocowania izolatorów przepustowych

  Zakres

  Zmodyfikowany został zakres, usunięte zostały ostatnie dwa akapity.

  Zmiany dotyczą typów elementów montażowych wraz z ich wymiarowaniem dla przepustów
  12 kV do 52 kV.

  W całości została zastąpiona Tablica 1 i Tablica 2.
  Zmieniony został tekst powyżej Rysunku 3.
  Zmieniony został tytuł Rysunku 3.
   

  PN-EN 60079-7:2016-02 - wersja polska

  Data publikacji: 16-01-2018

  Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60079 określa wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji, badania oraz znakowania urządzeń elektrycznych oraz komponentów Ex o rodzaju zabezpieczenia budowa wzmocniona „e”, przeznaczonych do użytku w gazowych atmosferach wybuchowych.

  Urządzenia elektryczne oraz komponenty Ex o rodzaju zabezpieczenia budowa wzmocniona „e” mają także:
  a) poziom zabezpieczenia „eb” (EPL „Mb” lub „Gb”); lub
  b) poziom zabezpieczenia „ec” (EPL „Gc”)

  Poziom zabezpieczenia „eb” odnosi się do urządzeń lub komponentów Ex, w tym ich połączeń, elementów przewodzących, uzwojeń, źródeł światła i baterii, ale nie półprzewodników ani kondensatorów elektrolitycznych.

  Poziom zabezpieczenia „ec” dotyczy urządzeń lub komponentów Ex, w tym ich połączeń, przewodów, uzwojeń, źródeł światła i baterii; dotyczy również półprzewodników i kondensatorów elektrolitycznych.

  Wymagania niniejszej normy dotyczą obu poziomów zabezpieczenia, chyba że ustalono inaczej.

  W przypadku poziomu zabezpieczenia „eb” niniejsza norma dotyczy urządzeń elektrycznych, w których napięcie znamionowe nie przekracza 11 kV wartości skutecznej napięcia przemiennego lub napięcia stałego.

  W przypadku poziomu zabezpieczenia „ec”, niniejsza norma dotyczy urządzeń elektrycznych, w których napięcie znamionowe nie przekracza 15 kV wartości skutecznej napięcia przemiennego lub napięcia stałego.

  Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje wymagania ogólne zawarte w IEC 60079-0. W przypadku gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.
   

  PN-EN 60286-1:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2018

  Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 1: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami osiowymi, taśmy ciągłe

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60286 dotyczy pakowania w taśmy podzespołów, z końcówkami osiowymi, stosowanych w urządzeniach elektronicznych. Zazwyczaj taśmę nakłada się na końcówki podzespołów.

  Niniejsza norma obejmuje wymagania technik pakowania w taśmy stosowanych w urządzeniach wstępnego formowania końcówek, zautomatyzowanych procesów obsługi, wstawiania podzespołów oraz innych operacji i zawiera jedynie te wymiary, które są istotne podczas pakowania w taśmy podzespołów przeznaczonych do wyżej wymienionych zastosowań.
   

  PN-EN 60445:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy identyfikacji i znakowania zacisków urządzeń elektrycznych, takich jak oporniki, bezpieczniki, przekaźniki, styczniki, transformatory, maszyny wirujące oraz, gdziekolwiek ma to zastosowanie, zespołu takich urządzeń (na przykład zmontowanych układów); norma dotyczy również identyfikacji końcówek określonych przewodów. Norma ustala także podstawowe zasady stosowania określonych kolorów lub notacji alfanumerycznych do identyfikacji przewodów w celu uniknięcia dwuznaczności i zapewnienia ich poprawnego działania. Ustalone w normie kolory kabli lub ich alfanumeryczne notacje są przeznaczone do stosowania na samych kablach lub na ich osłonach, na urządzeniach elektrycznych i przewodach szynowych rozdzielni elektrycznych, na urządzeniach elektrycznych i instalacjach.

  Niniejsza publikacja dotycząca podstaw bezpieczeństwa jest przede wszystkim skierowana do komitetów technicznych opracowujących normy zgodnie z zasadami wg. IEC Guide 104 i ISO/IEC Guide 51.

  Nie jest ona adresowana do wytwórców sprzętu elektrycznego ani do jednostek certyfikujących.

  Jednym z obowiązków komitetów technicznych jest, gdzie tylko jest to możliwe, stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa przy opracowywaniu publikacji normalizacyjnych. Wymagania dotyczące tych podstawowych zasad bezpieczeństwa nie mają zastosowania, jeśli nie zostaną powołane lub wprowadzone do odpowiednich publikacji.
   

  PN-EN 60679-1:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2018

  Generatory piezoelektryczne, dielektryczne i elektrostatyczne o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60679 określono ogólne wymagania dla generatorów piezoelektrycznych, dielektrycznych i elektrostatycznych, włączając generatory z rezonatorem dielektrycznym (DRO) i generatory używające FBAR (zwane dalej "Generatorami"), o ocenionej jakości stosując procedury uznania zdolności lub uznania kwalifikacji.
   

  PN-EN 60445:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy identyfikacji i znakowania zacisków urządzeń elektrycznych, takich jak oporniki, bezpieczniki, przekaźniki, styczniki, transformatory, maszyny wirujące oraz, gdziekolwiek ma to zastosowanie, zespołu takich urządzeń (na przykład zmontowanych układów); norma dotyczy również identyfikacji końcówek określonych przewodów. Norma ustala także podstawowe zasady stosowania określonych kolorów lub notacji alfanumerycznych do identyfikacji przewodów w celu uniknięcia dwuznaczności i zapewnienia ich poprawnego działania. Ustalone w normie kolory kabli lub ich alfanumeryczne notacje są przeznaczone do stosowania na samych kablach lub na ich osłonach, na urządzeniach elektrycznych i przewodach szynowych rozdzielni elektrycznych, na urządzeniach elektrycznych i instalacjach.

  Niniejsza publikacja dotycząca podstaw bezpieczeństwa jest przede wszystkim skierowana do komitetów technicznych opracowujących normy zgodnie z zasadami wg. IEC Guide 104 i ISO/IEC Guide 51.

  Nie jest ona adresowana do wytwórców sprzętu elektrycznego ani do jednostek certyfikujących.

  Jednym z obowiązków komitetów technicznych jest, gdzie tylko jest to możliwe, stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa przy opracowywaniu publikacji normalizacyjnych. Wymagania dotyczące tych podstawowych zasad bezpieczeństwa nie mają zastosowania, jeśli nie zostaną powołane lub wprowadzone do odpowiednich publikacji.
   

  PN-EN 60715:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2018

  Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury rozdzielczej, sterowniczej i akcesoriów

  Zakres

  W niniejszej normie międzynarodowej określono wymagania dotyczące wymiarów i funkcjonalności kompatybilnego montażu aparatury rozdzielczej, sterowniczej i akcesoriów na kilku typach szyn.

  Przedmiotem niniejszej normy jest określenie tych wymiarów szyn, które są krytyczne z punktu widzenia poprawnego projektowania szyn montażowych i wyposażenia.

  Norma obejmuje szyny o następujących przekrojach:
  - przekrój „Top hat”;
  - przekrój „C”;
  - przekrój „G”.

  UWAGA 1 Kompatybilność montażowa nie oznacza zamienności funkcjonalnej.

  Załączniki obejmują określone szyny montażowe stalowe, spełniające wymagania niniejszej normy oraz podają dodatkowe wymagania dotyczące wymiarów i obciążeń mających zastosowanie do takich szyn.

  UWAGA 2 Szczegóły konstrukcji i materiały określonych szyn stalowych podano w załącznikach.

  UWAGA 3 Inne kształty szyn zgodnych z niniejszą normą, niewymienione w Załączniku A mogą być stosowane.

  Szyny montażowe używane jako przewód ochronny są objęte normą IEC 60947-7-2.

  Niniejsza norma międzynarodowa, zgodnie z IEC Guide 108:2006, ma status normy horyzontalnej.
   

  PN-EN 60749-43:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 43: Wytyczne dla sposobów kwalifikacji pewności układów scalonych (IC)

  Zakres

  Niniejsza Część IEC 60749 udziela wytycznych dla sposobów kwalifikacji pewności wyrobów półprzewodnikowych układów scalonych (IC). Ten dokument nie jest przeznaczony dla zastosowań związanych z wojskowością i przestrzenią kosmiczną. UWAGA 1 Producent może użyć elastycznej wielkości próbek, by zmniejszyć koszt i zapewnić możliwą do zaakceptowania pewność przy adaptacji niniejszych wytycznych opartych na EDR-4708, AEC Q100, JESD47 lub innych dokumentach związanych, mogących również być przydatnymi, jeżeli jest to wyszczególnione. UWAGA 2 Metoda rozkładu Weibulla używana w tym dokumencie jest jedną z kilku metod, by obliczyć odpowiednią wielkość próbki i warunki badania danego projektu pewności.
   

  PN-EN 60794-2:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Kable światłowodowe -- Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Specyfikacja grupowa

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60794 jest specyfikacją grupową. Podaje wymagania na kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń w sieciach telekomunikacyjnych. Mogą być brane pod uwagę inne zastosowania wymagające podobnych typów kabli.
   

  PN-EN 60947-2:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2018

  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 2: Wyłączniki

  Zakres

  Niniejsza norma dotyczy wyłączników, których tory główne są przeznaczone do pracy w obwodach o napięciu znamionowym nie większym niż 1 000 V prądu przemiennego (a.c.) lub 1 500 V prądu stałego (d.c.); podano w niej również wymagania dodatkowe dotyczące wyłączników z wbudowanymi bezpiecznikami.

  Wyłączniki na napięcie znamionowe powyżej 1 000 V prądu przemiennego (a.c.) ale nie przekraczające 1 500 V prądu przemiennego (a.c.) mogą być również badane według tej normy.

  Postanowienia normy stosuje się niezależnie od wartości prądów znamionowych, rozwiązań konstrukcyjnych lub przewidzianych zastosowań wyłączników.

  Wymagania dotyczące wyłączników przeznaczonych do zabezpieczeń przed prądami upływowymi doziemnymi podano w Załączniku B.

  Wymagania dodatkowe dotyczące wyłączników z elektronicznym zabezpieczeniem nadprądowym podano w Załączniku F.

  Wymagania dodatkowe dotyczące wyłączników pracujących w układzie sieci IT podano w Załączniku H.

  Wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej wyłączników podano w Załączniku J.

  Wymagania dotyczące wyłączników nie spełniających wymagań dotyczących ochrony przetężeniowej podano w Załączniku L.

  Wymagania dotyczące modułowych urządzeń różnicowoprądowych (bez wbudowanego urządzenia wyłączającego) podano w Załączniku M.

  Wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń pomocniczych wyłączników podano w Załączniku N.

  Wymagania uzupełniające dotyczące wyłączników stosowanych do bezpośredniego rozruchu silników podano w IEC 60947-4-1 dotyczącej styczników i rozruszników do silników niskonapięciowych.

  Wymagania dotyczące wyłączników nadprądowych do instalacji domowych i podobnych, przeznaczonych do użytkowania przez osoby nieprzeszkolone, podano w IEC 60898.

  Wymagania dotyczące wyłączników do zabezpieczania urządzeń elektrycznych (np. sprzętu elektroinstalacyjnego) podano w IEC 60934.

  W przypadku wyłączników do zastosowań specjalnych (np. w trakcji, w walcowniach, na statkach) może być konieczne stosowanie wymagań szczegółowych lub dodatkowych.

  UWAGA Wyłączniki, których dotyczy niniejsza norma, mogą być wyposażone w urządzenia automatycznego otwierania w przewidzianych warunkach, odmiennych od przeciążeń i obniżenia napięcia, np. takich jak odwrócenie kierunku przepływu mocy lub prądu. Niniejsza norma nie dotyczy sprawdzenia działania w takich warunkach.

  W niniejszej normie ustalono:
  a) cechy wyłączników;
  b) wymagania, które wyłączniki powinny spełniać w zakresie:
  1) działania i zachowania się podczas normalnej eksploatacji;
  2) działania i zachowania się w przypadku przeciążeń i zwarć, w tym koordynacji w eksploatacji (selektywność i dodatkowe zabezpieczenie);
  3) właściwości dielektrycznych;
  c) badania, które mają potwierdzić, że wymagania te są spełnione, i metody stosowane w tych badaniach;
  d) informacje podawane na wyłączniku lub dostarczane wraz z nim.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.